Jest już projekt Strategii Rozwoju Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2016-2025

We wtorek 5 lipca wszyscy członkowie Zespołu Konsultacyjnego otrzymali drogą e-mailową projekt Strategii Rozwoju Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2016-2025. Projekt został przygotowany przez firmę Remedis S.A. na zlecenie Urzędu Gminy Jedlnia-Letnisko. Pomimo okresu wakacyjnego urzędnicy dali nam krótki termin na zapoznanie się z dokumentem i przesłanie naszych uwag. Mamy na to czas do 14 lipca 2016 roku.

Cały dokument postanowiłem udostępnić czytelnikom portalu. Liczę na Wasze uwagi i wnioski przesyłane drogą e-mailową lub bezpośrednio w komentarzach pod tekstem. Klikając na poniższy link znajdziecie projekt Raportu w całości:

PROJEKT STRATEGII ROZWOJU GMINY

Jeśli nie macie zamiaru studiować całego Raportu zawierającego 125 stron, możecie skorzystać z wybranych przeze mnie fragmentów.

Paweł Kończyk

______________________________________________

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2016-2025 – wybrane fragmenty:

1.2. METODYKA PRAC NAD STRATEGIĄ

Na podstawie stanu aktualnego i wyników prac osób zaangażowanych w określenie możliwości rozwojowych została przygotowana wizja rozwoju Gminy, realizujące ją cele strategiczne, programy i konkretne zadania. Istotnym pytaniem, na które trzeba sobie odpowiedzieć tworząc strategię jest zawsze, jaki przyjąć horyzont czasowy? W niniejszej strategii przyjęto perspektywę do roku 2025.

Najważniejszym pytaniem pozostaje zatem: W jakim miejscu chcemy być za 10 lat?

Samorządowcy mają ogromną wiedzę o swoim terenie, dodatkowo optymalizują wydatki, dlatego przy tworzeniu niniejszego dokumentu posłużono się metodą partycypacyjno-ekspercką. Skorzystano z wiedzy mieszkańców, zwłaszcza aktywnych w pracach samorządu, organizacji pozarządowych i biznesu. To oni byli głównymi autorami wyboru dróg rozwoju dla Gminy. Skorzystano z licznych danych dostępnych w Urzędzie Gminy, w zasobach Głównego Urzędu Statystycznego, innych instytucji publicznych (Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Wojewódzki itp.). Konsultanci Remedis SA współinicjowali spotkania, porządkowali i uzupełniali uzyskiwane informacje. Ponadto dokonali zintegrowanej, wielowątkowej analizy SWOT. Ważną rolą ekspertów zewnętrznych było odniesienie strategii do innych, obowiązujących dokumentów (własnych Gminy, sąsiadów, innych dokumentów powiatowych, wojewódzkich, krajowych i unijnych).

Po przygotowaniu projektu strategii dokument został poddany konsultacjom społecznym, tak, aby finalnie przygotowana strategia była szeroko akceptowaną wizją rozwoju Gminy.

Prace nad strategią składały się z następujących elementów:

I. Określenie stanu aktualnego:

Diagnoza obejmuje przegląd najważniejszych elementów struktury społeczno-gospodarczej gminy. Szczególny nacisk położono na omówienie następujących zagadnień:

 • sytuacji demograficznej i społecznej,
 • stanu infrastruktury technicznej, w szczególności spraw infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej i gazowniczej, kanalizacji, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, infrastruktury drogowej,
 • stanu infrastruktury społecznej, w szczególności bazy materialnej oświaty i wychowania, zagadnień pomocy społecznej, służby zdrowia, kultury oraz sportu i rekreacji,
 • sytuacji gospodarczej,
 • problematyki przestrzennej i mieszkaniowej.

II. Określenie potencjału rozwojowego.
III. Zagregowana analiza możliwości rozwoju.
IV. Wizja rozwoju.
V. Określenie Programów Strategii Gminy.
VI. Koordynacja strategii z innymi dokumentami strategicznymi.
VII. Określenie zasad monitorowania i aktualizacji strategii.
VIII. Przygotowanie i przedłożenie Radzie Gminy projektu Strategii.

W oparciu o powyższą metodę wyznaczone zostały kierunki rozwoju Gminy. Przygotowana Strategia Rozwoju Gminy obejmuje perspektywę do roku 2025 Jak wcześniej wspomniano na poziomie szczegółowym zadanie realizacji strategii jest przejęte przez dokumenty operacyjne (budżety i WPF).

(…)

2.1.4 WALORY KULTUROWE GMINY

Atrakcyjność gminy wynika z wyjątkowego położenia i zróżnicowania przyrodniczego oraz z dużej wartości jej walorów krajoznawczych i kulturowych. Na terenie gminy Jedlnia-Letnisko znajduje się ok. 122 obiektów zabytkowych, dalszych około 20 o cechach zabytkowych oraz miejsca pamięci narodowej. Wśród nich jest wiele zabytków o znacznych walorach artystycznych, historycznych i architektonicznych, których znaczenie sięga poza lokalne środowisko kulturowe.

Zgodnie z wykazem zabytków sporządzonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do najcenniejszych zabytków gminy Jedlnia-Letnisko należą m. in:

Jedlnia-Letnisko:

 • Kościół parafialny pod wezwaniem św. Józefa – drewniany kościół z 1921 roku, projekt kościoła w stylu zakopiańskim przygotował inż. Julian Jakubowski. kościół jest prawdziwą perełką Jedlni – został zakwalifikowany do zabytków klasy „0”. Składa się z części murowanej cegły w stylu neogotyckim i drewnianej z bali w stylu staropolskim z sobotami. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Boskiej Wniebowziętej, a w kaplicy obraz św. Józefa,
 • Dzwonnica – znajdują się tu trzy dzwony: największy (400 kg) z ofiar parafian o imieniu „Józef”, średni (180 kg) dar Władysława i Eugenii Tylińskich – nazwany imionami dzieci ofiarodawców: „Kazimierz – Maria”, mały (100 kg) – dar Stefanii i Edwarda Suchańskich nazwany imionami dzieci: „Krystyna – Stanisław – Zofia”.

Rajec Książęcy:

 • Park z XIX wieku

Rajec Poduchowny:

 • Park.

Do innych wartych zobaczenia miejsc i obiektów należą między innymi zabytkowe wille. Przy obecnej ulicy Nadrzecznej, na przełomie XIX i XX wieku, zaczęły powstawać pierwsze domy letniskowe stawiane na wzór podwarszawskich willi w stylu „świdermajer”. „Świdermajer” to styl budownictwa drewnianego, wzorowany na tradycyjnych budowlach mazowieckich, rosyjskich i szwajcarskich. Jego twórca – Michał Elwiro Andriolli, wzbogacił wille o drewniane, ażurowe werandy i ganki oraz szpiczaste zwieńczenia dachów. Nazwę stylu wymyślił Konstanty Ildefons Gałczyński. Do dziś w Jedlni-Letnisko zachowało się kilka ponad stuletnich willi.

(…)

Na terenie rezerwatu przyrody „Jedlnia”, znajdują się mogiły ofiar hitlerowskiego terroru pomordowanych w okresie II wojny światowej. Pierwsza zbiorowa egzekucja została tu przeprowadzona w grudniu 1939 roku. Na dzień przed egzekucją Niemcy przywozili do lasu więźniów kryminalnych z Radomia lub doprowadzali Żydów z Jedlni-Letnisko. Skazańcy mieli ręce powiązane drutem, byli pozbawieni obuwia, wartościowych przedmiotów i odzieży. Hitlerowcy zmuszali ich do wchodzenia do dołów, a następnie mordowali gradem pocisków z pistoletów maszynowych i karabinów. Przeprowadzone po zakończeniu wojny ekshumacje doprowadziły do odkrycia na terenie dzisiejszego rezerwatu przyrody „Jedlnia” 14 grobów zbiorowych. W każdym spoczywa od 20 do 40 ofiar. Oprócz tego na terenie gminy Jedlnia-Letnisko znajduje się pomnik w hołdzie mieszkańcom poległym w walce i pomordowanym przez hitlerowców, który jest zlokalizowany przed budynkiem dworca PKP na placu J. Piłsudskiego. Postawiono go w 1981 roku. Oprócz tego, w pobliżu „Mysich Górek” znajduje się mogiła z 1917 roku. Prawdopodobnie znajdują się tam szczątki trzech ochotników, którzy podróżowali do Warszawy i zostali zabici.

Wg. UG Jedlnia-Letnisko na obszarze gminy znajduje się kilka stanowisk archeologicznych chronionych przepisami szczególnymi, których obszary mogą być użytkowane pod określonymi rygorami.

(…)

Przez teren gminy przebiega wiele szlaków turystycznych o różnym charakterze (piesze, konne, samochodowe, rowerowe, kajakowe, nordic walking):

(…)

2.2 SFERA SPOŁECZNA

2.2.1 DEMOGRAFIA

(…)

W ostatnich 10 latach liczba mieszkańców gminy zwiększyła się o 1.065 osób (ponad 9%).

Gęstość zaludnienia w gminie Jedlnia-Letnisko na przestrzeni ostatnich lat wzrasta. (…) Jeżeli uwzględni się dotychczasowe trendy migracji wewnętrznych i ich dodatnie saldo to Gmina Jedlnia-Letnisko w następnych latach może wykazywać dalszy wzrost liczby mieszkańców. Według informacji z Banku Danych Lokalnych gęstość zaludnienia w gminie w 2014 roku wynosiła 190 osób na kilometr kwadratowy.

(…)

Przyrost naturalny w gminie Jedlnia-Letnisko w 2014 roku był ujemny i wynosił -5. Odwrotnie sytuacja wyglądała w całym powiecie radomskim (+158) i województwie mazowieckim (+3.645). Z kolei w przyrost naturalny w kraju był ujemny (-1.370).

W ostatnich dziesięciu latach liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym maleje. Liczba osób w wieku produkcyjnym wzrasta (lecz już nie tak intensywnie jak kilka lat wcześniej), podobnie jak liczba ludności w wieku poprodukcyjnym. Te informacje oraz fakt, że w przyszłości grupa osób w wieku poprodukcyjnym będzie licznie zasilana przez grono osób znajdujących się aktualnie w wieku produkcyjnym, świadczy o tym, że prognozy demograficzne dla Gminy Jedlnia-Letnisko wyglądają mało korzystnie. Jest to sytuacja identyczna z sytuacją kraju. Z pewnością powyższe tendencje będą wymagały przystosowania usług społecznych do potrzeb seniorów.

(…)

Liczba ludności w wieku produkcyjnym cały czas wzrasta (chociaż dynamika tego wzrostu zdaje się wyhamowywać) co jest sytuacją bardzo pożądaną ekonomicznie. W tym okresie grupa ta powiększyła się o 955 osób (ponad 13%). Z wykresu wywnioskować można, że dynamika wzrostu liczby ludności zdaje się wyhamowywać. Związane jest to zapewne z malejącą liczbą osób w wieku przedprodukcyjnym.

(…)

Wśród ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym przeważają mężczyźni (różnica odpowiednio 0,28% i 7,37%). Z kolei wśród osób w wieku poprodukcyjnym zdecydowany prym wiodą kobiety (ponad 36% różnicy).

Wszystkie powyższe ustalenia stanowią przesłankę do działań o charakterze prorodzinnym oraz do inwestycji w infrastrukturę oraz usługi przeznaczone dla osób w starszym wieku. Jest to również zapowiedź rozwoju rynku produktów i usług skierowanych do osób starszych, jako docelowej grupy konsumenckiej. W przyszłości należy spodziewać się również skutków finansowych wynikających z prognozowanych zmian liczby ludności.

(…)

2.2.2 RYNEK PRACY

2.2.2.1 BEZROBOCIE

(…)

Na koniec grudnia 2015 roku w Gminie Jedlnia-Letnisko pozostawało zarejestrowanych 927 bezrobotnych. Wśród bezrobotnych większą liczebnie grupą byli mężczyźni (509). Należy dodać, że poziom bezrobocia odnotowany w statystykach instytucji rynku pracy może być różny od rzeczywistej liczby informującej o osobach pozostających bez pracy.

(…)

Na terenie gminy Jedlnia-Letnisko największy odsetek osób bezrobotnych na koniec 2015 roku stanowili mieszkańcy posiadający wykształcenie zasadnicze zawodowe, gimnazjalne i niższe oraz policealne i średnie zawodowe. Najmniejszy odsetek osób bezrobotnych stanowili mieszkańcy posiadający wykształcenie wyższe oraz średnie ogólnokształcące.

(…)

2.2.4 MIESZKALNICTWO

(…)

Na terenie Gminy znajduje się 3.651 mieszkań, które składają się na około 3.688 budynków mieszkalnych. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w 2014 roku wynosiła 90,7 m2. W 2015 roku oddano do użytku 60 nowych mieszkań.

(…)

2.3 SFERA GOSPODARCZA

2.3.1 ROLNICTWO

Gmina Jedlnia-Letnisko jest gminą wiejską, co oznacza iż rolnictwo odgrywa znaczącą rolę w gospodarce. Jest to podstawowa dziedzina działalności, z której utrzymuje się większość mieszkańców zamieszkałych na terenach wiejskich, mimo że gleby na obszarze gminy cechują się słabą przydatnością do produkcji rolniczej. Całkowita powierzchnia Gminy Jedlnia-Letnisko wynosi 66 km2. Według stanu na rok 2014 (GUS) całkowita powierzchnia użytków rolnych wynosi 4.754 ha co stanowi 72,5% powierzchni gminy. Największy udział w powierzchni użytków rolnych stanowią grunty orne (79,8%), łąki (6,8%) i pastwiska (6,2% ). Na terenie gminy dominuje gospodarka indywidualna, w jej władaniu jest właściwie całość upraw rolnych.

Według Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 roku na obszarze gminy znajduje się 900 gospodarstw rolnych, z których 789 prowadzi działalność rolniczą. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 4,57 ha. Gospodarstwa o areale do 10 ha stanowią prawie 96% ogólnej ilości gospodarstw. Świadczy to o dużym rozdrobnieniu gospodarstw rolnych.

(…)

2.3.2 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

W Gminie Jedlnia-Letnisko liczba funkcjonujących podmiotów gospodarczych, na przestrzeni ostatnich lat, systematycznie wzrasta i w 2015 roku wynosiła 1.034. Działają one głównie w takich sekcjach, jak: handel i usługi w zakresie napraw (365), budownictwo (145), przetwórstwo przemysłowe (124), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (76) oraz transport i gospodarka magazynowa (61).

(…)

2.4.2 INFRASTRUKTURA WODNO-KANALIZACYJNA

2.4.2.1 SIEĆ WODOCIĄGOWA

Długość czynnej sieci wodociągowej w Gminie w 2014 roku wynosiła ponad 175 km bez przyłączy. Liczba przyłączy wynosiła 3.754 sztuki. Pobór wody przez gospodarstwa domowe w 2014 roku kształtował się na poziomie 301,1 dam3. Woda dostarczana mieszkańcom do spożycia spełnia wszelkie wymogi sanitarne i ogólnie oceniana jest, jako dobra. Ponad 87% stałych mieszkańców korzysta z sieci wodociągowej.

Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Jedlnia-Letnisko jest ujęcie wody podziemnej w Aleksandrowie, które składa się z dwóch studni głębinowych. Pobór wody wynosi maksymalnie Qmax.h=1.365 m3/d.

Z kolei Spółka Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. zaopatruje poprzez sieć wodociągową o długości 39,1 km następujące miejscowości : Lasowice, Rajec Szlachecki, Rajec Poduchowny, Groszowice, Natolin, Antoniówkę, Dawidów, Sadków i Sadków Górki.
Ujęcie w Czarnej, zarządzane przez miasto Pionki, jest ujęciem awaryjnym.

Średnie roczne zużycie wody na jednego mieszkańca w 2014 roku wynosiło 24,2 m3 i jest to mniej niż średnio w Polsce (31,1 m3), województwie mazowieckim (36,3 m3) i powiecie (28,1 m3). Na przestrzeni ostatnich lat wartość ta utrzymuje się na stałym poziomie z niewielkimi wahaniami.

2.4.2.2 SANITACJA

Gmina Jedlnia-Letnisko korzysta z 1 oczyszczalni ścieków znajdującej się w miejscowości Jedlnia-Letnisko. Jej wydajność to: max. 611 m3/d. Oczyszczalnia oparta jest na technologii osadu czynnego. Ścieki, po oczyszczeniu odprowadzane są kolektorem do rzeki. Gminna sieć kanalizacyjna ma długość 54,1 km i jest dostępna dla 64% mieszkańców (2014 rok).

Ścieki sanitarne w miejscowościach pozbawionych dostępu do kanalizacji gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych (szamba) a następnie są wywożone przez pojazdy asenizacyjne. W 2014 roku na terenie gminy znajdowało się ich 3.230 oraz 37 przydomowych oczyszczalni ścieków.

(…)

3. ANALIZA STRATEGICZNA GMINY JEDLNIA-LETNISKO

(…)

3.1 BILANS STRATEGICZNY GMINY JEDLNIA-LETNISKO

(…)

[Analiza dokonana przez autorów projektu Strategii wykazała, że – przyp. PK] największymi atutami Gminy Jedlnia-Letnisko są jej mieszkańcy (ich liczba, saldo migracji, przyrost naturalny) oraz współpraca z otoczeniem (m. in. w ramach LGD).

3.1.2 BILANS STRATEGICZNY W OBSZARZE STANU ŚRODOWISKA

(…)

Gmina Jedlnia-Letnisko ma dobre warunki do dalszego rozwoju rolnictwa (szczególnie ekologicznego) oraz doskonały potencjał w zakresie wykorzystania warunków przyrodniczych (potencjału rzek – zalew „Siczki”, lasów). Dużym atutem gminy jest jej położenie w pobliżu Radomia.

3.1.3 BILANS STRATEGICZNY W OBSZARZE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

(…)

Atutem Gminy jest prawie pełne jej zwodociągowanie oraz rozwój rolnictwa. Podstawą do dalszego rozwoju jest jednak rozbudowa sieci kanalizacyjnej i oraz poprawa stanu sieci komunikacyjnej.

3.2 ANALIZA POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO GMINY JEDLNIA-LETNISKO

(…)

3.2.1 POTENCJAŁ ROZWOJOWY W OBSZARZE ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

(…)

Największy potencjał rozwojowy Gminy Jedlnia-Letnisko zawarty jest w możliwości oparcia się o współpracę z otoczeniem i kulturę, a także wykorzystanie dobrej bazy oświatowej.

3.2.2 POTENCJAŁ ROZWOJOWY W OBSZARZE STANU ŚRODOWISKA

(…)

Największy potencjał rozwojowy Gminy Jedlnia-Letnisko w obszarze środowiskowym tkwi w możliwościach odpowiedniego wykorzystania potencjału przyrodniczego. Czyste powietrze, wspaniałe widoki i nieskażone środowisko to kolejne atuty w tym obszarze.

3.2.3 POTENCJAŁ ROZWOJOWY W OBSZARZE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

(…)

Największy potencjał rozwojowy Gminy Jedlnia-Letnisko to dalszy rozwój rolnictwa poprzez wykorzystanie sprzyjających warunków (m. in. rolnictwa ekologicznego), rozwój turystyki (agroturystyki, turystyki weekendowej) oraz rozwój usług związanych z przetwórstwem, handlem i magazynowaniem.

4. WYBÓR STRATEGII GMINY JEDLNIA-LETNISKO

4.1. ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY JEDLNIA-LETNISKO

Zrównoważony rozwój ma służyć mieszkańcom. Oznacza to, że władze gminy nie mogą dążyć do realizacji dowolnych celów cząstkowych, ale jedynie takich, które są zgodne z celami strategicznymi.

Zrównoważenie rozwoju oznacza (zgodnie z Agendą 21), iż dokonując alokacji środków budżetowych, w tym inwestycyjnych i dokonując wyboru kierunków rozwoju powinno dążyć się do równoważenia celów: społecznych, ekologicznych i rozwoju przestrzennego.

W warunkach samorządu granice między tymi obszarami są bardzo często nieostre. Należy więc wyodrębnić działania pod kątem głównych kierunków strategicznych, tj.: niwelowania słabych stron (aspekt społeczny) oraz służących długookresowemu rozwojowi (np. inwestycje wnoszące nową jakość w życie społeczno-gospodarcze, służące budowaniu silnej gospodarczo jednostki samorządowej – wzmacniającej akcent gospodarczy).

Zasady budowania pozycji konkurencyjnej i rozwoju społecznego gminy:

 1. Zasada selektywnego tworzenia korzyści zewnętrznych w powiązaniu z polityką koncentracji na wybranych dziedzinach rozwoju to taki dobór inwestycji, które dają efekt mnożnikowy: nie tylko dochodowy, ale także zatrudnienia i demograficzny,
 2. Zasada budowy przewagi konkurencyjnej dla nowych sektorów – przewidywanie kierunków rozwoju gospodarki; wykorzystanie nowoczesnych sektorów gospodarki.
 3. Zasada równoważenia rozwoju – niwelowania słabych i wzmacniania silnych stron gminy – w praktyce oznaczająca konieczność równoważenia interesów społecznych, gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych,
 4. Zasada ochrony wartości przyrody i kultury jako środowiska życia mieszkańców,
 5. Zasada uspołeczniania procesów podejmowania decyzji – poprzez prowadzenie szerokich konsultacji ze społecznością lokalną dotyczących obecnego i przyszłego funkcjonowania gminy,
 6. Zasada przejrzystości i jawności, przy powszechnym dostępie do informacji,
 7. Zasada koncentracji środków,
 8. Zasada subsydiarności – oddawania zadań do wykonania podmiotom gwarantującym ich wykonanie w sposób rzetelny i ekonomiczny,
 9. Zasada przystępności – prowadzenia własnej polityki informacyjnej zrozumiałej dla społeczności lokalnej.

(…)

4.2. ANALIZA SWOT/TOWS GMINY JEDLNIA-LETNISKO

(…)

4.2.2. ANALIZA SWOT GMINY JEDLNIA-LETNISKO NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Analiza SWOT (jakościowa) została sporządzona na podstawie informacji uzyskanych od uczestników konsultacji społecznych. Respondenci wypełnili protokoły (załączniki nr 8, 9 i 10 – szablony) wyrażające ich opinie dotyczące sytuacji w gminie Jedlnia-Letnisko. W tabeli 36 zamieszczono zestawienie najważniejszych silnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń.

Analiza SWOT 1
Analiza SWOT 2
Analiza SWOT 3
Analiza SWOT 4

Jakościowa analiza SWOT pokazuje, że gmina Jedlnia-Letnisko powinna nadal rozwijać się w oparciu o swoje korzystne położenie wykorzystując w tym celu wieloletnie tradycje. Kolejnym plusem położenia gminy jest jej duży potencjał związany z wykorzystaniem rzek znajdujących się w gminie. Poprzez organizację np. spływów kajakowych można rozwijać turystykę weekendową oraz agroturystykę, co może być korzystne także pod względem handlowym. Dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna może pomóc w poszukiwaniach zarówno turystów, inwestorów jak i osób zainteresowanych osadnictwem w czystej i pięknej okolicy. W świetle starzenia się społeczeństwa ten kierunek może być interesującą możliwością rozwoju. Gmina powinna dalej rozwijać ten potencjał redukując swoje słabości podnosząc poziom usług, np. rozwijając poziom budownictwa mieszkaniowego, jakość sieci komunikacyjnej itp. Walory gminy podnoszą nie wykorzystane w pełni możliwości turystyczne, zarówno w oparciu o kapitał historyczny jak i interesujące otoczenie – duża ilość lasów, piękne widoki, zalew „Siczki”. Niemniej realizacja tego celu wymaga konsekwentnego wzmacniania dotychczasowych działań, takich jak poprawa stanu infrastruktury (przede wszystkim rozwinięcie sieci kanalizacyjnej, wodociągi, jakość dróg), dbałość o infrastrukturę kulturalną i sportową. Propagowanie ekologicznych form rolnictwa doskonale wpisuje się w obraz Gminy zachęcającej do osiedlenia się w niej. Ponadto, aby wzmocnić możliwości finansowe realizacji przedsięwzięć należy szukać możliwości wsparcia dla budżetu poprzez środki zewnętrzne. Oczywiście wśród zewnętrznych najważniejszą opcją jest maksymalne wykorzystanie środków bezzwrotnych, głównie z UE (warto zwrócić uwagę także na tzw. Fundusze Norweskie, oraz środki krajowe, zwłaszcza w obszarze infrastruktury technicznej). Trzeba też poszukiwać możliwości realizacji wybranych zadań w inny sposób, np. w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Dotyczy to zwłaszcza projektów związanych z przygotowaniem terenów inwestycyjnych. Warto przy tym podkreślić, że poprawa stanu infrastruktury zarówno technicznej jak i społecznej będzie silnym czynnikiem wzrostu, zarówno wewnętrznego jak i opartego o imigrację. Trudnym do rozwiązania ograniczeniem jest brak wyznaczonych terenów inwestycyjnych w gminie. Należy rozpoznać możliwości współpracy z ościennymi gminami tzn. miastem Radomiem, gminami Jastrzębia, Gózd i Pionki.

4.2.3. ANALIZA SWOT GMINY JEDLNIA-LETNISKO (ILOŚCIOWA)

Ze względu na charakter gminy a zwłaszcza jej gospodarki powinno się wyodrębnić obszary dające największy efekt rozwojowy. Taka analiza pociąga za sobą poważne wyzwania w obszarze metodycznym, zwłaszcza przy analityce o charakterze ilościowym. W pierwszym kroku tej analizy w oparciu o wcześniej dokonany bilans strategiczny zestawiono ilościową analizę SWOT Gminy Jedlnia-Letnisko.

Analiza SWOT 5
Analiza SWOT 6

(…)

Analizy SWOT/TOWS – służą do badania relacji pomiędzy atutami i słabościami gminy, a szansami i zagrożeniami mogącymi pojawić się w otoczeniu głównie w celu dokonania wyboru najwłaściwszego wariantu strategii. Analiza SWOT służy ocenie sił i słabości gminy w kontekście możliwości i zagrożeń – jest więc spojrzeniem „od sytuacji dzisiejszej w przyszłą”, natomiast TOWS jest analizą możliwości i zagrożeń przyszłości w kontekście silnych i słabych stron gminy. Analiza SWOT/TOWS, po uprzednim zdefiniowaniu listy czynników oraz ich ocenie opiera się na następujących zasadach:

 • Badaniu podlegają relacje pomiędzy silnymi i słabymi stronami a możliwościami i zagrożeniami, przy czym:
 • W analizie SWOT istnienie interakcji stwierdza się odpowiadając na następujące pytania:
 • – czy zdefiniowane silne strony pozwolą wykorzystać możliwości, które mogą się zdarzyć?
 • – czy zidentyfikowane słabości nie pozwolą na wykorzystanie pojawiających się możliwości?
 • – czy zidentyfikowane silne strony pozwolą na przezwyciężenie możliwych zagrożeń?
 • – czy zidentyfikowane słabe strony wzmocnią siłę oddziaływania potencjalnych zagrożeń?
 • W analizie TOWS występowanie relacji określa się odpowiadając na pytania:
 • – czy zagrożenia osłabią zidentyfikowane silne strony?
 • – czy możliwości spotęgują posiadane silne strony?
 • – czy zagrożenia spotęgują występujące słabości?
 • – czy potencjalne możliwości pozwolą przezwyciężyć istniejące słabe strony?

(…)

Wykres TOWS

Zgodnie z przyjętą metodyką i dla zredukowania efektu nieproporcjonalności wag przy prowadzeniu analizy SWOT opracowano także zestawieniową analizę SWOT + TOWS. Jej wynik prezentuje wykres 18.

SWOT+TOWS

To sugeruje wybór strategii agresywnej, zwanej też „maksi-maksi”. Należy wykorzystywać pojawiające się szanse przy pomocy posiadanych silnych stron.

Sprowadzając powyższe uogólnione omówienie wyników analizy SWOT-TOWS strategia Gminy Jedlnia-Letnisko powinna skoncentrować się na wykorzystaniu szans:

 • dalszemu rozwojowi rolnictwa poprzez wykorzystanie sprzyjających warunków glebowych, a także poprzez rozwój rolnictwa ekologicznego,
 • dalszym rozwoju przedsiębiorczości, w szerokim rozumieniu, nie tylko w zakresie powiększania ilościowego dotychczasowych działalności ale także poszukiwania nowych rozwiązań gospodarczych i tworzenia miejsc pracy przyjaznych m. in. osobom zaangażowanym w produkcję, handel i usługi związane z rolnictwem. Działania te mają tworzyć spójną, przyjazną infrastrukturę sprzyjającą rozwojowi przedsiębiorczości,
 • rozwojowi agroturystyki oraz turystyki wekendowej i krótkoterminowej, która wymaga starannie przygotowanej oferty (np. zalew „Siczki”). Warto wykorzystać potencjał płynący z wykorzystania zasobów wodnych i leśnych (spływy, wędkarstwo itp.). Warto również poszerzać ofertę kulturalną (regionalny produkt) oraz rozbudować bazę sportową sprzyjającą napływowi turystów (siłownie na powietrzu, ścieżki rowerowe, ścieżki zdrowia),
 • pojedyncza gmina jest zbyt mała, aby sprostać wyzwaniom XXI wieku, dlatego ważnym elementem służącym rozwojowi jest współpraca z otoczeniem. Stąd waga współpracy z wieloma organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy oraz sąsiednimi gminami, powiatem i partnerami z zagranicy,
 • jednocześnie należy zwrócić uwagę na zagadnienie dobrej komunikacji, szczególnie jeśli chodzi o nawierzchnię dróg i infrastrukturę okołodrogową (oświetlenie, parkingi, chodniki),
 • należy zacząć rozwijać sieć kanalizacyjną w gminie,
 • najciekawszym i prawdopodobnie najtrudniejszym wyzwaniem staje się problem demografii. Niemniej warto pamiętać, że w skali pojedynczej gminy rozwiązaniem może być nie tylko rozwój wewnętrzny. Do gminy dającej dobre warunki życia będą przybywać nowi mieszkańcy z zewnątrz – np. z pobliskiego Radomia chcący zamieszkać w cichej i spokojnej okolicy, z dala od miejskiego zgiełku. Taka migracja może pomóc w rozwiązywaniu problemów demograficznych. Dlatego należy przygotować możliwości osadnicze – np. poprzez uzbrojenie terenów i właściwe przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego.
 • należy przygotować się na poszerzenie usług senioralnych – perspektywy demograficzne dla kraju wyglądają niekorzystnie w sytuacji starzejącego się społeczeństwa.

4.3. WIZJA ROZWOJU GMINY JEDLNIA-LETNISKO

Określiwszy strategię dla Gminy Jedlnia-Letnisko sformułowano wizję i pola rozwoju strategicznego Gminy.

Wizja

Realizacja wszystkich celów strategicznych powinna odbywać się w oparciu o ekologię, właściwe finanse oraz istniejącą bazę (zaplecze), a efektem powinien być wpływ na powstanie nowych miejsc pracy, spadek bezrobocia i rozwój społeczno-ekonomiczny Gminy.

(…)

7. WDRAŻANIE STRATEGII

7.1. METODY ZARZĄDZANIA I MONITOROWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY JEDLNIA-LETNISKO NA LATA 2016-2025

Strategia jest dokumentem planowania długookresowego, który stanowi podstawę do precyzowania rozwojowych przedsięwzięć społecznych i gospodarczych. Sądzić należy, że aktualizacja Strategii jeden raz w okresie czteroletniej kadencji władz samorządowych winna zapewnić jej wystarczające dostosowanie do zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy.

Zaprezentowane opracowanie zawiera zbiór celów strategicznych Gminy. Określenie „cel” określa zarówno pojedyncze działanie, wiele działań bądź wręcz odwołuje się do spójnego opracowania.

W skali krótko i średniookresowej aktualizacje planów rozwojowych gminy zapewnia przygotowanie i doroczny przegląd budżetów i Wieloletnich Prognoz Finansowych. Monitoring i ewaluacja oprócz dokonania oceny stopnia realizacji działań zapisanych w Strategii polega na wprowadzaniu modyfikacji zgodnie ze zmieniającymi się warunkami wpływającymi na rozwój społeczny i gospodarczy Gminy.

Realizacja zadań odbywać się będzie poprzez uchwalanie i realizacje kolejnych budżetów. W pozostałych obszarach cele opisane w Strategii winny stać się podstawą projektów realizowanych przez samorząd.

Władze Gminy wypełniając strategię winny podejmować decyzje określające: rodzaj zadań i ich hierarchię, zakres finansowania, okres i kolejność realizacji zadań. Zarządzanie finansowe polega na wdrażaniu przyjętych przez Radę Gminy kolejnych budżetów i WPF-ów, analizujących aktualne możliwości inwestycyjne. Aktualne dokumenty (budżet i WPF) są dostępne każdorazowo na stronie BIP Gminy Jedlnia-Letnisko.

Bezpośrednim wskaźnikiem wykonania strategii będzie stopień realizacji zaplanowanych projektów. Poszczególne „cele” opisane w strategii posiadają określone mierniki oceny będące podstawą do budowania szczegółowych zasad oceny postępu prac nad programami. Sposób prezentacji osiągnięć w realizacji strategii to decyzja władz Gminy. Monitorowanie i ocena zarówno Strategii jak i innych programów polegać winno na porównaniu osiągniętego stanu do założeń opisanych w odpowiednich programach na podstawie analizy sprawozdań rzeczowych i finansowych jednostek organizacyjnych Gminy.

Urząd Gminy w Jedlni-Letnisko jako instytucja wdrażająca Strategię jest odpowiedzialny za:
– zbieranie i udostępnianie danych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu realizacji Strategii,
– zapewnienie spójności różnych dokumentów programowych.

W przyjętej hierarchii dokumentów programowych podstawowe informacje pokazujące realizację Strategii zawierają w sobie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy.

Strategia Rozwoju Gminy Jedlnia-Letnisko została opracowana przy założeniu, że jej sporządzenie przyczyni się do planowego zarządzania wymagającego okresowych weryfikacji luki pomiędzy stanem faktycznym i stanem pożądanym w Gminie.

(…)
_______________________________

Cały dokument jest dostępny tutaj.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Dokument, Publicystyka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Comments Closed

60 odpowiedzi na „Jest już projekt Strategii Rozwoju Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2016-2025

 1. mieszkaniec J. pisze:

  Dzięki za udostępnienie projektu „Strategii Rozwoju Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2016-2025”. Na pierwszy rzut oka projekt zbyt obszerny ogółem, a zbyt ubogi w istotne zagadnienia dot. rozwoju – jedno co się rzuca w szybkim przeglądaniu to wprowadzanie starych i krytykowanych pomysłów i inwestycji rzutujących w środowisko naturalne, co nie powinno się tu znaleźć bo zalew i jego otoczenie jest atutem tej miejscowości.

  Wstępnie zauważyłem w tym projekcie, niespójności dot. niskiej emisji (str. 63) – „ II/7 atmosfera – brak źródeł zanieczyszczeń powoduje bardzo dobry stan atmosfery”.

  Jak to należy rozumieć skoro w okresach wiosenno-jesiennych w czasie porządków na działkach i okresach zimowych zanieczyszczenie pyłami PM-10 zmusza niestety do opuszczenia domostw i przeniesienia się w miejsca wolne od zanieczyszczeń – jeżeli mieszkańcy mają taką możliwość, inni muszą to wdychać.

  Ponadto, Gmina sama potwierdza te fakty umieszczając w BIP informację – „ W związku z przekroczeniem w 2015 r. dopuszczalnych norm jakości powietrza na obszarze województwa mazowieckiego ( w tym Jedlnia-Letnisko – mój wpis) Mazowiecki Zespół Zarządzania Kryzysowego ogłasza Alert Poziom II ……”

  http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jedlnia/4563.pdf

  W związku z powyższym nasuwa się pytanie, biorąc pod uwagę powyższą analizę, jaki dokument jest podstawą do cytowanego zapisu ze str. 63.

  Należy wymienić i dobre strony projektu, które są na szczęście powielane za poprzednim „Planem Odnowy Miejscowości” dodając kilka pozycji przystających do aktualnego postępu technicznego i potrzeb mieszkańców.

  Natomiast złe projekty, które moim zdaniem zostaną podpisane i przejdą do realizacji jako „Strategia Rozwoju” mogą całkowicie pogrzebać dokonania pokoleń i wizję przyszłej Gminy.

  Odpowiadając na pytanie „W jakim miejscu chcemy być za 10 lat?” prosiłbym – z uwagi na małą ilość czasu na analizę i zasadność dalszego udziału w procesie konsultacji – o wynotowanie tych uwag i postulatów, które przekazał Pan w imieniu internautów do Urzędu Gminy. Istotą jest sprawdzenie, które z naszych propozycji zostały włączone do przedmiotowej Strategii Rozwoju, a które zostały odrzucone.

 2. mieszkaniec J., prześlę Panu moją ankietę, którą przekazałem do urzędu gminy, na e-maila.

 3. Victoria pisze:

  Śmieszno-nośne plany
  szumnie przegadane .
  Tylko na papierze ,
  DUMNIE WYKONANE !!!

  Ciągła licytacja ;
  która władza lepsza .
  Wypowiadane brednie,
  godne wieszcza,czy wieprza ?

  T tak rok za rokiem.
  wypełniony PIANĄ mija,
  BEŁGOTEM OBIETNIC ,
  aż NAPEŁNIĄ RYJA .

  Czy warto wypowiadać,
  prawdy merytoryczne ?
  gdy ROZTROPNOŚCI władzy,
  są TYLKO NIELICZNE !!!

 4. Mam kilka wstępnych uwag dot. projektu.

  1. W pkt 1.2. projektu Strategii (strona 9) czytamy:
  „Konsultanci Remedis SA współinicjowali spotkania, porządkowali i uzupełniali uzyskiwane informacje.”

  Nie wiem jak często organizowali spotkania ale z Zespołem Konsultacyjnym jak dotąd nie mieli okazji porozmawiać. Być może będą mieli okazję to zrobić w przyszłości.

  2. W pkt 5 CELE STRATEGICZNE I PROGRAMY OPERACYJNE GMINY JEDLNIA-LETNISKO, zrobiono wykaz wszystkich programów unijnych, z których gmina teoretycznie mogłaby skorzystać przy realizacji celów strategicznych. Zastanawiam się czy nie lepiej byłoby określić kilka programów i przypisanym im działań, z których skorzystanie byłoby dla gminy najbardziej korzystne czy też najbardziej wpisywałoby się w cele strategiczne.

  3. Trochę mam niesmak, czytając pkt 7.3. PUBLIC RELATIONS STRATEGII GMINY JEDLNIA-LETNISKO (strona 123). Piszą tam: „Istotną uwagę władze Gminy przykładają do przekazywania społeczności lokalnej rzeczowej i wyczerpującej informacji na temat realizacji Strategii.”

  Po pierwsze: jest to nieprawda. Po drugie: Strategia Rozwoju powinna odnosić się do przyszłości. Jeśli mówimy o public relations to powinniśmy określić, jak to powinno wyglądać, a nie uprawiać propagandę. Po trzecie: o współpracy z mediami możemy mówić wtedy, kiedy udaje nam się skłonić media do relacjonowania ważnych spraw dla gminy za darmo i, generalnie, poświęcania dużej uwagi gminie. Natomiast jeśli prasa czy radio coś relacjonują, bo gmina im za to zapłaciła ze swojego budżetu, wtedy mamy do czynienia z relacją usługodawca-usługobiorca, a nie współpracą z mediami.

  4. Mam wrażenie, że projekt Strategii Rozwoju Gminy jest za mało konkretny. Mamy realizować różne działania jednocześnie – inwestycyjne, starać się o fundusze europejskie, prowadzić działania promocyjne, realizować określone cele strategiczne na płaszczyźnie inwestycyjnej, ekologicznej, społecznej etc. ale nie posiadamy mapy drogowej ukonkretniającej nam terminy i kolejność naszych działań. Jest trochę taki miszmasz.

 5. Victoria pisze:

  Toż,to tylko słowa,słowa ,
  choć pisane prozą .
  Program ILUZORYCZNY –
  zostanie wstydliwą mimozą !!!

 6. czytelnik pisze:

  Szanowna Victorio. Czegoś takiego to jeszcze nie było. Nawet kiedy gmina była Gzowice. I czy to naprawdę jest prawdziwe. Przecież środki europejskie czekają, choćby na kanalizacę, oczyszczalnie, ujęcia wody, drogi, obiekty sportowe i inne.

 7. masłomaślane pisze:

  Tabela analiza SWOT:
  mocne strony -sieć ścieżek rowerowych ( trzeci punkt tabeli)
  słabe strony – niedostatecznie rozwinięta sieć ścieżek rowerowych
  Gdzie są te ścieżki z mocnej strony, bo jakoś nie mogę trafić na nie a na rowerze dużo jeżdżę.

 8. Fionia pisze:

  Nie było strategii i komu to przeszkadzało?
  Wójt i bez niej wiedział, wie i zawsze będzie wiedzieć co jest ludowi potrzebne.
  A tak to znowu będą się mądrzyć i na internecie pisać.
  I po co?
  A w ogóle to taką strategię jakby chciał to by w jeden wieczór nasz wójt napisał. Nawet lepszą.
  I bez konsultacji żadnych. Taki jest dobry.

 9. elvis pisze:

  Mam pytanie
  ile firma przygotowująca ten dokument wzięła za to kasy?

 10. Victoria pisze:

  Jakie,to ma znaczenie,
  dla,,dobrego gospodarza,, 🙂
  Co BŁĘDY poprzednika ,
  dumnie 🙁 wciąż POWTARZA !!!

 11. Bingo pisze:

  A ja też mam pytanie? Czy prawdą jest że syn pana Sowy (szefa sztabu Leśnowolskiego) jest zatrudniony w Urzędzie gminy a żona syna w szkole? Czy ktoś ma wiedzę na ten temat? Jeśli to nieprawda to przepraszam za pytanie i zamieszanie.

 12. czytelnik pisze:

  Taka strategia rozwoju do 2025 roku to musi podatników nie mało kosztować. Tak z parę chodników w Jedlni. To w końcu strategia i nie jednego wójta przetrzyma. Strategię musi jednak zatwierdzić rada gminy. Tak stanowią przepisy. Bez jej zatwierdzenia nie da się uruchomić finansowania dla wykonawcy.

 13. Victoria pisze:

  @ BINGO

  Cóż,to za pytanie ?
  BIP odpowiedz ściele .
  Tam kwitnie koteria,
  gdzie S.owa $ Przyjaciele !!!

 14. mieszkaniec J. pisze:

  Ukazało się kilka krótkich wypowiedzi na tym forum, warto więc dodać od siebie parę słów.

  @-czytelnik –„…. środki europejskie czekają, choćby na kanalizację, oczyszczalnie, ujęcia wody, drogi, obiekty sportowe i inne.”
  To prawda – dodam, że nie tylko – również przedmiotowy Projekt Strategii pokazuje możliwości pozyskania środków na projektowane inwestycje.

  @-Fionia –„ ….Nie było strategii i komu to przeszkadzało?”

  Na szczęście – od 2008 do 2016 roku obowiązuje Plan Odnowy Miejscowości i jak widać w Gminie dużo zostało wykonane w większości dzięki właśnie temu opracowaniu, którego współtwórcą byli mieszkańcy Gminy działając społecznie. Obowiązki wykonawcze w tym czasie pełniło dwóch Wójtów i Pełnomocnik.

  Nie wszystko jednak poszło jak planowała ówczesna Grupa Odnowy, ale to inny temat. Obecnie mając większe doświadczenie Grupa Konsultacyjna to zadanie może wykonać lepiej, jeżeli będą się kierować ściśle interesem mieszkańców, zdrowym rozsądkiem, , ustalonymi priorytetami, przyjętymi zasadami w UE i zrównoważonym rozwojem co jest podstawą egzystencji dla następnych pokoleń.
  Takie podejście jest istotne, gdyż wspomaga pion decyzyjny i umożliwia po części udział społeczeństwa co powinno być podstawą rozwoju Gminy.

  @-elvis –„ …. ile firma przygotowująca ten dokument wzięła za to kasy?”

  Nie interesowałem się tym zagadnieniem, ale jeżeli był organizowany przetarg publiczny to ślad pewnie będzie w BIP. Ponadto, można zapytać skarbnika, radnego, wójta etc. Sądzę, że to są grosze w porównaniu, ze stratami jakie poniosłoby społeczeństwo Gminy gdyby projektu nie było lub okazałby się bublem.

  @-czytelnik –„ …Taka strategia rozwoju do 2025 roku to musi podatników nie mało kosztować. Tak z parę chodników w Jedlni.”

  Tak naprawdę trudno oszacować – obecnie wszystko zależy od Grup mających większość głosów w Zespole Konsultacyjnym i Radzie Gminy oraz Wójta obecnego i wybranego w następnych wyborach. To Oni podejmować będą decyzje w sprawie obecnych i dalszych losach przyjętego Planu Strategii Rozwoju, a przyszli mieszkańcy (obecnie harcerze, młodzieżowa grupa radnych) pewnie podejmie się rozliczenia. Jak wspomniałem na obecnym etapie analizy Strategii czarno to widzę – szczególnie zbędne inwestycje nad zalewem kolidujące z krajobrazem, obszarami Natura 2000 i interesem mieszkańców, w sytuacji braku licznych poważniejszych inwestycji.
  Mogą to być koszty nie do odrobienia i bez możliwości naprawy przy jednoczesnej degradacji miejscowości.

  Możemy również przy zdroworozsądkowym podejściu decydentów – tak jak wskazuje wiele projektów ze Strategii zyskać kilkadziesiąt dodatkowo chodników, ulic, miejsc pracy, wyższy poziom życia etc. Wszystko w rękach Grupy Konsultacyjnej i korekty projektu.

  5-@-czytelnik –„ …To w końcu strategia i nie jednego wójta przetrzyma. Strategię musi jednak zatwierdzić rada gminy. Tak stanowią przepisy.”

  Trafiłeś w sedno, jest tylko mały problem – w demokratycznym systemie rządzi większość, biorąc pod uwagę to co widać i słychać na sesjach w Gminie różnie z tym bywa. A czy większość ma rację ? od tych głosów zależy jakość życia mieszkańców Jedlni-Letnisko.

  Jak do tej pory ja i moi znajomi jesteśmy zbulwersowani brakiem konstruktywnych posunięć Radnych z grupy większościowej. Niektóre wnioski w projekcie Strategii to potwierdzają, a brak innych, które zostały nie przyjęte pogłębia tę lukę. Mam również wątpliwości czy dokument zwany Projekt Strategii Rozwoju przedstawia jakąś wartości dla ochrony środowiska tak istotnego dla Jedlni-Letnisko ponieważ nie definiuje zbytnio konkretnych źródeł zagrożeń, ani sposobów i terminarza ich likwidacji.
  Nie opisuje także takich podstawowych dla ochrony środowiska elementów, jak ochrona przed niską emisją w tym zanieczyszczeniami pyłami PM-10, ani programu poprawy jakości i niedoborów wody pitnej, ani problemami z awariami sieci energetycznej, ani rozbudową sieci gazowej przewodowej bądź bezprzewodowej etc.,

  Reasumując, jesteśmy w świetle dotychczasowych obserwacji mocno zaniepokojeni tym stanem rzeczy. Jeżeli Rada Gminy nie podejmie stosownych działań przy ocenie Planu Strategii dla Gminy , a Grupa Konsultacyjna nie zmieni zapisów w istotnych punktach Projektu tego Planu to czekają nas ciężkie czasy. W tej sytuacji żadne przepisy nam nie pomogą, co powiedzą wówczas twórcy tego projektu.

 15. Victoria pisze:

  Większość ,,BEZRADNA „,
  idzie fałszywą drogą,
  z którą MYŚLĄCY ,
  zgodzić się nie mogą !!!

  Drogą LIZUSOSTWA ,
  koterii ,,bezwzględnej pokory ”
  Przy niskiej SAMOOCENIE,
  przed wójtem ,,robi w pory” .

  Który wypowiada slogany,
  dawno ,,wyświechtane” .
  Tylko HONORU OBIETNIC,
  NAM NIE BYŁO DANE !!!

  Tam,gdzie POCZYNANIA
  nie są poddane ANALIZIE,
  miernota i konformizm ,
  OSIĄGNIĘCIA GRYZIE !!!

  Następne POKOLENIA ,
  gdy czas tak szybko płynie
  CO MY ZROBILIŚMY ,
  co powiesz RODZINIE ?

 16. czytelnikto pisze:

  Jak się ma Strategia Rozwoju Gminy do 2025 roku na 250 stronach w sprawie sportu w Jedlni. Na stadionie gminnym w Kolonce po remoncie zlikwidowano całkowicie bieżnię 400 metrową, nie ma skoczni w zwyż, w dal, do tójskoku. A gdzie rzut oszczepem, dyskiem, pchnięcie kulą. Tylko została kopana. Co mają robić setki mlodych ludzi jak nie zajnować się sportem, Wszędzie czwartki lekkoatletyczne, soboty lekkoatletyczne i niedziele lekkoatletyyczne. Tylko nie w Jedlni Letnisku. Bo w Jedlni to najważniejsze są strategie, programy naprawcze sesje poniedziałkowe z dietami i gadanie co to w Jedlni nie będzie. Nadchodzą wybory.

 17. mieszkaniec J. pisze:

  Właśnie, żeby w Jedlni-Letnisko było tak jak sobie życzą mieszkańcy spróbuj złożyć wniosek na tym forum może go uwzględnią. O to prosił wójt.

 18. ino pisze:

  A kiedy byłeś na Kolonce? Tam od 20 lat bieżnia była zarośnięta. Kto puściłby swoje dziecko do trenowania w lesie? Bieżnia i inne urządzenia do lekkoatletyki powinny być przy szkole.

 19. Victoria pisze:

  A nasi lekkoatleci :
  1.Aneta Rydz – brąz w M.P seniorów/185 wzwyż/ trener Piotr Gos.
  2. Gliński – 5 medali w MP weteranów /2+2+1/
  Ale o tym się nie mówi,o tym się nie pisze .
  Chociaż onegdaj wójt chwalił się Rydzówną , że jest mieszkanka Jedlni./ była i jest mieszkanką Siczek/ .
  SPORT to nie KOPANA,gdzie ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ,gdzie ROZWÓJ MŁODZIEŻY/w sensie dosłownym/ .

 20. Victoria pisze:

  LAS ATUTEM Kolonki.
  @ ino ,Ci dowale 🙂
  Właściwie ZMODERNIZOWANY,
  móg-ŁBY DORÓWNAĆ Spale.

  Gdyby to łby były myślące,
  nie uparte ,ośle lub kozłowe ,
  Do rzeczywistej współpracy,
  POWSZECHNIE GOTOWE !!!

 21. sport pisze:

  Marzyć możemy o lekkiej atletyce bo nawet śmiesznych pieniążków na te sporty nie przyznał wójt dla uczniowskiego klubu sportowego. Przyznał 0zł a innym szczególnie tam gdzie jest dużo wyborców duże kwoty.
  Zarośnięta może i była ale dlatego że nie miała ta gmina prawdziwego dobrego wójta. Jeden nic tam nie zrobił, obecny chciał sprzedawać, a teraz wyremontował wyłącznie tylko pod piłkę więc uniemożliwił dalszy rozwój. Piłkarze natomiast zamiast rozgrzewkę mieć na bieżni w dobrych warunkach to będą biegać po lesie i czekać tylko na kontuzje. A jak zaczną na murawie to nie wróżę tej trawce długiego żywota.
  W szkole zwalniają nauczyciela WF Piotra G. który wielu sportowców wypromował i pokazał ich talenty. Skok wzwyż w ostatnim czasie.
  Sowy syn rzeczywiście pracuje w UG, zasługi ojca za udział w kampanii Leśnowolskiego oraz przeszkadzanie w spotkaniach konkurentki swój owoc pracy osiągnął. Co do jego dziewczyny to chyba nie trafne chyba że coś nie wiem ale sądzę że chodziło o dziewczynę syna Leśnowolskiego która rzeczywiście w szkole pracuje.

 22. sport2 pisze:

  Nie wiesz. Obie panie pracują. Dziewczyna syna Leśnego z Kozłowa i pani Klaudia dziewczyna młodego Sowy co pracuje w urzędzie gminy. Wkoncu to razem dla gminy, nie?

 23. sąd kapturowy pisze:

  Tosz do czego w tej gminie nastało. Czyżby nowy wójcina szedł śladem starego. Niesamowite co ta władza i pieniądze z człowieka robią. Z jednej strony ubolewam nad tym że w tym kraju ci ludzie w przebraniach lisa tak perfidnie kupują innych stanowiskami. Skandal, czyżby powtórka historii w tej gminie się powtórzyła i obecny wójcina po wyborach z wielkim hukiem odszedł ze stanowiska. Czyżby szykowała się dla niego sprawa lustracyjna a może inne zarzuty będą jeszcze szybsze. Z drugiej natomiast cieszę się że ten człowiek mając tak wiele na sumieniu zapłaci linczem medialnym.

 24. Victoria pisze:

  Znowu PO GOSPODARSKU 🙂 pieniądze wyrzucone w błoto.To już trzeci projekt ,który jest zrobiony jako DORAŻNY/mało konkretny,zbyt ogólnikowy /.

  Pierwszy – REKULTYWACJA ZALEWU
  Zrobiono go chybko i niechlujnie,z pominięciem istotnych uwarunkowań np:
  precyzyjne ustalenie żródeł zanieczyszczeń/wody popłuczynowe,struktura chemiczna podłoża dna zalewu,
  zlokalizowanie swoistych kanalizacji i ścieków mieszkańców ul Nadrzecznej .

  drugu STADION,czy jak kto woli UGÓR
  Zniszczono ZANIEDBANY STADION a pobudowano boisko
  tylko do KOPANEJ.Jak by sie przyjrzeć,to w kazdej gminie są takie dwa lub trzy,Zniszczono możliwości rozwoju porównywalne np do SPAŁY.

  trzeci -to ten program tzw ekspercki,czy też drenujacy kieszenie podatników.Program mało konkretny w korelacji do Planu Odnowy Jedlni Letnisko.Było wiele słusznych założeń,które z różnych przyczyn nie zostały wykonane.

  Jeden z nich ujmę wierszem w aspekcie tego,że :

  Wydział Kultury i Sportu
  wciąż wójtowi KADZI.
  Więc może głupia uwaga,
  mądremu nie zawadzi 🙂

  Przecie sport,to domena
  jest naszego pana,
  gdyż Jedlnia ,,co nie co”
  jednak ZACOFANA .

  Co prawda jest Jodła
  od degradacji uratowana.
  Przez NAJEMNIKÓW
  i z TRENERA ZNANA !!!

  Więc po co szkolić ,
  dzieci i młodzieży.
  Gdy do Jedlni po grosze
  KAŻDY EMERYT BIEŻY 🙂

  Dla miejscowych pasjonatów
  muszą wystarczyć szachy.
  Co miesiąc spotkania,
  dla NASZEJ WATACHY.

  Nawet w Jodle ,
  jest BRYDŻ TOWARZYSKI,
  nie zbraknie zawodników,
  liczących na zzyski !!!

  Gdy jednak zbraknie
  i nie będzie czwórka
  Można zagrać z ,,dziadkiem”
  w tym jedna RAJFURKA 🙂

  Chyba,że w GAMBICIE
  będzie POŚWIĘCONA.
  ODWOŁANA RADA ,
  PERZEM POŁĄCZONA!!!

 25. Fionia pisze:

  Pan Wójt wypowiedział się w radiu jak ma to w zwyczaju regularnie robić za pieniądze podatników.
  Niestety tym razem mówiąc o projekcie strategii nie był przygotowany do wypowiedzi. Miało wyjść profesjonalnie i mądrze a wyszło…
  Pan wójt „przypomniał” słuchaczom, że „podobnym dokumentem” do nowej strategii był plan odnowy miejscowości Jedlnia-Letnisko. Może i był podobnym dokumentem, ale dla przypomnienia panu wójtowi innym dokumentem, którego rangę można porównać do strategii był Plan Rozwoju Lokalnego dla całej gminy obowiązujący do roku 2013. Może p. wójt po prostu zapomniał o planie rozwoju, albo celowo nie wspomniał, kto to wie.
  Po drugie strategii nie tworzy się jak mówi wójt przede wszystkim „bo jest nam potrzebna do ubiegania się o coś”. Strategię tworzy się po to bym mieć całościową, przemyślaną i skonsultowaną z mieszkańcami wizję rozwoju gminy, określając wieloletnie cele i zadania. Tak czy siak mówiąc to p. wójt odkrył swój stosunek do strategii, który można streścić w słowach: „zło konieczne” lub „sztuka dla sztuki”.
  A tak na marginesie to jaki konkretnie dokument wymaga aby gmina miała strategię?
  Inna sprawa to „konsultacje społeczne” projektu nowej strategii. P. wójt mówi, że projekt jest poddawany konsultacjom. Szkoda, że nie precyzuje na czym one polegają? Kilka lat temu gmina Jedlnia Letnisko wypracowała zasady konsultacji społecznych, które przyjęła rada gminy. Dlaczego te zasady nie są stosowane przy konsultacji nowej strategii. Dlaczego oficjalna strona gminy milczy na ten temat? Dlaczego nie ma słowa o konsultacji strategii w zakładce „konsultacje społeczne”? Czy takie konsultacje będą ważne???
  Dokumentu nie ma na oficjalnej stronie gminy, ale jest w pewnym portalu wskazanym przez radio, o którym admin tego portalu, mówi, że jest to portal prywatny. O co chodzi?
  Patrząc na to co się dzieje trudno mówić o braku komunikacji na linii urząd – mieszkańcy, to jest już totalny chaos, którego nie zastąpią cotygodniowe radiowe orędzia miłościwie panującego.

 26. Victoria pisze:

  A jeśli ktoś w połączenie,
  wójta z radą nie wierzy,
  niech posłucha wójta,
  jak się w radiu PIERZY 🙂

 27. Jodełkarz pisze:

  Do Victoria- Krzaku wez idz do tej tęczy augustów i tam rób swoje widzi mi się, Jak Ty byles kierownikiem Jodły to nic nie zrobiles, sam bierzni nie chciales tylko by plytę poprawić. Ten wójt to zrobił. Trybuny tez sa ładne a nie ławki ze starego stadionu broni zalatwiles za nie male pieniadze. Do tego juniorzy i seniorzy je montowali wiec nie powinieneś się wypowiadać. teraz dzieje sie ladnie w Jodle piekny stadion trybuny czekamy na budynek bo ten co jest remontowany przed dawnych dzialaczy po pijaku nawet dobrego spadku plytki nie maja bo Pan J. nabity je ukladal;D co a co do bierzni to bierznie mamy w Jedlni nauczyciel Pan G. tak o nią walczył została wybudowana za dawnych wladz i co teraz z nią się dzieje? zarosnieta a młodzież Pan G. zabral do Radomia na treningi i bierze za to nie male pieniadze, na Jodle bierznia by nie przeszła bo kto by dziecko na trening do lasu puszczal tym bardziej ze od wrzesnia/pazdziernika o16 sie ciemno robi. Co do degradacji SUPER ŻE JODŁA SIĘ UTRZYMAŁA !!! chwala trenerowi i pilkarzom ktorzy zaczynają tworzyc rodzinę jaka była kiedyś. dlaczgo najemnicy? kiedys tez byli gromski gorski szmit marlecki cholewa bracia deja wszyscy oni byli najemnikami jak Ty to Krzaku mowisz.a Ci swoi Cierzuch? jaki On swoj on cale zycie w Radomiaku gral nie dostal sie do 1druzyny potem gral w Orle przyszedl tu i wielkie pieniadze sobie zarzyczyl jak innych „psedo gwiazdorow” . Trener? ktory trener Jodly byl z Jedlni? Nowoswiatlowski – z Wlodawy, Juszczak z Radomia… chyba dalej nie ma co mowic bo kazdy zna dalsza historie trenerów Oczkowski zwolen itpitpitp… Krzaku Ty stary Wariacie daj że już spokoj z tymi komentarzami bo ZAZDROSCISZ A Z TEJ ZAZDROSCI MOZE CI COŚ ZNOWU PĘKNĄĆ nie pozdrawiam cię!

 28. yeti pisze:

  Do Victorii
  Dlaczego twierdzisz, że ktoś spuszcza ścieki z ul. Nadrzecznej?
  Jeżeli mówimy o ściekach to raczej nieszczelna kanalizacja i pompownie wzdłuż Nadrzecznej mogą być przyczyną zanieczyszczenia zalewu.
  Pompownie nad zalewem były produkcji Metalchem. Najczęściej zbudowane jako zbiorniki stalowe. Mogły już ulec korozji.
  Nie sądzę aby przelew ze stawu, w którym ktoś hoduje ryby dostarczał do zalewu wodę zanieczyszczoną.

 29. lucjus pisze:

  Woda ze stawów była badana wielokrotnie. Jest bardziej czysta niż rzeczce na początku zalewu. Ile można powtarzać brednie?

 30. Victoria pisze:

  Dpbrze,żeś GRAMOTNY,
  także ,,dobże rzyczysz” ,
  Masz takie argumenta,
  to dlaczego /….ysz ? / 🙂

  A takiej BIERZNI nie chciałem,
  gdyż BIEŻNIA inna bywa.
  Trudno wtedy zwyciężać/powiedzą
  KIEDY WŁADZA KIWA !!!

  Wszak jeden pozytyw ,
  STADION nie sprzedany
  Co teraz powiedzieć mogą
  Z REDYKU BARANY ?

  Co orędownikom sprzedaży
  wtedy i teraz przytakują .
  Chętnie wysłucha, ARGUMENTÓW,
  które ROZWOJU NIE TRUJĄ .

  Chociaż,do tego trzeba
  CO NIE CO ROZUMU.
  By nie poddać SIEBIE
  ZNIEWOLENIU TŁUMU .

  Przez KONFORMISTÓW,
  CO BY ZAROBIĆ,, LEWE”
  gotowi ze SWEJ GĘBY,
  ZROBIĆ CHOLEWĘ !!! 🙂

  @ jodełkaż to,forma pisowni
  dla Cię najbardziej właściwa
  .Więc pobiegaj po,,bieRZni,
  ja zas NAPIJĘ się piwa !!!

  @ yeti
  ja nie twierdzę,że wszystkie odpływy ,to są ścieki .
  Tylko twierdzę , że projekt,, OCZYSZCZENIA” ZALEWU został zrobiony NIECHLUJNIE i NIEDOKŁADNIE.Nie przyniesie więc właściwych efektów!!!

 31. Victoria pisze:

  @ jodełkaż
  Co ty wiesz o historii,
  gdy piszesz jak osesek.
  Z treści Twej WYNIKA,
  żeś .to WÓJTA PIESEK !!! 🙂

 32. Letnik A. pisze:

  Uwagi do projektu strategii:
  1. Mało konkretów, dużo ogólników.
  2. Typowa analiza, z której niewiele wynika, wygodna dla włodarzy.
  3. Powinna być przygotowana przez pracowników gminy z uwzględnieniem szerokiej dyskusji i spotkań z mieszkańcami.
  4. Na terenie gminy mieszka lub ma działki wiele osób, będących specjalistami w wielu dziedzinach. którzy by mogli wspomóc takie prace.
  5. Informacja o proponowanej strategii dotarła do wielu mieszkańców zbyt późno.
  6. Odnoszę wrażenie, że prace toczyły się w wąskim gronie, podobnie jak przy wielu innych działaniach władz gminy.
  7. 9-dniowy termin na uwagi jest zbyt krótki.
  8. Takie projekty przygotowuje się przy szerokich konsultacjach społecznych.
  9. Co znaczy rekreacja i turystyka dla osób starszych? Pomysł jest dobry, ale jak zwykle „diabeł tkwi w szczegółach”. Czy to nie jest następna próba kontrowersyjnej budowy domu pomocy społecznej w strefie zabudowy jednorodzinnej i letniskowej?
  10. W jaki sposób ma być tworzona marka Jedlni- -Letnisko? Rozgłos wokół planowanej budowy domu pomocy społecznej przy ul. Niecałej był przykładem negatywnej opinii o władzach i radzie gminy Jedlnia- -Letnisko. Dwa krytyczne artykuły w gazecie i negatywna opinia Samorządowego Kolegium Odwoławczego to nie jest budowanie dobrej marki. Tym bardziej, że nie podjęto żadnych działań w odniesieniu do urzędników ani nie wyjaśniono metod postępowania zarówno wójta, jak i rady gminy.
  10. Są pieniądze na tego rodzaju analizy, a nie ma na plan zagospodarowania przestrzennego.
  11. Dla przeważającej większości czytelników tekst kilkusetstronicowy jest nieczytelny i wymaga więcej czasu na analizę. Osoby znające tego rodzaju opracowania i szanujące swoją profesję nie podjęłyby się wydania opinii w ciągu tak krótkiego czasu.
  Podsumowując, proponuję przedłużenie terminu składania opinii i propozycji. Może przydałoby się więcej otwartości przy opracowywaniu takich planów i podejmowaniu decyzji strategicznych i innych istotnych dla mieszkańców.
  Ponieważ informację otrzymałem dopiero dzisiaj, bardziej szczegółowo odniosę się później.

 33. mieszkaniec J. pisze:

  Cz. 1

  Jestem, po średnio-dokładnej analizie Projektu Strategii Odnowy na lata 2016-2025.

  Głównym celem tworzenia dokumentu strategicznego, jakim jest Strategia Rozwoju, jest zdiagnozowanie priorytetowych kierunków rozwoju, zmierzających do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz sposób w jaki gmina zamierza realizować swoją misję.
  Ponadto istotną cechą Strategii Rozwoju jest budowa wizerunku gminy. To właśnie wizerunek stanowi wizytówkę jednostki, jest źródłem informacji dla ewentualnych podmiotów, wspólników, społeczności lokalnej czy inwestorów etc.., stanowić powinna źródło zasad, zbiór pojawiających się problemów wraz z rozwiązaniami oraz określić sposoby przeciwdziałania pojawiającym się zagrożeniom. Bez misji i wizji decyzje zarządcze bywają przypadkowe.

  Z całym szacunkiem dla biorących udział w tym przedsięwzięciu, ale nie dostrzegam wielu istotnych w tym projekcie kwestii. Myślę, że moje propozycje warte są przeanalizowania.

  Sporządzony dokument Projektu Strategii wymagał sporo pracy, ale moim zdaniem jest w nim sporo ogólników i komunałów. Zresztą autorzy ogólniki potwierdzają . Ze zrozumiałych względów ograniczę się tylko do ważnych zauważonych nieścisłości i problemów trudnych do zrozumienia – oczywiście z punktu widzenia mieszkańca.

  Z pobieżnej analizy SWOT nasuwa się pytanie, kto odpowiada za weryfikację wniosków przekazanych do analizy. Przecież analiza SWOT – Obejmuje główne elementy mające wpływ na rozwój Gminy i jest jedną z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod analitycznych wykorzystywanych obszarach planowania strategicznego.

  Z tego co widać wiele wniosków nie wprowadzono do analizy, pytanie z jakiego powodu, a za tym mam wątpliwości co do wniosków końcowych. Poniżej wnioski i pytania ,które pokazują nieumieszczone problemy mieszkańców.

  1) Zadymienie i smog w okresach wiosenno-jesiennych i zimowych – szczególnie w zwartej zabudowie mieszkaniowej – ogłoszono w 2016 r . II alert zanieczyszczenia powietrza na Mazowszu w tym w Jedlni-Letnisko.

  W wersji zapisanej w Strategii program operacyjny 2.5 „wspieranie gospodarki niskoemisyjnej” nie rozwiązuje tego problemu.
  Moim zdaniem program operacyjny 2.5 powinien się nazywać „Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń” i dalej pozostałe podpunkty oraz nowe jeżeli zachodzi taka konieczność.

  Mylone są prawdopodobnie pojęcia „niska emisja” i „gospodarka niskoemisyjna”

  „Niska emisja” to emitowane z niewysokich żródeł substancje np.z kominów, palenisk, samochodów etc.
  „Gospodarka niskoemisyjna” opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję „panele voltaniczne”, wiatraki, turbiny wodne etc.

  c.d.n.

 34. mieszkaniec J. pisze:

  Cz.2

  2) W okresach weekendowych braki w dostawie wody pitnej w kilku sołectwach. Wiadomo jaki jest powód, a biorąc pod uwagę przyszłe inwestycje już teraz należy przygotowywać następne ujęcia.

  3) Zwiększające i wydłużające się awarie prądu elektrycznego – zbyt długie usuwanie przyczyn awarii – znalezienie przyczyn i ich wyeliminowanie co może być kosztotwórcze i długofalowe.

  4) Zalewanie niektórych posesji prywatnych i publicznych przez wody z pól i innych żródeł.

  5) Siczki – problem zalewu
  a) Specjalistyczna diagnoza lub orientacja działania podczyszczalni makrofitowej w innym miejscu z uwzględnieniem serwisowania i kosztów.

  b) Brak uzasadnienia budowy przeprawy przez zalew mimo sprzeciwu w latach poprzednich z uwzględnieniem środowiska i ptactwa korzystającego z wód zalewu
  nie wspominając o żeglarzach i zaburzeniu wrażeń estetycznych i bezpieczeństwa dla korzystających z akwenu.

  c) Brak uzasadnienia budowy ścieżki rowerowej na lewym brzegu rzeki Gzówki – tereny Natura 2000 – od kładki metalowej do ul.1000-lecia.

  d) Brak zainteresowania ściekami z wód opadowych i roztopowych z ulic przyległych do ul. Nadrzecznej i wpadających do zalewu. Mogą być problemy przy dalszym ignorowaniu problemu.

  e) Co dalej? ze skierowaniem wód roztopowych i opadowych do Gzówki z ul. Radomskiej i pewnie innych ulic oraz dalej za podczyszczeniem, rowem otwartym odcieków i ścieków między nasypem kolejowym a pobliskim cmentarzem.

  f) Rozpoczęcie lobbingu na rzecz przekierowania wód z oczyszczalni ścieków w Gożdzie w inne miejsce niż Gzówka i nie traktować tego jako zadanie nierealne skoro chcemy tworzyć to co będzie zapisane w Startegii.

  Przy odbudowie zalewu znajdującego się w ścisłym obszarze Natura 2000 ze szczególną uwagą należy zadbać o walory przyrodniczo-krajobrazowe, które są wielkim atutem i zasobem gminy. Wyzwaniem jest utrzymywanie równowagi pomiędzy ochroną obszarów cennych przyrodniczo i krajobrazowo, a nieprzemyślanymi inwestycjami typu most przez zalew czy ścieżka rowerowa po lewym brzegu Gzówki i inne szykujące się pomysły. Równowagę należy utrzymywać poprzez odpowiednie regulacje prawne w zakresie planowania przestrzennego oraz ich konsekwentne egzekwowanie w przeciwnym razie twórcy tej strategii mogą dołożyć się i być odpowiedzialnymi za mówiąc delikatnie kicz w pięknym i jeszcze zdrowym środowisku w myśl Strategii Zrównoważonego Rozwoju.

  6) Wprowadzenie monitoringu
  7) Zdrowie – Powiększenie usług medycznych u lekarzy specjalistów

  To tylko kilka wniosków z pytaniem do autorów Strategii czy wymienione wnioski cytuję – „wybiegają poza ustawowy zakres odpowiedzialności samorządu gminnego „? czy powinny być bezwzględnie wzięte pod uwagę do analizy SWOT bądź przekierowane do konkretnych pozycji celów strategicznych w taki sposób aby mogły brać udział w Dokumencie Strategia.

  Ponadto jest to istotne w przypadkach wystąpienia o środki UE, za co dodatkowo uzyskuje się punkty przy ocenie projektu.

  Co się kryje za tym wpisem cyt. „Pominięto wnioski dotyczące innych, aktualnych programów realizowanych w Jedlni-Letnisko.”, które wnioski pominięto i dlaczego?.

  d.c.n

 35. Jodełkarz pisze:

  victoria ja to jestem bylym pilkarzem Jodly i miedzy innymi przez Ciebie skonczylem kariere, wiesz czemu? bo mi sie nie podobalo to ze na kazdym meczu kierownik byl zapierdolony! do tego prezes R, dzialacz J, itp wszyscy chlaliscie a dla Jodly nic nie robiliscie, teraz się dzieje dobrze i zazdroscicie i nie umiecie przyjsc na zebranie albo po meczu powiedziec co mysliscie tylko [….] na internecie dziwie sie ze krzaku jeszcze cos widzisz. Penis Cie zawiozdl jak koledzy typu R i J. po raz kolejny nie pozdrawiam idz do augostowa wgl nie widac Cie na meczach a najwiecej gadasz stary dziadu

 36. Jodełkarz pisze:

  Na jodłe kiedys przychodzilo20dziadkow najebusów ! do tego zarzad najebany a pilkarze musieli sami korki kupywac od kad wojtem jest Pan L to nie chcial z nimi wspopracowac b o z pijakami nie ma co, sa nowi fani dzialacze ktorzy robia cos dla klubu a nie dla swojego gardla. NAJEBUSY…. taka prawda zawsze tak bylo na Jodle! a teraz jest lepiej i te NAJEBUSY zazdroszczą! tyle w temacie to info dla normalnych ludzi panow r, j w, k, itp nie ma co sluchac bo tylko zazdroszcza a i nowoswiatlowski tez moze zazdroscic bo chcial syna tu wrecic w trenerke;D takze dziekuje
  a Jodle zycze powodzenia , kibice teraz pokarzą co potrafia AVE JODŁA !

 37. Victoria pisze:

  Z nieudanego kamuflażu/ortog/
  jesteś dla mnie znany .
  W intrygach i konformiżmie ,
  jesteś OBLATANY .

  Biorąc pod uwagę straszenie,
  to taka KULTURA ?
  Jedlnia wie kim jesteś,
  też PROKURATURA !!!

 38. Victoria pisze:

  Rozpaliłeś się Waści,
  do ,,pełnego żaru ” .
  Z braku ARGUmentów,
  1 urbanowskiego czaru 🙂

 39. Środkowy pisze:

  Bezzębne leśne dziady zazdroszczą że w Jodle tyle się dzieje dobrego.

 40. mieszkaniec J. pisze:

  @-Fionia

  W kwestii informacji kilka słów do Twojego wpisu z 13 lipca 2016 o 20:31.

  Prawdopodobnie dokument o którym mówił Pan wójt i @-Fonia to ten sam dokument.
  Można tylko nadmienić, że w tytule nazwy tego „Planu odnowy miejscowości Jedlnia-Letnisko” jest zapis- „ na lata 2008-2013 z perspektywą do 2016”.

  Ponadto w temacie konsultacji i komunikacji na linii urząd-mieszkańcy masz absolutną rację. Ponieważ dosyć sporo mówi się o tym w obecnym projekcie Strategii Rozwoju mam nadzieję, że się to zmieni. Pan Wójt może zrozumie wagę kontaktu z mieszkańcami, na łamach portalu gminnego, a Rada Gminy udzieli poparcia.

 41. Victoria pisze:

  Honor jest podstawą,
  czyny ,to nie mowa.
  Cóż wart jest człowiek,
  co nie dotrzymuje słowa ?

  Ja jednak przyjąłem
  życia prostą drogę.
  Z głupotą poczynań
  pogodzić się nie mogę .

  Przez życie trzeba iść
  stale ,,PRAWYM „szlakiem ,
  Gdyż lepiej mieć prostatę ,
  niż polemizować z PROSTAKIEM !!! 🙂

 42. Victoria pisze:

  Wobec tego,iż program ten nie zdiagnozował potrzeb mieszkańców na kulturę i sport ,nie określając populacji
  w określonych latach i grupach wiekowych/seniorzy,dorośli,młodzież,dzieci/ proszę o uzupełnienie projektu w zakresie odpowiedzi na następujące pytania :
  !.Jaki kształt organizacyjny winny mieć organizacje społeczne
  w zakresie racjonalnego wykorzystania środków gminnych.
  2.Komu winny służyć ”
  a/-tylko mieszkańcom
  b/także innym ?% udział?
  3.Władze organizacji winy być wybierane z :
  a / mieszkańców
  b, także z innych miejscowości/nie mylić,ze specjalistami
  których brak na terenie gminy/
  4 / -Jak należy partycypować w działalność organizacji w korelacji z rozliczeniami zasadności celowości wydatków.
  5/ czy należy zachować proporcjonalność udziału środków gminnych w stosunku do :
  a / udziału mieszkańców w korzyściach stąd wynikających/całość,czy też stosowny %/
  6 /-W jakim zakresie winny być utrzymywane kluby sportowe/zasada równości i potrzeb społecznych ?
  7 /-Jak określać potrzeby społeczne kto ma je ustalać na :
  a – dyscypliny sportowe
  b – sport masowy
  c – turystykę
  d – edukację
  e – imprezy rozrywkowe

 43. Victoria pisze:

  Poprzedni wpis powstał ponieważ :

  W Gminie Jedlnia
  wójtowie lubią SZACHY.
  Gdyby zagrali symultanę ,
  UBAW by łby po PACHY 🙂

 44. Fionia pisze:

  do mieszkańca J.

  Nie myliłem się. Obydwa dokumenty są w bipie gminy JL.
  PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY JEDLNIA-LETNISKO
  dotyczy całej gminy i jest odpowiednikiem strategii co każdy średnio rozgarnięty urzędas powinien wiedzieć.

  zobacz:
  http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jedlnia/260.doc

  A PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JEDLNIA-LETNISKO
  o którym wspomniał wójt to dokument wyłącznie dla samej miejscowości Jedlnia-Letnisko:
  czyli tzw. POM, który mógł być stworzony lub nie dla każdej wsi

  zobacz:
  http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jedlnia/685.doc

 45. mieszkaniec J. pisze:

  Do- @-Fionia

  Przepraszam za mój wpis, ale nie pisałem, pod kątem jakichkolwiek zastrzeżeń, że się gdziekolwiek myliłeś tylko w formie prawdopodobnego sprostowania żeby zamknąć temat bo mamy znacznie poważniejsze problemy z obecnym projektem Strategii Rozwoju i rozmywanie na lata wsteczne (np. 2005, 2007r) mogące zamydlić nie jednemu forumowiczowi obraz ważniejszych problemów. Najlepiej by było zapytać Pana wójta, ale znowu problem kontaktu?

  Reasumując, poproszę o linka do przedmiotowej audycji radiowej – przesłucham i odpowiem, choć, jeżeli wójt mówił o pozyskaniu funduszy na inwestycje to na pewno chodziło o Plan Odnowy Miejscowości o którym mówiłem. Podobnie jest i teraz – taki jest urok procedur, które zostały stworzone i niestety beneficjenci jak chcą otrzymać pieniądze muszą przez nie przejść, w przeciwnym razie mogą nie dostać odpowiedniej ilości punktów co ma przełożenie na otrzymanie kasy. Dlatego analizując powyższy projekt strategii próbuję wskazać sens niektórych zmian, które moim zdaniem są niezbędne, choć w tym celu powołano stosowne grupy więc czekać na procedowanie dokumentu ? – a może lepiej dmuchać na zimne, żeby się potem nie potykać o własne sznurowadła ?

 46. Victoria pisze:

  Wójt musi pamiętać,
  że GMINA nie jest jego.
  By za NASZE PIENIĄDZE.
  budować WŁASNE EGO !!!

  Budując na WYROST
  SWOISTĄ KULTURĘ
  Niszcząc rozwój społeczeństwa,
  tworząc,, osobistą infrastrukturę” .

  Czy w Jodle jest dobrze /
  zależy pewnie komu.
  Szczególnie chyba tym,
  CO TO/x/ ,PO KRYJOMU 🙂

  Może jednak dobrze ,
  któż,to tak uważa ?
  Korzystać z NAJEMNYCH /koni/,
  domeną DOBREGO GOSPODARZA 🙂

  Szkoda,że tak mało ludzi,
  ARTYKUŁUJE swe ZDANIE.
  Jak znikną,,dziady niewygodne” 🙂
  TREŚĆ PRAWDY ZOSTANIE !!!

  Jeśli,jednak ktoś bardzo,
  NIE LUBI KRYTYKI ,
  Niech WŁASNYM ZBOŻEM,
  KARMI SWOJE BYKI !!!

 47. czytelnik pisze:

  Jest Rozwój Gminy na 20 lat. Zapewne dokument zostanie zaakceptowany przez gminnych strategów, pózniej zatwierdzony przez radnych gminy i mlodzieżowych radnych. Do tego jest już Plan Rozwoju Lokalnego Gminy i Plan Odnowy samej Jedlni Letnisko. Podatników to najbardzij interesuje ile za taką Strategię weżmie firma Remadis SA.
  Oby tylko Strategia nie kłóciła się z Planem Rozwoju lub z Planem Odnowy. Choćby jak to miało ostatnio miejsce podczas remontu stadionu gminnego w Kolonce. Naprawiono tylko boisko piłkarskie, a zlikwidowano całkowicie bieżnię 400 metrową co prawda żużlową prawie 60 letnią, do tego skocznię w dal i wzwyż, do trójskoku czy pchnięcia kulą i inne. Zapewne spowodował to brak koordynacji urzędników, radnych i strategów. Nie dobrze też się dzieje z rozpadającą się nawierzchnią asfaltową na drodze przy stadionie kolonkowskim niedawno przeciez wyremontowanej. Zapomniano całkowicie o rękojmi i gwarancji do wykonawcy tej naprawy.
  Cieszy kontynuowanie przez marszałka remontu drogi wojewódzkiej do drogi lubelskiej. W ramach tego remontu będzie zbudowany chodnik od przejazdu kolejowego do ulicy Brzozowej
  Naprawiana jest także przez starostę droga powiatowa w raz z mostem w Piotrowicach. Dobrze również, że po 6 latach wójtowania zbudowano w Jedlni ulice Mickiewicza i Staroradomską. Dla wiedzy w tym roku gmina miasta Radomia zbuduje 140 ulic z nawierzchnią asfaltową , chodnikami i innym uzbrojeniem.
  Victoria jest osobą o wysokiej kulturze, inteligencji i doskonałe wiedzy. Wszelkie ataki na tą osobę są niepotrzebne i bezzasadne.
  i

 48. moje 3 grosze pisze:

  Ustosunkuję się do wpisu Jodełkarza (wpisy Victori są w obecnej formie dla mnie zbyt „męczące”) i w miarę oszczczędnie podzielę się MOIM spojrzeniem.
  Po pierwsze też jestem zadowolony z nowego stadionu – w koncu nie będzie trzeba się wstydzić przed przyjezdnymi, tak więc plus dla wójta. Też dobrze, że Jodła się utrzymała, bo byłaby to zmarnowana praca byłych… no właśnie. Czy najemników? Najemnik jest kimś, kto wykonuje zadanie w zamian za pieniądze (logicznie rzecz biorąc – nie za darmo). Tak więc porównaj sobie tamtych zawodników, którzy byli tu dla przyjemności, do obecnych, którzy jak przypuszczam (po historiach dotyczących kłótni o pieniądze i „radomskich” zarobków) podziękowaliby, gdyby ktoś im powiedział, że pieniążków nie ma. Tak więc myślę, że określenie najemnicy jak najbardziej do nich pasuje, bo nie liczy się dla nich to np. gdzie będzie Jodła za rok czy dwa, tylko żeby w kieszeni się zgadzało. Zresztą część z zawodników, których wymieniłeś jest wychowankami, tak więc nie ma mowy o najemnictwie. Co do obecnej sytuacji jasne, że jest dobrze, bo jak ma nie być, jak klub ma odpowiednie do tego pieniądze. To tak jakby porównywać rower do motoru. Jasne, że ten drugi będzie lepszy bo jest droższy. Kiedyś było 30 000 i było gorzej (chociaż pod pewnymi względami uważam, że lepiej), a teraz jest 100 000 to i oczywiste że jest lepiej. Co do finansów chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jeden fakt. Jodła z tego co pamiętam dostaje dofinansowanie z gminy na „szerzenie aktywności fizycznej WŚRÓD MIESZKAŃCÓW gminy Jedlnia-Letnisko” czy coś w tym stylu. I teraz pytanie brzmi. Ile z tych pieniędzy jest pzeznaczane właśnie na to, a ile ląduje w kieszeniach zawodników-najemników? Podobne pieniądze czyli 100 000 zł, oraz na podobny cel dostało „Jedlnia dzieciom”, ale w ich przypadku widać, że te pieniądze są wykorzystywane dla NAS (zajęcia dla dzieci różnego rodzaju, festyny, kolonie i inne imprezy). Tak więc z ich strony coś się dzieje. A w Jodle? Pustka. Raz na rok jakiś festyn, obecnie chyba zajęcia z dwoma grupami młodzieżowymi i tyle (myślę, że klub powinien się wstydzić, że ich rolę musza wypełniać inne stowarzyszenia).
  Nowoświatłowski – skoro mieszka w Jedlni to myślę, że bardziej mu zależało niż niejednemu „z zewnątrz”. A syn – jestem jak najbardziej za (korzyść dla kolejnej grupy dzieci/młodzieży). Lepiej osoba miejscowa, związana ze społecznością, niż żeby przyszedł jakiś zapatrzony w złotówki najemnik.
  Zawodnicy zaczynają tworzyć rodzinę taką jak kiedyś? Szczerze w to wątpię porównując oba okresy (a przeszłych miałem okazje doświadczyć), a także zasłyszane ostatnio newsy na temat przygód w szatni „nowej rodziny” (niepotwierdzone także nie opisuję). Co do kierownika to PODOBNO bez zmian – dalej jest na meczach zapierdolony 🙂
  Co do działaczy myślę, że zarówno w „tamtym” i „tym” zarządzie (a mniej więcej mam opinie na temat indywidualności z obu grup) są/były osoby, które na prawdę chcą coś zrobić dobrego… ale są też tacy, którzy znaleźli okazję do łatwego zarobku. Generalnie w niektórych obszarach jest dobrze w niektórzych gorzej. Liczę na to, że będzie tylko lepiej.

 49. Victoria pisze:

  Nie chodzę tam – /x/ ,
  gdzie MOWA HIPOKRYZJI.
  By oglądać OBCYCH ,
  WYSTARCZY mi WIZJI !!!

  Gdyby,to BYLI NASI,
  to już inna sprawa.
  Gdy pieniądze NASZE ,
  to NASZA ZABAWA .

  X – może być sesją ,stadionem,
  wywiadem w radiu lub telewizji 🙂
  Więc staram się nie wchodzić,
  w SIEDLISKA HIPOKRYZJI !!!

 50. Jodełkarz pisze:

  R. i K. sieją ferment największy tu o Jodle masakra… wezcie sie za prace

 51. Victoria pisze:

  Największym grzechem ,
  jest skrzywdzić człowieka .
  Tym bardziej jak g..pi
  1 do tego / x /.

  Wygląda na to żeś ,
  skrzywdzony przez los.
  Gdy przeszkadza ORTOGRAFIA
  1 PROFESOR GOS .

  Co robi ROBOTĘ,
  na marę możliwości .
  Brak własnych sukcesów
  PEWNIE BARDZO ZŁOŚCI !!!

  Okazuje się żeś ty ,
  skrawek / x / ucha
  Co wtedy CHRZĄKNIE 🙂
  gdy gdzieś PODSŁUCHA .

 52. mieszkaniec J. pisze:

  Szanowni forumowicze. Mamy ciekawy i bardzo ważny temat do dyskusji jakim jest projekt Strategii Rozwoju naszej Gminy. Jest bardzo wiele ciekawych wypowiedzi, które stanowią doskonały materiał dla zespołów konsultantów i zespołu roboczego.

  Ciekawi mnie, co o tym myślą członkowie tych zespołów, czy nasze wnioski będą im pomocne, jaki mają stosunek do naszej dyskusji oczywiście z pominięciem wątków nie związanych ze Strategią.
  Ponadto, dobrze by było poznać jakie priorytety mają nasi przedstawiciele współuczestnicząc w tworzeniu tego dokumentu.

 53. czytelnik pisze:

  W Strategii Rozwoju należy uwzględnić wynagrodzenie wójta z poszanowaniem podatników. W samorządach gminnych wszystko jest po samorządowemu bo się należy. Taka jest strategia.
  W administracji niesamorządowej to inaczej. Jak podaje dzisiejsza Wyborcza wynagrodzenie premiera rządu, marszałka Sejmu i prezesa Narodowego Banku Polskiego wynosi miesięcznie 16.675 zł, zarobki ministrów to 14.520 zł wiceministrów 12.507 zł wojewodowie zarobkują 11.446 zl. Natomiast głowa państwa inkasuje co miesiąc 20.137 zł.
  Zapewne po wyborach nastepny wybraniec będzie się znowu dopominał, że mu się należy, a za poprzednikiem zaczną się znowu gonitwy. I znowu paru będzie pokrzykiwało na ulicach. Idziemy na sąd, idziemy na sąd. I będzie radośnie jak jeden drugiemu przywali.

 54. Victoria pisze:

  Nie wiem,czy pisać wierszem,
  czy też tylko prozą ?
  Gdy wszystkie UWAGI ,
  spotykają się z rogatą kozą 🙂 .

  Mości mieszkańcu J,
  także Mości czytelniku.
  Tematów ci wiele,
  gdzie szukać wyniku ?

  Wyników OPRACOWAŃ,
  tudzież KONSULTACJI .
  Przy braku KONWERSACJI,
  SPRAWA NIE MA RACJI .

  A przecież niektóre zagadnienia,
  to są PROSTE SPRAWY .
  Wystarczy FACHOWOŚĆ
  z ULEGŁOŚCIĄ SPRAWY !!!

  Czytam na blogu Gminy:
  znowu DZIAŁANIA POZOROWANE .
  Nic z tego NIE PRZYBĘDZIE,
  ale BĘDZIE WYDANE 🙂
  Ps.10 tys dla UMSC .

  Jeśli,to TOWARZYSTWO W.A.
  tak pojmuje techniki.
  Miast ćwiczyć na GMINIE,
  niech w cyrku ,,szlifuje’ TRIKI .
  GDY :

  Miał być STADION ,
  wyszło -aż BOISKO.
  Dobrze ,,zaopatrzone w wodę”,
  więc będzie I kąpielisko

  W zalewie zaś będzie
  kiedyś czysta woda,
  By nie zatruły KONSULTACJE
  KIEJ CÓŚ wójtowi SZKODA 🙂

  Miał być gaz,kanalizacja,
  wszystko z WIEDZĄ LUDA.
  Ciekawe,to CREDO :
  ,,uda się ,CZY NIE UDA ?

  Więc ja już nie wierzę,
  w SOCJOTECHNICZNE CUDA,
  gdy PRIORYTETEM jest :
  CZY OSZUKAĆ się UDA !!!

 55. Telimena pisze:

  Pan/pani Victorio czy jest pan/pani poetą/poetką? Gdzie można kupić pana/pani tomik wierszy ? Czy może to tylko tu, na orgu się pan/pani spełnia? 🙂 Wywody niczym u Pana Tadeusza….pozdrawiam

 56. mieszkaniec J. pisze:

  @-Telimena
  Dla jasności wpisu – sprecyzuj, czyje wywody z Pana Tadeusza sugerujesz ?
  Czyżby zazdrość konkurencji czy zauroczenie trafnością twórczych poczynań Victorii. Uprzedzam – gdyby co – będzie trudno, nie do przebicia.

 57. Victoria pisze:

  Piszę ,, niby wierszem „,
  gdy nie trafia prozą .
  Władza ciągle CHWIEJNĄ :
  TOPOLĄ czy MIMOZĄ ?

  Więc tak sobie MAZGRZĘ 🙂
  gdy SUMIEŃ nic nie rusza .
  Ująłem też jeden przykład ,
  z PANA TADEUSZA .

  Szkoda że tak rzadko,
  kwitnie u mnie VENA.
  Może jak TADEUSZOWI,
  przyda się czasem Telimena 🙂

 58. Victoria pisze:

  Tak TECHNICZNE pytanie ,
  niewiele mnie rusza .
  Gdy nie ma ,,mrówek ”
  u Telimeny z Pana Tadeusza 🙂

 59. mieszkaniec J. pisze:

  20-08-2016 upłynął miesiąc od mojego wpisu, w którym próbowałem stymulować wątek Projektu Strategii Rozwoju widziany oczami członków zespołu konsultacyjnego i roboczego.

  Jak widać efekty zerowe. Żałosne ale prawdziwe. Nikt z członków powołanych zespołów, nie zareagował po spotkaniu w dniu 13-07-2016 – również cisza pomijając mało istotne dla STRATEGII wzmianki na stronach internetowych gminy i w osławionej kolorowej gazetce. Natomiast to forum miało 8838 odsłon w skali miesiąca – czy ta liczba nie powinna być zauważona.

  W sprawie braku wypowiedzi członków powołanych zespołów, komentarz pozostawiam mieszkańcom Gminy Jedlnia-Letnisko.

  Natomiast Pan wójt zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w dniach 29-08-2016 do 12-09-2016 zaznaczając iż uczestniczyć mogą tylko mieszkańcy posiadające czynne prawo wyborcze.

  Rozumiem, że konsultacje społeczne to sposób uzyskiwania opinii, stanowisk, uwag, propozycji etc.- z reguły od mieszkańców, których w pewien sposób dotkną, bezpośrednio lub pośrednio, skutki proponowanych działań przez administrację i powołane zespoły.

  Dlaczego więc mieszkańcy będący właścicielami znacznej ilości domów i działek mających meldunek w innym miejscu są w tych konsultacjach omijani. Przecież stanowią zbiorowość ludzi zamieszkujących terytorium gminy, połączonych siecią silnych więzi społecznych wynikających ze wspólnoty interesów i potrzeb oraz poczucia przywiązania do zamieszkiwanego obszaru. Mieszkańcy społeczności lokalnej mieszkają blisko siebie, często dobrze się znają, borykają się ze wspólnymi problemami, wzajemnie sobie pomagają. Ta bliskość i wzajemne kontakty powodują powstawanie pomiędzy mieszkańcami podstawowych więzi społecznych.

  Czy powyższe zastrzeżenie ma rozsądne i prawne uzasadnienie ? skoro mieszkamy w Europie to powinna być brana pod uwagę Europejska Karta Samorządu Terytorialnego (EKSL)
  (Dz.U. 1994 Nr.124 poz. 607 – art.4, ust.6) – czym się więc kierowano ?

  To pytanie kieruję do osób kompetentnych, bo mam świadomość znaczenia udziału w tych konsultacjach pominiętych mieszkańców, nie wspominając o korzyściach wynikających dla Gminy.

  Uzyskanie czynnego prawa wyborczego jest niezmiernie proste, tylko po co tym ludziom zajmować cenny czas skoro nikogo nie wybieramy, nikt lepiej nie będzie pilnował swoich interesów jak jego właściciel. Czy jest w tym temacie jakieś sensowne wyjaśnienie ?

 60. Victoria pisze:

  Na wyjaśnienie BIERNOŚCI,
  nie ma żadnego sposobu.
  Chyba ,że to Towarzystwo W A,
  ODERWIE się od ŻŁOBU 🙂

  Lecz BIERNOŚĆ SPOŁECZNA,
  choć cieszą ,,ODSŁONY” .
  Władza robi ,,dla się ”
  Lud wciąż PRZESTRASZONY.

  Śmiem jednak twierdzić :
  ,,konsultacje są bez znaczenia” .
  To ZASŁONA DYMNA – władzy,
  i jej WŁASNEGO ZAUROCZENIA!!! 🙂