XXVIII sesja Rady Gminy (film wraz z omówieniem) – część 2 i 3

Przedstawiamy drugą i trzecią (ostatnią część) XXVIII sesji Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Podobnie jak w przypadku filmu nr 1, kolejne części zostały szczegółowo omówione, co z pewnością będzie przydatne dla tych, którzy nie mają czasu i ochoty oglądać filmów w całości. Szczególnie polecamy zapoznanie się z przebiegiem dyskusji na temat przyjęcia uchwały określającej statut sołectw na terenie naszej gminy.

Film nr 2

00’00”-13’40” – Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie „Strategii Rozwoju Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2016-2025”.

00.40-01.40 – głos w imieniu wójta zabiera wnioskodawca (Mariusz Ruszkowski). Zgłasza autopoprawkę, m.in. wykreślenie zapisów dotyczących króla Jagiełły.
02.00-07.50 – głos zabiera dyrektor firmy opracowującej strategię na zlecenie gminy. Informuje, w jaki sposób strategia powstawała, jakie w toku prac pojawiały się problemy, jak przebiegała współpraca z urzędem gminy i zespołem konsultacyjnym. Wyjaśnia, jakim celom ma służyć dokument.
07.55-08.50 – prace nad strategią podsumowuje przewodnicząca Bożena Grad.
08.50-09.35 -radny Mieczysław Kaim przedstawia opinię połączonych komisji, które brały udział w ocenie dokumentu.
09.40-10.00 – Radny Robert Borkowski zadaje pytanie o pozostałe punkty, które były przez komisje kierowane do wyjaśnienia.
10.05-11.30 – wójt Leśnowolski odpowiada radnemu.
11.50-12.40 – odczytanie projektu uchwały.
12.45-13.05 – głosowanie (radni jednogłośnie przyjmują uchwałę).
13.05-13.30 – „to ważne wydarzenie dla mieszkańców i dla nas wszystkich jako radnych. Strategia jest dokumentem strategicznym, na podstawie którego te cele, które rozpisaliśmy, będziemy się starali w praktyce realizować” – podsumowuje punkt przewodnicząca Bożena Grad.

13’40”-35’43” – Dyskusja w sprawie projektu uchwały dotyczącej określenia Statutu Sołectw na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko.

13’40”-16’00” – przewodnicząca Grad przedstawia informację, jak przebiegała praca nad projektem nowego statutu sołectw.
16’15”-16’50” – Mieczysław Kaim prezentuje stanowisko komisji.
16’50”-20’25” – wiceprzewodniczący Rady Gminy Jan Krakowiak przedstawia opinię komisji statutowej.
20’25”-20’50” – głos zabiera radna Jadwiga Drózd: „w statucie jest zapis, że granice sołectwa określa mapa – w przypadku Jedlni jest pewna niejasność”
20’50”-21’20” – Bożena Grad: „pani zgłaszała ten problem ale nie możemy jako rada tych obrębów administracyjnych zmieniać. (…) Generalnie granice wynikają z tej mapy”.
Mapa sołectw
21’20”-21’50” – Jadwiga Drózd: „według zapisu w statucie teren sołectwa Jedlnia-Letnisko obejmuje wieś, a wieś w przypadku Jedlni [obejmuje ulice] w stronę szosy radomskiej, a wchodzi to do sołectwa Siczki według mapy. Jest problem w przypadku wyborców, bo według mapy mieszkaniec (części ul. Radomskiej, Żwirowej, Staroradomskiej) należy do sołectwa Siczki”.
22’10”-23’00” – Bożena Grad: „Nie może pani wybiórczo, że tak powiem, tego paragrafu rozpatrywać, bo jeszcze jest jeden paragraf, w tej chwili go nie przytoczę, który mówi o listach ludzi uprawnionych, (…) więc te dwa paragrafy należy spójnie rozumieć a nie rozdzielnie.”
23’00”-23’25” – Radna Drózd: „Ale kto tę listę będzie dostarczał? Z urzędu gminy zostanie dostarczona lista czy mieszkańcy sami będą tworzyć listę, deklarując miejsce zamieszkania?”
23’25”-24’55” – radca prawny: „w mojej ocenie nie ma sprzeczności w zapisach projektu statutu”. (…) Ciężko stwierdzić jak patrzymy na mapę czy granice administracyjne sołectwa obejmują obszar zabudowany, teren właściwy wsi (….). Terenem działania nie są łąki, lasy, pola.”
24’55”-25’10” – radna Drózd: „Ale tu chodzi o teren zabudowany, który jest w granicach Jedlni, a przypisany jest na mapie do sołectwa Siczki”.
25’10”-26’15” – wiceprzewodniczący Krakowiak: „Trzeba się nad tym pochylić ale na dzień dzisiejszy dysponujemy tylko taką mapą. [Obecna mapa] to mapa poglądowa. Będziemy jako rada to wyjaśniać”.
26’15”-28’20” – wójt Leśnowolski: „Kluczowy jest zapis, że teren działania sołectwa obejmuje wieś, która jest jednocześnie siedzibą organu sołectwa”. (…) Rzeczywiście ta sprawa dotyczy styku Siczek i Jedlni (…), bo na przykład patrząc od ul. Leśnej w stronę drogi wojewódzkiej to jest Jedlnia ale od drogi wojewódzkiej część domów ma adres Siczki. Następny przykład to jest Aleksandrów. Niektóre domy w Aleksandrowie mają adres Jedlnia-Letnisko ulica Słupicka ale to jest sołectwo Aleksandrów. Proponowałbym, żebyśmy się nie sugerowali adresem danego domu i miejscowości, dlatego że sołectwo to jest zwarty obszar, gdzie mieszkańcy zamieszkują.”
29’20”-30’30” – radna Pasek: „Dokument ten jest o wiele lepszy niż ten, który obowiązywał, bo zakreśla on w sposób szczegółowy procedowanie w trakcie głosowań, co ułatwi zadanie sołtysom. (…) Aczkolwiek proponuję usunąć punkt 4 [zgodnie z brzmieniem którego granice sołectwa określa mapa – przyp. red]”
30’30”-31’00” – przewodnicząca Grad: „Mapa z tym śladem geodezyjnym jednak porządkuje. Żebyśmy sobie później nie wylali dziecka z kąpielą i [się okaże] że mieszkaniec przyszedł na zebranie do Jedlni i do Siczek”.
32’20”-32’30” – przewodnicząca Grad: „Możliwe jest doprecyzowanie przez radę w formie korekty uchwały”.

Film nr 3

00’00”-20’10” – Dyskusja i przyjęcie uchwały dotyczącej określenia Statutu Sołectw na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko – cd.

0’30”-1’30” – przewodnicząca Grad: „W przerwie wypracowano konsensus. Renata Pasek zgodziła się wycofać swoją propozycję, natomiast na mapie mamy wyszczególnione sołectwa i do każdego sołectwa, panie wójcie, możemy mapę bardziej szczegółową, z większą podziałką z nazwami ulic wykonać. Wtedy nie będzie problemów. Mapa, która jest, pokazuje przepis, natomiast przy głosowaniach będą szczegółowe mapy sołectwa, na której będą widoczne ulice”.
1’30”-1’40” – wójt Leśnowolski: „Inaczej będzie widać na 21 mapach, a inaczej widać na jednej mapie”.
2’10”-4’50” – radny Robert Borkowski zgłasza wątpliwości dotyczące zapisu dotyczącego udostępnieniu mienia sołectwu oraz odpowiedzialności w tym zakresie.
5’00”-5’50” – skarbnik Narożnik udziela odpowiedzi.
5’50-18’50’ – Dalszy ciąg dyskusji w tej sprawie z udziałem przewodniczącej Grad, radnego Borkowskiego, radnej Drózd, radnej Beaty Bartkiewicz, radnej Pasek i wójta Piotra Leśnowolskiego.
Zamknięcie dyskusji.
19’50-20’10’ – Rada Gminy jednogłośnie przyjmuje uchwałę z uwzględnieniem autopoprawek.

20’10”-21’15” – Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Jedlnia-Letnisko w roku szkolnym 2015/2016.

Radni nie mieli wniosków i zapytań do wójta dotyczących dokumentu, który otrzymali.

21’15”-1h04’15” – udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz mieszkańców.

Leśnowolski: „Sprawa zakupu samochodu wraca cyklicznie i tu jest inny podtekst niż zakup samochodu”. Wójt stwierdza, że samochód ma być sprawny a nie nowy. Obecny samochód jest badany i sprawny.

„Opiekun musi być z kierowcą. Jeśli jest inaczej to ja na ten temat nic nie wiem, nie mam żadnych zgłoszeń. Jeśli są problemy z włożeniem dziecka do samochodu, kierowca jest zobowiązany pomóc. Wiem, że tak też się dzieje.”

„Śledzimy na bieżąco wszystkie możliwości pozyskania środków unijnych. Jeśli pani [Pasek] mówi o kanalizacji to nie wiem czy pani jest zorientowana, jakiego przypadku to dotyczy.” Wójt tłumaczy, że gmina nie może się ubiegać o środki w ramach jednego z dofinansowań z przyczyn formalnych.

„Projekt na rewitalizację był składany na wiosnę. Niestety, nie uzyskał akceptacji. Zasady są takie, że nie mogliśmy się dowiedzieć, dlaczego. (…) W tej chwili jest drugi nabór, który się rozpoczyna w listopadzie. Jesteśmy przygotowani.”

„Dlaczego nic się nie dzieje przy rondzie? Dlatego, że wprowadziliśmy zadanie „budowa targowiska” i na czas jego budowy musimy gdzieś przenieść targowisko”.

„Jest koncepcja zagospodarowania terenu przy rondzie. Chcemy ją przedstawić mieszkańcom”.

„SPZOZ – sprawę ma przekazaną pani sekretarz. Dowiem się szczegółów.”

„V etap kanalizacji – miało być skuteczne pozwolenie na budowę, niestety jest ktoś, kto skutecznie to blokuje. Myślę, że wreszcie znaleźliśmy skuteczne rozwiązanie i wygramy w tej walce.”

„Odwodnienie ulicy Piotrowickiej – będziemy rozmawiać na temat odprowadzenia tej wody do zbiornika naturalnego koło torów. Wiem, że taką zgodę otrzymaliśmy, jednak wymaga to wybudowania kanału deszczowego.”

„Uaktualnienie strony internetowej [urzędu gminy] – zwrócę na to uwagę. Natomiast myślę, że społeczeństwo jest informowane, bo wydajemy 3000 sztuk gazetki, w której piszemy również o inwestycjach i o wszystkim, co się dzieje na terenie naszej gminy.”

„Konsultacje z organizacjami pozarządowymi – odpowiem pani [Pasek] w późniejszym czasie”.

„Uzupełnienie lamp – robimy to. Musimy działać rozważnie. Chcemy, by nowe lampy były LED-owe.”

„Drzewa przy zaporze – one były wycięte, bo były spalone przy okazji pożaru Różanej Chatki”.

„Zajmiemy się sprawą spadku napięcia w Cudnowie. Zapytamy w zakładzie energetycznym.”

„Śmieci wielkogabarytowe – dopytam czy firma odbierająca śmieci wyrazi na to zgodę.”

„Zostaje jeszcze jeden temat, który poruszył pan Sochaj. To nie jest po raz pierwszy formułowany taki zarzut, że ja jako wójt, który ma imię i nazwisko, wykorzystuje kancelarię prawną i prawnika do spraw, de facto, gminnych. (…) Czy układem patologicznym jest skorzystanie z komputera przez pracownika, któremu się to należy, bo ma niepełnosprawne dziecko? (…) Jeżeli w gminie jest patologia [tak jak w tytule artykułu Sebastiana Sochaja – przyp. red] to ja się pytam: gdzie jest wniosek do prokuratury? (…) To nie ja zostałem obrażony artykułem „Patologie w urzędzie gminy” ale cały urząd, wszyscy pracownicy.”

radca prawny: „Na dzień dzisiejszy jest jedno postępowanie o zniesławienie. Jest to postępowanie przeciwko pana osobie [zwraca się do Sebastiana Sochaja – przyp. red.].

Sebastian Sochaj: „Nie zadawałem pytania wójtowi i jego radcy prawnemu tylko pani i radzie gminy. Proszę państwa o opinie”.

przewodnicząca Grad: „Na sesji odpowiada radca prawny. Poruszał pan kwestie prawne.”.

radca prawny: „Podmiotem pokrzywdzonym w tej sprawie jest urząd gminy i pracownicy urzędu, których niekompetencji dotyczyły zniesławiające zarzuty. Dlatego kancelaria tę sprawę prowadzi, tak jak wszystkie sprawy związane z gminą”.

radny Borkowski: „Czy wójt powinien informować radę o zamiarze założenia sprawy karnej?”

radca prawny: „Nie, nie ma takiego obowiązku”.

Radny Robert Borkowski poprosił o zestawienie wszystkich spraw cywilnych i karnych, w których uczestniczy gmina Jedlnia-Letnisko.

Skarbnik Narożnik: „Odnośnie skargi kasacyjnej, która będzie rozpatrywana 29 listopada, sprawa dotyczy uchwały z 2003 roku o partycypacji mieszkańców w kosztach inwestycji prowadzonych przez gminę. Ewentualna przegrana gminy nie spowoduje jeszcze żadnych roszczeń. Bardzo ważne jest to, na co środki w ramach tej uchwały i umów cywilnoprawnych były przeznaczane. Skala roszczeń będzie określana dopiero w odrębnych sprawach prowadzonych na drodze cywilnej.”

przewodnicząca Grad w odpowiedzi na pytanie Sochaja: „Na każdej sesji przywołuję podstawy prawne związane z prawidłowością zwołania organu. Organ pracując, musi być prawidłowo zwołany. Wszystko inne jest pochodną. (…) Co do drugiego pytania: wydałam oświadczenie na temat zebrania w Siczkach. Na zebraniu miałam tylko status mieszkańca. Nie mam nic więcej do dodania”.

01h 04’15”-1h 08’00”- Sprawy różne.

Przewodnicząca Bożena Grad informuje o piśmie, które otrzymała od wojewody skierowane do rad miast i gmin dotyczące podejmowania uchwał na temat planowania przestrzennego. Są w nim wyartykułowane błędy, które popełniają rady gminy przy uchwalaniu takich uchwał.

Bożena Grad poinformowała również, że radna Monika Podsiadła przystąpiła do związanego z wójtem klubu radnych Razem dla Gminy. Obecnie klub Razem dla Gminy liczy 10 członków.

Zamknięcie sesji

Ten wpis został opublikowany w kategorii Film, Relacja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Comments Closed

14 odpowiedzi na „XXVIII sesja Rady Gminy (film wraz z omówieniem) – część 2 i 3

 1. W trakcie oglądania i robienia notatek z dyskusji w sprawie projektu uchwały dotyczącej określenia statutu sołectw na terenie gminy Jedlnia-Letnisko wpadałem w coraz większą irytację.

  Po pierwsze: problem z mapką sygnalizowałem już 27 sierpnia i zostało to zupełnie zignorowane:
  http://jedlnia.org.pl/2016/08/27/rozpoczynaja-sie-konsultacje-spoleczne-w-sprawie-projektu-statutu-solectw/ Pan Jan Krakowiak stwierdził, że nie było uwag ze strony mieszkańców. A była uwaga tutaj i wiem, że portal Państwo czytacie. Spotykają się połączone komisje, są urzędnicy (których utrzymanie w sumie kosztuje więcej niż w czasie, kiedy Rzeczkowski rozdawał nagrody) ale nikt nie wpadł na pomysł, żeby pojechać lub zadzwonić do geodezji w starostwie i poprosić o aktualną mapę gminy, z granicami miejscowości. Dopiero teraz ktoś się będzie kontaktował z geodezją, żeby wprowadzić korekty do już przyjętego statutu.

  Po drugie: uderzyła mnie beztroska, z jaką mylono pojęcia. Granice miejscowości to jedno, granice obrębów geodezyjnych to drugie, a adresy domów sugerujące zamieszkanie w innej miejscowości niż naprawdę (na przykładzie terenów w Aleksandrowie i w okolicy ul. Słupickiej w Jedlni-Letnisko, o których mówił wójt) to trzecia kwestia, niezależna od dwóch pierwszych. Dodatkowo przewodnicząca Bożena Grad myślała, że problem tkwi w zbyt małej skali mapy, czyli że granice są prawidłowe, tyle że niedokładne. Ale wszystkich przebiła pani mecenas, która doszła do wniosku, że spór dotyczy lasów, pól i łąk a nie terenu zwartego zamieszkiwania. Ręce opadają.

  Naprawdę wielki szacunek do pani radnej Jadwigi Drózd, która podjęła trud, by wytłumaczyć, o co chodzi. Mapa stanowiąca załącznik do statutu zapewne przedstawia granice obrębów geodezyjnych, a nie granice miejscowości. Część Jedlni-Letnisko (miejscowości) leży w obrębie geodezyjnym Siczki, stąd część domostw (z prawidłowymi adresami) znalazła się zgodnie z mapą w sołectwie Siczki, mimo że statut wyraźnie mówi, że granice sołectw to granice miejscowości.

  Skoro statut odwołuje się do mapy w takim zarysie jako załącznika to nie wystarczy zaopatrzyć sołtysów w inne mapy czy wykazy ulic, bo zawsze się może znaleźć ktoś, kto to zakwestionuje. A jak to stwierdzono na sesji, statut ma porządkować pracę sołtysów i rad sołeckich, a nie wprowadzać zamieszanie.

  Zakończę pozytywnym akcentem: cieszę się, że przyjęto do statutu moje propozycje poprawek, zgodnie z którym oddzielono prawo do czynnego udziału w zebraniu (które przysługuje mieszkańcom) od prawa do uczestniczenia w zebraniu, które przysługuje wszystkim.

 2. Lalka pisze:

  Wyborcy pamiętają z jakiej opcji pani Monika startowała i dlaczego ją poparli. Drugi raz tego błędu nie popełnią

 3. Karol Wrochna pisze:

  Urząd powinien prędko zrobić analizę granic poszczególnych miejscowości i niektóre granice przesunąć.

 4. mieszkaniec pisze:

  Dziwi się „Lalka” 🙂 że pani Monika przeszła na jego strone… zapraszam do myśliszewic zobaczyć oświetlenie drogi obok pani sołtyski i wszystko będzie jasne… ale tak jak zostało napisane drugi raz to nie przejdzie a jeszcze ta bezczynność na sesjach

 5. Beret pisze:

  O konsultacjach programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi wciąż cisza na stronie gminy. Wójt zapowiedział na sesji, że odpowie w terminie późniejszym, a tymczasem przepisy wymagają, by roczny program współpracy był uchwalony do 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu (art. 5a ust.1 ustawy o działalności pożytku…). Oznacza to, że prace nad programem należy zaplanować tak, aby korespondował on z pracami nad budżetem samorządu. Program powinien stanowić wytyczną przy opracowywaniu budżetu, a nawet zawierać konkretne kwoty, które dany samorząd chce w następnym roku przeznaczyć na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.
  Ale co tam przepisy. Wójt da radę. Z pewnością wie jakie zadania są godne wsparcia więc po co konsultacje.

 6. Lalka pisze:

  Mieszkaniec, nie wiem gdzie mieszka pani sołtys Myśliszewic, ale naprawdę za kilka lamp?? żałosne 🙁

 7. bonia pisze:

  I to w dodatku za lampy zrobione w ramach zbadania z funduszu sołeckiego. Fuj

 8. czytelnikto pisze:

  Będzie naprawiony chodnik po drugiej stronie ulicy Marszałka, czy też nie. Do Swięta już niebawem. Będą przecież wazne przemówienia i śpiewy, a prosta naprawa nie wychodzi i już. To może na następną rocznicę przenieść tą skomplikowaną inwestycję. Albo może na rocznicę styczniową wyzwolenia Jedlni Letnisko.

 9. Beret pisze:

  do czytelnikto – wyślij parę esemesów to może Wójt naprawi ten chodnik. Esemesy trzeba wysyłać bo wójta Piotra wyprzedzają jakieś z innych powiatów. Tak nie może być.

 10. mieszkaniec pisze:

  Wójt Leśnowolski prowadzi w powiecie ale w regionie są lepsi od niego. Duża strata do Tomasza Adamca, wójta Policzny. Nie może tak być! Brać ludziska telefony komórkowe w dłoń i słać SMS-y na Dobrego Gospodarza! Jeden SMS kosztuje 2,46 zeta, więc każdy i każda z was da radę wysłać ze cztery.

 11. czytelnikto pisze:

  Chodnik to trzeba umieć zmodernizować. Liczę na posła Ruszczyka i następnego wójta. Jest już 4 bardzo dobrych kandydatów do wójtowania w gminie. Dopiero wtedy inwestycje ruszą bez gadania i opowiadania. To do wyborów.

 12. rolnik pisze:

  e wy radne byle jakie głosujta telefony w rękę i ślijta niech komercja na was zarabia no bo o was wizerunek się rozjezdza

  wójcina przebiegła gadzina prowadzi telefon się grzeje łapka nie stygnie i klika to klika

  http://www.echodnia.eu/radomskie/plebiscyt/wybieramy-trzech-najlepszych-radnych-gminy-jedlnia-letnisko,36763,t,id.html

 13. Mieszkaniec pisze:

  Lalka uwierz mi jeśli w jedziesz w mysliszewice nie da rady żebyś się nie poznała i domyślił gdzie mieszka pani sołtys jest tak jasno ze aż strach przed tym żeby samoloty nie pomyliły ulicy z pasem startowym na lotnisku😊a w innych miejscach nawet się wszystkie lampy nie palą ale co tam.A to ze z funduszu to pozostawię to bez komentarza.Zastanawia mnie tylko jedna rzecz czy tacy ludzie to wiedza i znają takie uczucie jak chociażby zwykły ludzki normalny wstyd przed drogim człowiekiem…a gdzie honor😕

 14. Beret pisze:

  Zapraszam do pilnego studiowania strony gminy Jedlnia-Letnisko. Można się z niej dowiedzieć mnóstwo pożytecznych rzeczy. Oto pierwszy przykład z zakładki pn. „gmina w pigułce”
  http://jedlnia.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=3&menu=39&strona=1
  i co my tu mamy:
  „IX. Integracja z Unią Europejską / inicjatywy europejskie /:
  Spotkania z sołtysami, z przedstawicielem Powiatowej Inspekcji Weterynarii w sprawie obowiązujących przepisów z zakresu postępowania ze zwłokami zwierząt. Szkolenia rolników we wszystkich sołectwach odnośnie wypełniania wniosków płatności obszarowej organizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa”
  I tyle zmieściło się w „pigułce” na temat integracji gminy JL z Unią Europejską. Ale dobre i to przynajmniej sołtysi wiedzą co zrobić z padliną. I pytanie za 100 pkt kiedy ostatnio wójt pozwolił na szkolenie organizowane przez Agencję Restrukturyzacji?
  Taka ci to pigułka.