Plan szybkiego skanalizowania gminy coraz mniej realny

Dwa lata temu informowaliśmy, że Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko zamieścił na swojej stronie internetowej reklamę firmy Eko-Projekt Przeworsk, która wygrała przetarg na wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w 14 miejscowościach naszej gminy. Reklama zachęcała mieszkańców do dokonywania wpłat w wysokości 700 zł na jej konto. W zamian zobowiązywała się do wykonania projektu przyłącza do projektowanej właśnie sieci kanalizacyjnej. Mieszkańcy wpłacali pieniądze zapewniani, że już niebawem w ich miejscowości zostanie wybudowana kanalizacja. Tymczasem prace projektowe wciąż trwają, a na budowę kanalizacji gmina nie ma pieniędzy.

Plany wójta Leśnowolskiego w połowie 2014 roku były śmiałe: do końca następnej kadencji, czyli do 2018 roku, cała gmina Jedlnia-Letnisko miała zostać skanalizowana w ramach jednej kompleksowej inwestycji, która miała objąć miejscowości: Cudnów, Maryno, Słupica, Gzowice, Gzowice Kolonia, Gzowice Folwark, Piotrowice, Antoniówka, Dawidów, Siczki, Wrzosów, Rajec Poduchowny i Myśliszewice. Wójt zainicjował spotkania z mieszkańcami tych miejscowości, roztaczając przed nimi wizję nowej inwestycji. Trudno nie zauważyć, że miało to miejsce tuż przed wyborami samorządowymi  i Piotr Leśnowolski chciał dodatkowo zapunktować jako „dobry gospodarz”.

Printscreen z bloga wójta Leśnowolskiego

Printscreen z bloga wójta Leśnowolskiego

Aby można było skanalizować całą gminę, najpierw należało zaprojektować sieć i uzyskać niezbędne zgody od mieszkańców. Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko ogłosił przetarg w tej sprawie, który wygrała firma Eko Projekt Zakład Usługowy – Projektowanie i Nadzory inż. Grzegorz Szczepański, ul. Głęboka 28, 37-200 Przeworsk. W dniu 22 lipca 2014 roku została z nią podpisana umowa na wykonanie prac projektowych w zakresie wykonania projektu budowlanego wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na trenie gminy Jedlnia-Letnisko. Prace projektowe zostały podzielone na cztery zadania:

Terminy wykonania projektów według umowy z 22 lipca 2014 roku:

TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Przedmiot umowy będący przedmiotem zamówienia zostanie wykonany:1) Zadanie I w terminie 21 m-cy od dnia zawarcia umowy, w tym:
a) koncepcja – w terminie 3 m-cy od dnia zawarcia umowy,
b) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z wszelkimi niezbędnymi decyzjami, uzgodnieniami – w terminie 21 m-cy od dnia zawarcia umowy;
c) za kwotę brutto: 169.500,00
d) termin wykonania: sierpień 2014 – maj 2016 r.

Zadanie I obejmuje opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Cudnów, Maryno, Słupica, Gzowice, Gzowice Kolonia Gzowice Folwark, Piotrowice z planowanym odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni gminnej znajdującej się w m. Jedlnia-Letnisko. Zadanie obejmuje długość sieci kanalizacji ok. 30 km /przyjęta na podstawie wybudowanych sieci wodociągowych/.

2) Zadanie II w terminie 21 m-cy od dnia zawarcia umowy, w tym:
a) koncepcja – w terminie 3 m-cy od dnia zawarcia umowy,
b) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z wszelkimi niezbędnymi decyzjami, uzgodnieniami – w terminie 21 m-cy od dnia zawarcia umowy;
c) za kwotę brutto: 179.500,00
d) termin wykonania: sierpień 2014 – maj 2016 r.

Zadanie II obejmuje opracowanie projektów kanalizacji miejscowości: Antoniówka, Dawidów, Siczki, Wrzosów z planowanym odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni gminnej znajdującej się w m. Jedlnia-Letnisko . Zadanie obejmuje długość sieci kanalizacji ok. 30 km /przyjęta na podstawie wybudowanych sieci wodociągowych/

3) Zadanie III w terminie 15 m-cy od dnia zawarcia umowy, w tym:
a) koncepcja – w terminie 3 m-cy od dnia zawarcia umowy,
b) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z wszelkimi niezbędnymi decyzjami, uzgodnieniami – w terminie 15 m-cy od dnia zawarcia umowy;
c) za kwotę brutto: 89.500,00
d) termin wykonania: sierpień 2014 – listopad 2015 r.

Zadanie III obejmuje opracowanie projektów kanalizacji miejscowości Rajec Poduchowny z planowanym odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni gminnej znajdującej się w m. Lesiów gm. Radom . Zadanie obejmuje długość sieci ok. 15 km /przyjęta na podstawie wybudowanych sieci wodociągowych/

4) Zadanie IV w terminie 15 m-cy od dnia zawarcia umowy, w tym:
a) koncepcja – w terminie 3 m-cy od dnia zawarcia umowy,
b) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z wszelkimi niezbędnymi decyzjami, uzgodnieniami – w terminie 15 m-cy od dnia zawarcia umowy.
c) za kwotę brutto: 79.500,00
d) termin wykonania: sierpień 2014 – listopad 2015 r.

Zadanie IV obejmuje opracowanie projektów kanalizacji miejscowości Myśliszewice z planowanym odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni gminnej znajdującej się w m. Jedlnia-Letnisko. Zadanie obejmuje długość sieci ok. 10 km /przyjęta na podstawie wybudowanych sieci wodociągowych/

Kary umowne:
1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości:
a) 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy,
b) Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć kwoty 20% wynagrodzenia umownego brutto.

Gwarancje:
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy.

Termin gwarancji ustala się na 36 miesięcy, gwarancja rozpoczyna swój bieg dla każdego z wykonanych Zadań oddzielnie w dniu odbioru przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji, opracowanej przez Wykonawcę dla danego Zadania.

Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji jakości.

Jak widać powyżej, zgodnie z pierwotnymi zapisami w umowie połowa zadań miała zostać zakończona w listopadzie 2015 roku, a druga połowa w maju 2016 roku. Czyli projektowanie sieci kanalizacyjnej miało ostatecznie zakończyć się pół roku temu. Tymczasem mamy grudzień 2016 roku, a projektowanie wciąż trwa. Nowy termin jego zakończenia to lipiec 2017 roku. I nie wiąże się to z żadnymi karami umownymi, gdyż przekroczenia terminów następują z przyczyn niezależnych od projektanta. Gmina Jedlnia-Letnisko zawarła z firmą Eko-Projekt już cztery aneksy przedłużające terminy wykonania zadań. Ostatni aneks został zawarty 19 lipca 2016 roku (umowa 105/RIGP/2016). Mało tego, pomimo trudności z projektowaniem kanalizacji, urząd gminy daje firmie z Przeworska dodatkowe zlecenia bez przetargów, takie jak zlecenie na aktualizację dokumentacji kanalizacji w Aleksandrowie na kwotę 60 885,00 zł (umowa 103/RIGP/2016).

Wielu mieszkańców pyta dlaczego nasza gmina nie składa wniosków o dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej, tak jak z powodzeniem czynią to sąsiednie gminy. Odpowiedź jest prosta: bo nasza gmina wciąż nie posiada dokumentacji projektowej. Potwierdza to informacja uzyskana od kierownika Referatu Inwestycji Mariusza Ruszkowskiego:

odpowiedz-na-wniosek-page-001

W poniedziałek 19 grudnia Rada Gminy Jedlnia-Letnisko będzie uchwalać budżet na 2017 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2025. Mam nadzieję, że radni nie zapomną przy okazji zapytać o to, kiedy projektowanie sieci zostanie zakończone i czy aneks nr 4 to ostatni, który gmina podpisała z wykonawcą. A przede wszystkim kto ponosi odpowiedzialność za niedotrzymanie terminów wykonania projektów, z ewidentną szkodą dla gminy i jej mieszkańców.

Wróćmy teraz do tego, co napisałem we wstępie do artykułu, czyli indywidualnych wpłat mieszkańców. Cały proces projektowania sieci kanalizacyjnej został tak skonstruowany, żeby projekty przyłączy na działkach mieszkańców stały się integralną częścią sieci głównej. W zamian za wpłatę w wysokości 700 zł zainteresowany mieszkaniec mógł uzyskać projekt przyłącza od budynku mieszkalnego do sieci głównej. Wykonawca zobowiązał się do przekazania projektów przyłączy wraz z pozwoleniem na budowę-zbiorczych do Urzędu Gminy Jedlnia-Letnisko, a wpłacający dodatkowo miał otrzymać 4 kopie przebiegu przyłącza na jego działce. Kopie miały zostać przekazane mieszkańcom w terminie zakończenia projektów sieci kanalizacyjnych wraz z pozwoleniem na budowę. W związku z powyższym urzędnicy wójta Leśnowolskiego zaczęli mocno zachęcać mieszkańców do tego, by dokonywali wpłat w wysokości 700 zł na prywatne konto firmy Eko Projekt Zakład Usługowy – Projektowanie i Nadzory inż. Grzegorz Szczepański.

wzor-przekazu-wplaty

W dniu 5 listopada 2014 roku opublikowałem artykuł pt. „Kanalizacja – znowu więcej pytań niż odpowiedzi”, w którym między innymi zamieściłem treść ogłoszenia w sprawie wpłat mieszkańców, jakie ukazało się na stronie urzędu gminy. Po moim artykule ogłoszenie zniknęło. W jego miejsce zamieszczono informację, która miała pokazać, że urzędnicy w gminie dystansują się od indywidualnych zleceń, jakie zawierają z Eko Projektem mieszkańcy gminy.

W dniu 4 grudnia 2014 roku firma Eko-Projekt zorganizowała spotkanie w restauracji „Pod Różami” z udziałem 13 sołtysów, których poczęstowała obiadem, a następnie podsunęła do podpisu notatkę datowaną na 26 września 2014 roku. Treść notatki, która zawierała już podpis przedstawiciela Urzędu Gminy Jedlnia-Letnisko oraz firmy Eko Projekt Przeworsk, sprowadzała się do stwierdzenia, że na zebraniach wiejskich w dniach 18 i 26 września 2014 roku poinformowano mieszkańców, że projekt kanalizacji sanitarnej na rzecz Gminy Jedlnia-Letnisko dotyczy tylko sieci głównej i rozdzielczej (bez przyłączy kanalizacyjnych), oraz że przedstawiciele firmy projektowej zaproponowali mieszkańcom, którzy będą zainteresowani projektem przyłącza, możliwość zaprojektowania przyłączy, informując jednocześnie, że nie jest to obowiązkowe.

W kolejnym artykule pytałem, dlaczego podsunięto sołtysom do podpisania notatkę służbową ze wsteczną datą. Kilka dni później firma Eko-Projekt przesłała do redakcji oświadczenie, w którym stwierdziła, że notatka nie była antydatowana, gdyż sporządzono ją w dniu 26 września, a podpisana została dopiero 4 grudnia dlatego, że nie było wcześniej możliwości spotkania się ze wszystkimi sołtysami. Czy notatka była andydatowana czy też nie – wnioski pozostawiam czytelnikom. Dziwi jednak ta gorliwość w udowadnianiu, że mieszkańcy od początku mieli świadomość dobrowolności dokonywania wpłat na rzecz prywatnej firmy.

Warto podkreślić, że według dopisków na fakturach wystawianych przez firmę Eko Projekt po dokonaniu przez mieszkańców wpłat na konto firmy projekt przyłącza miał zostać wykonany wraz z pozwoleniem na budowę w terminie wykonania projektu sieci głównej, zgodnie z umową z Gminą Jedlnia – Letnisko nr RIGP 272.08.2014 z dnia 22.07.2014 r. i przekazany protokolarnie nabywcy. Widać tu powiązanie zlecenia gminy ze zleceniami prywatnymi na projekty przyłącza. Wskazuje to na to, że mieszkańcy mogą dochodzić kar w wysokości 20 proc. wartości zlecenia (czyli 140 zł) lub zwrotu pieniędzy za niewykonanie zlecenia w terminie, bowiem zleceniodawcy prywatni (jakimi są mieszkańcy) nie upoważnili wójta gminy do podpisywania aneksów przedłużających termin wykonania zlecenia projektu przyłącza, a wójt Leśnowolski nie posiadał od nich upoważnienia do ich reprezentowania. Warto, by do tej kwestii odniósł się wójt i komisja rewizyjna Rady Gminy na jutrzejszej sesji budżetowej. W końcu chodzi o stan finansów mieszkańców i gminy w najbliższych latach.

Gdyby w okresie od sierpnia do października 2014 roku przedstawiono mieszkańcom koncepcję trasy przebiegu kanalizacji i ją uzgodniono, jak deklarował wójt Leśnowolski, dzisiaj nie byłoby problemów z przedłużającym się wykonaniem zlecenia. Jednak pracownicy wójta, zamiast się zająć uzgadnianiem, woleli się zająć napędzaniem zleceniodawców dla prywatnej firmy.

Paweł Kończyk

Zobacz też:

Ten wpis został opublikowany w kategorii Publicystyka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Comments Closed

20 odpowiedzi na „Plan szybkiego skanalizowania gminy coraz mniej realny

 1. bakuś pisze:

  Już czekam na raport wójta Piotra L. w którym odznacza zrealizowane obietnice

  1. nowy gabinet – jest
  2. dotacje na koncerty organowe – są
  3. kanalizacja – brak

  i w ten sposób zrealizował większość planów

 2. bonia pisze:

  Mam nadzieję, że L utonie w tej kanalizacji, której nawet nie zdołał zaprojektować!

 3. czytelnik pisze:

  Panie Redaktorze, Z tego wynika, że z pośród 1563 gmin wiejskich Jedlnia Letnisko jest w ścisłej końcówce gmin w zakresie braku kanalizacji. Przecież 16 miejscowości letniskowych należących do gminy nie posiada kanalizacji.
  Za to mieszkańcy którzy nie maja kanalizacji, mają nieszczelne szmba. Daje to cykliczny skutek smrodowy

  Natomiast dramat polega na tym, że scieki z nieszczelnych szamb przemieszają się do najniżej położonej Jedlni Letnisko. Zgromadzenie scieków kończy się w zalewie wodnym i w rzece zasilajacej zbiornik. To smród i zagrozenie dla mieszkańców od lat istnieje. Ale jak głoszą znawcy urzędnicy, radni, stratedzy, naprawiacze to wina Gozdu

  Co madrzejsi urzędnicy głoszą, potrzebna ekspertyza, ale będzie bardzo droga. Za to mozna by było zrobić 3 krotną kanalizacje całej gminy. Ale ma być pół ekspertyzy, takie zapowiedzi. Pieniadze będą unijne.

  Nadciągają wybory wójtów w gminach wiejskich też. To niebawem się zacznie co to w Jedlni Letnisku nie będzie .
  Dopiero po wyborach będzie wójt z urzędnikami którzy będą wiedzieli na czym polega inwestycja i pozyskiwanie środków z poza budzetu gminy.
  I nie będzie smieszności za pieniądze podatników.

 4. wrzosowiak pisze:

  Nasz wójt jest cudotwórcą podpisał umowę na projekt 85 km kanalizacji a Biuro zaprojektuje 150 km jak twierdził na sesji rady gmin . Ktoś tu oszukuje lub nie umie czytać
  Przypominam :
  Zadanie I obejmuje opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości : Cudnów, Maryno, Słupica, Gzowice, Gzowice Kolonia Gzowice Folwark, Piotrowice z planowanym odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni gminnej znajdującej się w m. Jedlnia-Letnisko. Zadanie obejmuje długość sieci kanalizacji ok. 30 km/ przyjęta na podstawie wybudowanych sieci wodociągowych/
  -Zadanie II obejmuje opracowanie projektów kanalizacji miejscowości: Antoniówka, Dawidów, Siczki, Wrzosów z planowanym odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni gminnej znajdującej się w m. Jedlnia-Letnisko . Zadanie obejmuje długość sieci kanalizacji ok. 30 km /przyjęta na podstawie wybudowanych sieci wodociągowych/
  -Zadanie III obejmuje opracowanie projektów kanalizacji miejscowości Rajec Poduchowny z planowanym odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni gminnej znajdującej się w m. Lesiów gm. Radom . Zadanie obejmuje długość sieci ok. 15 km /przyjęta na podstawie wybudowanych sieci wodociągowych/
  -Zadanie IV obejmuje opracowanie projektów kanalizacji miejscowości Myśliszewice z planowanym odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni gminnej znajdującej się w m. Jedlnia-Letnisko . Zadanie obejmuje długość sieci ok. 10 km /przyjęta na podstawie wybudowanych sieci wodociągowych/
  Znów pan nie czytał umów , które trafiły do podpisu . Proste działanie 30 +30+15+10 = 85 km Druga klasa szkoły podstawowej . Jak pan tak dobrze liczy i wlicza projektowane przyłącza to może pan poda liczbę mieszkańców gminy którzy „dobrowolnie” wpłacili pieniądze na projekty przyłączy i pan ich reprezentuje podczas podpisania aneksów . Na fakturach wystawianych przez Biuro projektów jest nr umowy zawartej z gminą, którą pan podpisał . To jest umowa wiązana . Na sesji słyszałem stwierdzenie ,że był pan zbulwersowany faktem ,ze ktoś na poczcie odradzał dokonywania wpłat na rzecz Biura projektów . Pytanie skąd ten stan zbulwersowania i kogo pan reprezentował wówczas .

 5. Victoria pisze:

  W Gminie ,,ekonomistów” jest wielu ,
  do tego jaka,, prężna” rada 🙂
  !50 km w ,, WIRTUALNEJ PRÓŻNI”.
  resztę z/x/ do /x/ ,czyli się dogada 🙂 .

  Tam się ,,palnie słowo ”
  tu znów żle policzy .
  Apanaże NIEZGORSZE .
  /X/ pracuje czy się BYCZY ?

  Zresztą kreatywność kwitnie :
  całość stanowi 107 % z hakiem
  Niestety musimy się męczyć,
  z ,,WYBITNYM NIEBORAKIEM” !

 6. Victoria pisze:

  Toż ,to PORTAL GMINNY,
  właśnie dotknął zera
  Głoszeniami o ŚMIECIACH ,
  wójt właśnie WYCIERA !!!

  Pisze Wójto o T E M
  ,chyba 4 razy
  Problem owszem bywa,
  ale gdzie OBRAZY 🙂

  By wątek rozwinąć ,
  choćby ze trzy RAzy :
  Mówił wójt do Gawiedzi// :
  DZIADOSKIE OBRAZY 🙂

 7. czytelnik pisze:

  Na wiosnę po śniegowych roztopach smród pojdzie i na sąsiednie gminy.
  W tedy wojewoda się obudzi ze swoimi słuzbami i urzędnikom gminnym będą spadać gacie.
  Bo z przepisami nie ma żartów.
  Tak dla przypomnienia.

 8. czytelnik pisze:

  Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci przedstawiają podsumowanie kończącego się roku. Wyliczają ile to zrealizowano inwestycji, ile pozyskano na cele środków uinijnych i zinnych żródeł i od podatników.
  I bardzo dobrze. Chwalą się bo mają czym, a niebawem wybory. To u nas też czas pokazać co sie zrobiło.
  Warto by też pokażać i 6 lecie. No i oczywiście co będzie w przyszłym roku. A przecież gminy mają w obowiązku rozliczne zadania inwestycyjne.

 9. Seba pisze:

  Co może przedstawić wójt Jedlni Letnisko. Przegrane sprawy w sądzie, których z dnia na dzień jest więcej. Może też pokazać nowe salony, w których się umościł. Takie to są sukcesy wójta miszcza lansu i festynów z disco-polo

 10. TW Jola pisze:

  Mam nadzieję, że wreszcie wejdzie CBA i zajmie się tym, co się dzieje w naszej gminie. Zbiera się tego, zbiera ale w końcu się przeleje i CBA naprawdę zacznie węszyć.

 11. Victoria pisze:

  Chce się sądować ,
  niech za swe płaci !!!
  Przecież PIENIACTWEM
  GMINY nie WZBOGACI..

  Chyba,że jest TO
  swoista propaganda 🙂
  Której przytakuje ,
  wybrana przez NAS -/x/.

  To jak o nas piszą :
  wcale nie jest ważne ?
  Ale poczynania SZALEŃCZE:
  KOSZTOWNE i NIEROZWAŻNE !!!

 12. miśptyś pisze:

  A co na to wszystko koledzy Piotra z partii prawej i sprawiedliwej. Czy będzie kolejna wspólna wyprawa do Brukseli. I co tam słychać w dobranym gronie profesjonalistów? Jak atmosfera na porannych kawkach w gronie wzajemnej adoracji?

 13. As Arek pisze:

  Wszystko powinno zostać wyjaśnione. Każde nawet najmniejsze podejrzenie naruszenia prawa powinny prześwietlić właściwe służby. Czas obejrzeć ręce władzy w Jedlni Letnisko. Jeśli władze centralne widzą co się tu wyrabia niech zajmą się tym jak najszybciej. Będzie to dla nich na plus. A tacy ludzie jak p. Sochaj zasługują na najwyższe uznanie społeczne.

 14. Zdanie odrębne pisze:

  As Arek miśpiś itd. – czemu jedna osoba ciągle zmienia nick. Zwykłe trolstwo. Nie uważam też, żeby pospolity cham, ubliżający ludziom, zasługiwał na jakiekolwiek uznanie. A grupa krytykantów wójta, gdyby doszła do władzy, rozłożyła by gminę na drobne i zablokowała by inwestycje na lata.

 15. Sebastian Sochaj pisze:

  Zabawne, bo sędzia ustnie przedstawiając motywy wyroku także stwierdził, że nieprawidłowości powinny być wyjaśnione przez jakieś służby. Sędzia ładnie określił także postawę naszego „dobrego gospodarza”, używając właśnie słowa gospodarz, niestety bez przymiotnika dobry 🙂

  Poczekajmy na rozwój wypadków. W każdym razie główną konsekwencją tej sprawy będzie definitywny koniec straszenia sądami i prokuraturami przez Leśnowolskiego osób, które krytykują władze.

  Ta sprawa zaczyna dopiero odbijać się potężną czkawką dla naszej władzy, zobaczymy natomiast, jak to wszystko się skończy 😉 Ale co zrobić, jak to mówią ten się śmieje, kto się śmieje ostatni 🙂 Albo kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie w pada. Przykra nauczka jak kończą pieniacze. Przykra dla pieniaczy oczywiście 😛

 16. idol pisze:

  Właśnie idąc tym tokiem myślenia koniec trolowania, koniec kolesiostwa, koniec nieudaczników na których ta gmina nie zasłużyła. Pogłębiający się kryzys. Jedlnia podzielona na stronę gorszą, południową i lepszą, północną. Kolejny nie ustępujący kryzys podziału Jedlnia i reszta gminy. Koniec z tym obalmy te staroświeckie i nieudolne rządy dwóch poprzedników, obecnego i wcześniejszego. Podział tworzony przez Rzeczkowskiego i dalej się pogłębiający przez Leśniewskiego.
  Kolejny wójt potrzebny o zdrowym rozsądku, bez przeszłości z czasów komuny, mało chciwy, ugodowy, szarmancki, prospołeczny z nowymi pomysłami.

 17. czytelnik pisze:

  Według psychologii sądowej wielu nie może obyć się bez bycia w sądzie. Taka ich psychika mająca uzasadnienie w genach. Jak zaczną to nie ma końca. To takie ich nabożeństwo i dotyczy głownie osób pochodzenia wiejskiego.
  To tak dla ciekawości.

  Nieodległa gmina Zakrzew w 2016 r. została liderem budowy schetynówek. Gmina ta zakończyła w tym roku budowę 6 wielokilometrowych dróg gminnych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej pozyskując duże dotacje z programu rządowego i starostwa.
  Rzadko która gmina w kraju może pochwalic się taką skutecznością jak Zakrzew.

  Gmina Zakrzew uzyskała też w 2016 r. kolejne duże pieniądze unijne na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni i modernizację stacji uzdatniania wody.

  Bo wójt Zakrzewa to potrafi, a u nas to sądowo.

 18. Victoria pisze:

  Któż,to pisze ,
  @mający,,odrębne zdanie” ?
  Broniąc ,,dobrego gospodarza”
  mimo iż /x/ po nim zostanie .

  /X/ może być ,,ściekiem”
  z nieszczelnego szamba,
  Może być lansujący się /x/,
  z murzynkami ,,BAMBA”

  Nie jestem rasistą,
  lecz patrząc na twarze.
  Widzę ze lans osobisty,
  przenoszą ,,nad ołtarze”.

  KRYTYKANCI wójta ,
  nie są w stanie,,niczego rozłożyć,
  Gdy NASTĘPNYM KREDYTEM,
  na POPRZEDNI trza ŁOŻYĆ !!!

  Można by się zastanawiać :
  gdzie tkwi przyczyna ?
  WYBIERAJĄC WÓJTA,
  CZY TYLKO ,,wójcina ” 🙂

 19. Victoria pisze:

  Ostatni wyrok,
  dał wiele radości. ,
  więc i w sądach bywa
  powiew sprawiedliwości !

  Myślę,że niebawem ,
  w Gminie też się ZIŚCI :
  SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA,
  ACZ BEZ NIENAWIŚCI !!!

  PRAWDY i SOCHAJA,
  w sądzie jest GLORIA.
  Śmie twierdzić na blogu-
  -niesforna Victoria !!!