Film wraz z relacją z XXXI sesji Rady Gminy

W czwartek 29 grudnia 2016 roku odbyła się XXXI sesja Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. W jej trakcie doszło do wymiany zdań pomiędzy wójtem Piotrem Leśnowolskim a radną Renatą Pasek. Prezentujemy film z tego wydarzenia wraz z omówieniem tego, co się działo na sesji.

0’00” – Przewodnicząca Bożena Grad otwiera sesję.

1’45” – Głos zabierają uczniowie ZSO w Jedlni-Letnisko, którzy w imieniu dyrektora szkoły oraz sztabu WOŚP w Jedlni-Letnisku zapraszają na XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się 15 stycznia 2017 roku w budynku ZSO w Jedlni-Letnisku.

3’15” – Radni przyjmują protokół z XXX sesji Rady Gminy.

4’20” – sprawozdanie wójta Piotra Leśnowolskiego z działalności międzysesyjnej.

Sprawozdanie jest krótkie, bo większość spraw została przez wójta omówiona podczas sesji budżetowej przed świętami.

5’20”-18’00” – Interpelacje i zapytania radnych oraz mieszkańców.

Renata Pasek zadaje pytanie dotyczące przetargu dotyczącego dowozu dzieci do szkół. Pyta m. in. o los kadry, która dotychczas zajmowała się obsługą tych dowozów.

Maciej Frączek pyta m. in. o: wyrównania płac pracowników obsługi oświaty; kiedy przed budynkiem urzędu gminy zostaną zainstalowane stojaki dla rowerów oraz monitoring wysokiej rozdzielczości, aby zminimalizować kradzieże rowerów; jakie kroki zostały poczynione odnośnie zapewnienia transportu zbiorowego w Rajcu Szlacheckim do wiaduktu nad torami; w jaki sposób można przeznaczyć środki na przebudowę przejścia dla pieszych przez tory na wysokości ul. Kopernika; na jakim etapie są plany budowy instalacji gazowej w miejscowości Siczki; dlaczego zrezygnowano z koncepcji powstania dodatkowego ujęcia wody w Gzowicach; jakie strony internetowe są blokowane przez system informatyczny urzędu gminy; gdzie się podziała kostka brukowa, która dwa lata była składowana przy ośrodku zdrowia; gdzie i w jaki sposób zostały zagospodarowane drzewa wycięte niedawno przy tamie nad zalewem; jaki będzie zwrot środków z funduszy zewnętrznych z tytułu budowy targowiska w Jedlni-Letnisku; jakie nagrody i premie zostały udzielone w obecnym roku; jak zakończyła się sprawa w sądzie z Sebastianem Sochajem; jakie zajęcia organizuje urząd w ośrodku kultury; kiedy powstanie przystanek przy ul. Radomskiej naprzeciwko ul. Mickiewicza; kiedy powstaną hydranty po południowej stronie Jedlni-Letnisko; kiedy ruch na ul. Cmentarnej zostanie odwrócony zgodnie z życzeniem mieszkańców ul. 1000-lecia; kiedy pojawi się lustro naprzeciwko wyjazdu z ul. 1000-lecia do ul. Radomskiej; dlaczego w ciągu 2 lat nic nie zrobiono, by przystanki autobusowe wyglądały przyzwoicie i schludnie.

Frączek swoje pytanie kieruje również w kierunku przewodniczącej Grad, chcąc się dowiedzieć, dlaczego sesje Rady Gminy nie odbywają się po godzinach pracy urzędu, co umożliwiłoby udział mieszkańców w obradach.

Ponownie głos zabiera radna Renata Pasek pytając o rachunek ekonomiczny związany z przekazaniem usługi dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół firmie zewnętrznej. W trakcie wypowiedzi radnej Pasek dochodzi do spięcia z wójtem Leśnowolskim.

18’00’-48’10” – Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.

Głos zabiera skarbnik gminy Marcin Narożnik, przedstawiając proponowane zmiany w uchwale budżetowej.

Przewodniczący komisji budżetowej Mieczysław Kaim odczytuje opinię komisji na temat proponowanych zmian budżetowych (komisja jednogłośnie popiera zmiany).

Pytanie zadaje radny Robert Borkowski: z czego wynika przesunięcie dodatkowych środków budżetowych w wysokości 6 tys. zł na obsługę Biura Rady Gminy. Borkowski zadaje również kilka innych pytań.

Radna Renata Pasek prosi o podanie przyczyny przesunięć budżetowych związanych z niewykonaniem projektów kanalizacji. Przypomina wójtowi Leśnowolskiemu, że winą za opóźnienia w pracach nad stworzeniem dokumentacji obarczył kandydatów KKW Czas na Zmiany. Radna zwraca się do wójta, by podał rzeczywiste przyczyny opóźnień.

Odpowiedzi na pytania radnego Borkowskiego udziela skarbnik Marcin Narożnik oraz kierownik inwestycji Mariusz Ruszkowski.

Leśnowolski do Pasek: – Robiliście akcje wśród społeczeństwa, żeby ludzie nie wpłacali, ludzie się wycofywali, rezygnowali, kilkanaście razy była zmieniana trasa, w związku z tym decyzje lokalizacyjne też były inne.

– Panie wójcie, gmina ma zapłacić firmie Eko Projekt Przeworsk za wykonanie projektu budowy sieci głównej kanalizacji. Te uzgodnienia powinny być poczynione dużo wcześniej z projektantem. (…) Każdy z mieszkańców ma prawo decydować o tym, co będzie na jego podwórku i kogo wybierze. (…) To pan jako urząd łącznie z podległymi panu pracownikami powinien doprowadzić do takiego konsensusu, żeby dzisiaj nie było tak, że ktoś się wycofuje albo jedna osoba psuje panu harmonogram pracy. Mówiliśmy o tym [w zeszłej kadencji] ze Zbyszkiem Spasińskim. Ile razy etap V [kanalizacji] był przeprojektowywany – odpowiada Leśnowolskiemu Renata Pasek.

Leśnowolski: – I co z tego? A co pani zrobiła od roku 2006 do 2010? Nic pani nie zrobiła.

Pasek: – Wójt podejmuje decyzje a nie radny. Radny może zrobić tyle co ja dzisiaj właśnie robię, że mówię głośno to, z czym się nie zgadzam. Może pan doprowadzić do tego, że osoby będące w składzie komitetu [Czas na Zmiany] wytoczą panu proces. Jeżeli dalej pan będzie tak się zachowywał i używał nieprawdziwych sformułowań, będziemy podejmować dalsze kroki.

Leśnowolski: – Na sieci główne też trzeba mieć zgodę. Były takie przypadki, gdzie „Kowalski” na spotkaniu z projektantem zadawał pytanie: „A skąd ma sąsiad? No tutaj od pana. No to ja nie wyrażam zgody”. (…) Etap projektowania to nie jest praca wójta tylko projektanta.

Radny Karol Rzeszowski zgłasza wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania. Radny uzasadnia swój wniosek tym, że czas na dyskusję jest podczas prac komisji, na których wójt i jego kierownicy są zawsze do dyspozycji. Wniosek Rzeszowskiego wywołuje reakcję radnego Borkowskiego, który zarzuca, że prace komisji budżetowej nie odbywają się w godzinach pracy urzędu, przez co utrudniony jest dostęp do urzędników. Wniosek o zamknięcie dyskusji zostaje przegłosowany.

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok zostaje podjęta przez Radę Gminy większością głosów 13:2 (przeciwko głosują Renata Pasek i Robert Borkowski).

48’10”-56’36” – Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2016-2022.

Zmiany w projekcie uchwały wraz z poprawkami referuje skarbnik Marcin Narożnik.

Mieczysław Kaim przedstawia opinię komisji budżetowej (jest pozytywna).

Uchwała zostaje podjęta większością głosów 13:2 (przeciwko Borkowski i Pasek).

Przerwa

0’00”-8’00” – Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.

Głos zabiera wnioskodawca – przedstawicielka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W imieniu komisji zdrowia głos zabiera radna Monika Dąbrowska. Radna informuje, że zmiany w programie spowodowane są zmniejszeniem wpływów do budżetu gminy z tytułu opłat za wydawanie przez gminę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W programie ujęto prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci w okresie wakacji. Zwiększone zostaną środki wspieranie i dofinansowywanie działań w zakresie organizacji imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych, które mają cel profilaktyczny, promujący zdrowy i trzeźwy styl życia. Komisja jednogłośnie pozytywnie opiniuje proponowane zmiany w gminnych programach.

Rada Gminy jednogłośnie przyjmuje uchwałę.

8’00”-9’30” – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

Rada Gminy jednogłośnie uchwala zmiany.

9’30”-11’00” – Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

Rada Gminy jednogłośnie uchwala program.

11’00”-12’25” – Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

Rada Gminy jednogłośnie uchwala program.

12’25”-20’55” – Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisko w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej położonej w Jedlni-Letnisko oraz na rezygnację z trybu przetargowego.

Głos zabiera wnioskodawca, referując potrzebę podjęcia uchwały.

Komisja zdrowia jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt uchwały – stanowisko komisji referuje Monika Dąbrowska.

Przewodnicząca Bożena Grad składa wniosek formalny na rzecz opracowania przez radę gminy zasad gospodarowania mieniem komunalnym, żeby usprawnić działanie organu wykonawczego (wójta). Rada Gminy jednogłośnie popiera wniosek.

Radni jednogłośnie podejmują uchwałę.

20’55”-25’40” – Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu części nieruchomości na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisko.

W imieniu wójta głos zabiera kierownik inwestycji Mariusz Ruszkowski, przedstawiając konieczność podjęcia uchwały.

Radni jednogłośnie podejmują uchwałę.

25’40”-30’15” – Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Jedlnia-Letnisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Głos zabiera wnioskodawca – sekretarz gminy Emilia Romanowska.

Radni jednogłośnie podejmują uchwałę.

30’15”-33’35” – Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Jedlnia-Letnisko działek stanowiących wewnętrzną drogę dojazdową (ul. Krzemową) położoną w miejscowości Sadków.

Głos zawiera wnioskodawca – kierownik Mariusz Ruszkowski.

Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Radni jednogłośnie podejmują uchwałę.

33’35”-39’30” – Podjęcie uchwały w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Głos zabiera wnioskodawca – przedstawicielka urzędu gminy.

Głos w imieniu komisji zdrowia zabiera radna Monika Dąbrowska. Komisja jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Radni jednogłośnie podejmują uchwałę.

39’30”-56’44” – Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz mieszkańców.

Wójt Leśnowolski składa Maciejowi Frączkowi propozycje, by swoje pytania złożył na piśmie, gdyż jest ich dużo. Ewentualnie by Frączek je powtórzył. Na kilka pytań jednak udziela odpowiedzi:
– Zanim ul. Cmentarna stała się drogą jednokierunkową, mieszkańcy ul. 1000-lecia, którzy udawali się samochodem w kierunku Radomia, jeździli przez pl. Wolności a nie ul. Cmentarną. Zatem zmiana kierunku ruchu na ul. Cmentarnej nie jest zasadna. Chodziło o to, żeby uporządkować ruch w okolicach cmentarza. Nie słyszę głosów krytycznych i głosów protestu od mieszkańców ul. 1000-lecia.
– Pracownicy obsługi szkół nie dostali wyrównania tylko podwyżkę od września 2016r. (Marcin Narożnik).
– Miejsce dla postoju rowerów przed UG jest wyznaczone.
– Żaden przewoźnik nie jest zainteresowany przedłużeniem linii autobusowej do Rajca Szlacheckiego.
– Budowa przejścia dla pieszych przez tory nie jest zadaniem własnym gminy.
– Budowa instalacji gazowej w Siczkach jest pilotowana przez UG.
– Zrezygnowano z koncepcji budowy dodatkowego ujęcia wody w Gzowicach, ponieważ gmina podjęła kroki w celu pozyskania studni na Marynie, o której mowa była w jednej z poprzednich sesji.
– Nie wiem, jakie strony internetowe są blokowane przez system informatyczny w urzędzie gminy. To jest pytanie do informatyka.
– Kostka brukowa, która przez 2 lata była składowana przy ośrodku zdrowia, nie była własnością gminy, tylko Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
– Przy budowie targowiska można uzyskać zwrot środków w wysokości 63,6 proc. kosztów kwalifikowanych. Będzie nabór I kwartale 2017 roku.
– W roku 2016 nie było żadnych nagród i premii w urzędzie gminy.
– Oświetlenie na zakręcie przy ul. Zgodnej to sprawa do szybkiego załatwienia.
– W ośrodki kultury jest bardzo dużo zajęć. Głównie prowadzi je Stowarzyszenie Jedlnia Dzieciom. To są zajęcia zlecone w ramach konkursów przez urząd gminy. Oprócz tego odbywają się inne zajęcia np. osób niepełnosprawnych, w ramach Klubu Seniora etc.
– Mozolnie idą sprawy związane z powstaniem przystanka przy ul. Radomskiej. Chcemy, żeby przystanek inaczej wyglądał niż ten koło „Piątki”.
– Nie nadążamy nad remontem szyb, wymianą przystanków, będziemy za chwilę przystępować do odnowienia estetyki.
– W kwestii organizacji ruchu przy „Piątce” zwracaliśmy uwagę MZDW, mają dokonać zmian.

00’00”-27’30” – Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz mieszkańców – cd.

– Robi się mnóstwo dróg, wieszamy mnóstwo lamp, budujemy jadalnię, budujemy targowisko, dzieje się dużo. Jeżeli pan ma jakieś konkretne zastrzeżenia, zapraszam do mnie – odpowiada wójt Leśnowolski Maciejowi Frączkowi.

W dalszej części wójt porusza kwestię bezpieczeństwa w okolicach ul. Radomskiej przy pl. Wolności.

Sprawa w sądzie z Sebastianem Sochajem nic nie będzie kosztowała podatków – stwierdza Leśnowolski. Sprawa w sądzie została zakończona z przyczyn formalnych.

Wójt udziela odpowiedzi radnej Renacie Pasek:
Nieprawdziwym jest zdanie wyrażone w mediach, że gmina rezygnuje z dowozu dzieci. Gmina zmienia przewoźnika. Dlaczego? Jest kilka powodów. Mamy prawie 300 osób niepełnosprawnych na terenie gminy. Około 30 osób korzysta ze szkół. Ci, którzy kończą edukację, też chcą funkcjonować w społeczeństwie naszej gminy. Samochód należący do gminy, który przewoził takie osoby, jest już wysłużony. Moglibyśmy go sprzedać ale uzyskalibyśmy za niego niewielką cenę (10-15 tys. zł). Tymczasem nadal zamierzamy go wykorzystywać do innych celów, nie związanych z przewozem osób niepełnosprawnych.

Renata Pasek: – Czy jest pan w stanie zagwarantować, że samochód będzie do dyspozycji dla szkół czy harcerzy w związku z ich wyjazdami?

Piotr Leśnowolski: – On jest do dyspozycji. są procedury z tym związane. Wójt zapewnił, że pracownicy zajmujący się obsługą dowodu dzieci do szkół nie stracą pracę.

Radna Pasek – Czy PKS ma autobusy przystosowane do przewozu dzieci niepełnosprawnych?

Wójt Leśnowolski: – Ma przystosowane.

Przewodnicząca Bożena Grad udziela odpowiedzi Maciejowi Frączkowi w kwestii zwoływania sesji rady gminy po południu – Zwołanie sesji po południu merytorycznie obejmującej ponad 2o punktów, wymagających dyspozycji w budżecie, mija się z celem. Możliwe jest to w sporadycznym przypadku, gdyby to była na przykład sesja nadzwyczajna w sytuacji nadzwyczajnej. Z kolei prace komisji są zwoływane po południu dlatego, że radni pracują zawodowo. Przewodnicząca podkreśliła, że radni są zawsze do dyspozycji mieszkańców, a informacja o pracach komisji ogłasza jest na stronie internetowej.

Leśnowolski do Frączka: – Drzewa przy Różanej Chatce zostały wycięte, bo zostały spalone w wyniku pożaru. Zostały wywiezione na Stację Uzdatniania Wody.

27’30”-36’30” – Sprawy różne.

Przewodnicząca Bożena Grad poinformowała, że około 10 stycznia 2017r. planowana jest sesja Rady Gminy poświęcona wyrokowi NSA dotyczącymi opłat ponoszonych przez mieszkańców.

Wójt Leśnowolski poinformował, że powołał 7-osobowy zespół zadaniowy, który przygotuje materiał do analizy. Wójt skłania się, żeby sesja odbyła się raczej około 15 stycznia.

Bożena Grad poinformowała również, że w trakcie prac nad statutem gminy pojawiła się inicjatywa związana z dopracowaniem załącznika graficznego przedstawiającego granice sołectw. W związku z powyższym Prezydium Rady zamierza reaktywować Komisję Doraźną ds. Opracowania Statutu Sołectw.

Do 22 lutego 2017r. ma zostać wypracowany tekst jednolity Statutu Gminy.

Przewodnicząca Grad poruszyła również kwestię zgody na komunalizację ul. Jaśminowej w Siczkach.

Sesja została zakończona podziękowaniami przewodniczącej dla radnych, wójta, pracowników urzędu, sołtysów i mieszkańcó za pracę w 2016 roku oraz życzeniami Szczęśliwego Nowego 2017 roku.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Film, Relacja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Comments Closed

18 odpowiedzi na „Film wraz z relacją z XXXI sesji Rady Gminy

 1. Emil pisze:

  cytat z art odpowiedzi wójta:
  – Nie wiem, jakie strony internetowe są blokowane przez system informatyczny w urzędzie gminy. To jest pytanie do informatyka.
  To moje pytania:
  Czyim pracownikiem jest informatyk i w jakiej instytucji pracuje?
  Jeżeli w urzędzie gminy, to kierownik tej instytucji nie wie co robi jego pracownik?
  Czy wszyscy pracownicy w urzędzie mogą robić co im się podoba a wójt nie wie o tym czy tylko wybrańcy?

 2. Marcin pisze:

  Nie wie, buahahahahahaha. Piotrek naprawdę nie wiesz?

 3. Victoria pisze:

  Obejrzałem,odsłuchałem,
  po pobieżnej analizie.
  Poczułem się jak posłowie ,
  na proteście a i na Ibizie .

  Obejrzałem ,,poważne obrady”
  gdyż tak lubię KABARETY.
  Pytań ISTOTNYCH było dużo,
  odpowiedzi NIEWIELE-niestety.

  Wszyscy tak poważni,
  tak ,,ZAPRACOWANI”.
  Wójt wciąż AROGANCKI,
  nie mówiąc o /x/ pani .

  V-ce. Krakowiak
  wciąż łoczami łypie,
  zastawiając usta,
  by się nie dać grypie ?

  Chyba jednak go bolo zymby ,
  zastawiając dłonią usta ”
  BEDZIE MNIEJ CHOLEWY,
  a WINCY widać bedzie GYMBY 🙂

  ŁO Pani PASECZEK ,
  zmieniła blond fryzurę.
  Wójt ją mocno przebił ,
  bo on zmienił furę .

  Dalej opowiada GŁUPOTY,
  do tego się KŁÓCI .
  Może do AKWEDUKTÓW,
  z WIEDZĄ SWĄ POWRÓCI 🙂

  Natomiast KLAKIERZY wójta,
  SWOIŚCI WASALE .
  Niech BĘDĄ RADNYMI ,
  lub NIE BĘDĄ WCALE !!!

  O ZGROZO dotyczy to także
  szeroko rozumianej OPOZYCJI.
  Niech znajdą właściwe MIEJSCE
  nie WŁASNEJ /d..y /POZYCJI 🙂

 4. Victoria pisze:

  Cie choroba ,pedzioł sołtys Kier..
  zapomniałem jednej zwrotki.
  Pisząc o KŁÓTLIWOŚCI Wójta,
  POWZIĄŁEM to z PLOTKI 🙂

 5. czytelnik pisze:

  Zdumiewające wyjasnienie wójta w sprawie nie realizowania kanalizacji w gminie. Takie tłumaczenie radnej p. Renacie Pasek i innym nieprawdopodobne. Te czasy się skończyły.

  Co robi urzędnik zajmujacy się inwestycjami i za co bierze pieniądze.
  To tak ma wyglądać nowe ogrodzenie stadionu gminnego w Kolonce, z taką drogą i z taką nawierzchnią asfaltową.

 6. Rewizor pisze:

  Pierwszy raz widzę, żeby gmina „chwaliła się” kontrolą RIO. Chyba strach już odbiera rozum. Bo jeszcze by napisali na orgii, że kontrol weszła.

 7. mieszkaniec pisze:

  tak bo takich mamy fachowców w naszej gminie.co tam kogoś obchodzi stadion w kolonce jest to jest od oka podrobione niech leci dalej pan wójt laury zbiera co on takiego nie zrobił. na drugim planie oświata to dopiero żenada tam dopiero jest fachowiec

 8. Monster pisze:

  Ale was trafia szlag pajace…kodziki z JL zafajdane

 9. dziewica pisze:

  Koperty kolędowe idą na orkiestrę.

 10. mieszkaniec J. pisze:

  1. wyjazd – ul. Cmentarna – komentarz do cz. III filmu z XXXI sesji – 05:00-06:30

  Zanim ul. Cmentarna stała się drogą jednokierunkową ja i wielu znajomych jadąc z dziećmi lub innymi obciążeniami w kierunku Radomia w związku z dużym zagrożeniem łącznika wyjazdowego z 1000-lecia przy placu Wolności wybierałem mniejsze zło i wyjeżdżałem dziurawą ulicą Cmentarną, abstrahując od obecnego charakteru i wyglądu tej ulicy.

  Ponadto uważam, że właśnie ta ulica w związku z zagrożeniami kolizji – szczególnie dla niezorientowanych – powinna być przywrócona do ruchu dwukierunkowego do momentu uporządkowania widoczności wyjazdu w pobliżu Pl.Wolności.
  Nadmieniam, że ulicą 1000-lecia jeżdżą mieszkańcy kilku dróg do niej przyległych.
  Ponieważ obecna iluzoryczna przeróbka ogrodzenia Hurtowni zasłaniającego widoczność praktyczne niewiele pomogła, to trudno zrozumieć po usłyszeniu wypowiedzi Pana Wójta, który z jednej strony mówi o nieistnieniu problemu, a z drugiej informuje o istniejącym zagrożeniu nadmierną szybkością jadących od strony przejazdu torów kolejowych.

  Skoro wiadomo, że takie sytuacje występują dziwi fakt budowy przedmiotowego łącznika wyjazdu w miejscu gdzie nie powinien być wybudowany.
  Szczególnie biorąc pod uwagę ostry łuk z wyjazdem na wewnętrznej stronie łuku przy dużym obrotem ciałem, aby ocenić możliwość wyjazdu co nie zawsze jest możliwe w bardzo krótkim czasie i przy bezwładności pojazdu ruszającego z pod znaku „stop”.

  Po prostu mając małą widoczność i nie widząc zagrożenia kierowca wyjeżdża. Jednak pełną widoczność ma dopiero na ul. Radomskiej, ale czy zdąży tego nie wiadomo – kilka razy było wiadomo, że nie.

  Poprzedni wyjazd z ul. 1000-lecia był tylko drobnym utrudnieniem dla mieszkańców jednej ulicy, ale postawiony znak załatwił problem, obecny wyjazd mimo uprzedzeń na etapie projektowania w krótkim czasie doprowadził do kolizji przy praktycznie żadnej możliwości obrony dla osób wyjeżdżających z ul.1000-lecia choć zachowują lub zachowywali maksymalną ostrożność.

  2. studnia – Gzowice
  Biorąc pod uwagę dla przykładu ewentualną budowę chlewni na tym terenie lokalizacja studni byłaby irracjonalna jak by na to nie patrzeć. Moim zdaniem studnie na terenie Niecki Radomskiej bez obowiązku ustawowej ochrony byłoby zbyt ryzykowne.
  Podobno, stosowne przepisy są w fazie procedowania

 11. gazowy pisze:

  Kolejna batalia Urzędu Gminy z przedsiębiorcami i jak zwykle kolejna porażka i przegrana.
  http://jedlnia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2017_01/BIPF546BE55C50D8FZ/SKO.SU.36.2592.2016_Decyzja_SKO_Auto-Argaz_Sadkow.pdf
  Niekompetencje pracowników sięgają zenitu.

 12. mieszkaniec J. pisze:

  3. Dotacje do programów uzależnień – komentarz – film z XXXI Sesja UG

  Z zażenowaniem i podziwem obejrzałem fazę działań związanych z procedowaniem uchwał powiązanych ze zmianami i problemami uzależnień. Mimo zmian w programie spowodowanych zmniejszeniem wpływów do budżetu gminy podwyższono kwoty w istotnych zagadnieniach w stosunku do dzieci. Brawo.

  Okazuje się, że można dużo zdziałać prowadząc konstruktywną polityką dla dobra osób i ich poszkodowanych rodzin, którzy stanowią jednak pewien procent mieszkańców. Taką politykę popieram do pewnych granic, nawet jeżeli choćby jedna rodzina miała na tym skorzystać i z tych problemów się wyrwać.

  Drugą wymagającą troski i znacznie większą częścią społeczeństwa są mieszkańcy narażeni – w zależności od okoliczności – na utratę zdrowia, życia, czy nabycia kalectwa – przebywając w otoczeniu smogu i rakotwórczych związków chemicznych w zatrutym powietrzu, które z każdym rokiem się intensyfikuje.

  Mamy ogłoszony I i II alert zanieczyszczenia powietrza w mediach jest spore zamieszanie, rząd obiecuje zajęcie się tą sprawą.
  My jednak, proponuję wzorem powyższego przykładu z problemami uzależnień zacznijmy małymi krokami działać sami – skoro można.

  Na poprzednich sesjach RG była weryfikacja budżetu w związku z pomyłką odnoszącą się do środków na edukację w ochronie środowiska, przyznano kwotę tak niską, że nie będę wymieniać – zrobiła to szefowa referatu ochrony środowiska – ja bym się wstydził.

  Nasuwa, się – jak na ironię – pytanie, skoro część środków tak zgodnie przekierowano na promowanie „zdrowego trybu życia” dlaczego nie pomyślano o tej grupie mieszkańców co w końcu są kręgosłupem budżetu gminy.

  Czy naprawdę nikt w UG, radni, komisje, prezydium rady, nie rozumie znaczenia i korzyści ze sprawnie poprowadzonej edukacji związanej z ochroną powietrza.

  Uważam, że drobne wskazówki, porady, modelowe rozwiązania działań prowadzone przez fachowców znacznie więcej uczynią niż wszystkie spotkania integracyjne na festynach i różnych okazjach promujących „zdrowy tryb życia” przy grillu, konkursach etc.

  A może poprosić pracowników potrafiących działać na szczeblu pomocy społecznej i przekierować do pracy w ochronie powietrza – liczy na to pewnie większa część naszej gminy. Radni pewnie będą akceptować.

 13. wrzosowiak pisze:

  W Starostwie Powiatowym w Radomiu powstał już wstępny plan budowy ścieżek rowerowych. Cztery z zaplanowanych inwestycji miałyby wejść do wspólnego programu, realizowanego z miastem, a dwie niezależnie od współpracy samorządów. Powiat chce zbudować ścieżkę rowerową o długości 8,7 kilometra wzdłuż drogi prowadzącej z Radomia nad zalew Domaniowski na odcinku z Radomia do Jaszowic. Kolejny pomysł do 4,4 kilometrowa ścieżka wzdłuż drogi Taczów – Taczówek – Milejowice na odcinku od drogi wojewódzkiej 740 do Taczowa. Kolejna ścieżka ma powstać od Wojciechowa do
  Kozłowa na drodze z Wojciechowa do Rajca Szlacheckiego. Wreszcie plan zakłada budowę 5,3 – kilometrowej drogi z Radomia do Gębarzewa. Poza tym powiat chce zbudować ścieżkę wzdłuż ulicy Radomskiej w Pionkach i niewielki odcinek pod Iłżą w stronę Chwałowic.

  Czytaj więcej: http://www.echodnia.eu/radomskie/wiadomosci/region/a/radom-i-powiat-chca-budowac-trasy-rowerowe,11726592/

  A gdzie jest ścieżka Radom – Jedlnia Letnisko
  panie wójcie. Na uroczystości gminne należy zapraszać starostę radomskiego – lobować : w starostwie w urzędzie miasta Radomia a nie w sanepidzie . Inni wójtowie wykazują się dużą aktywnością i maja wyniki .
  A Jedlnia – Letnisko – spotkania ,kwiatki , imprezki , i zdjęcia z imprez na stronie . Przeglądając strony internetowe stwierdzam że Urząd Gminy w Jedlni -Letnisko działa niczym Gminny Ośrodek Kultury w innej gminie . Proponuję zmienić tablice w budynku przy ul. Radomskiej na GOK .

 14. czytelnik pisze:

  To może by tak scieżkę rowerową z Jedlni Letnisko do Kozłowa, a potem dalej by można jechać. Bo Kozłów to już ma ścieżki. Ale to nie wyjdzie w tej kadencji podobnie jak chocby od 2 lat nie wychodzi dokumentacja na dalszą budowę kanalizacji w gminie. No to ledwo skończy się smog to będzie sporo smrodu z szamb.

  Sprawę polityczną w gminie niezmiernie komplikują przewidywane zmiany w ordynacji wyborczej do samorządu gminnego. Jak się wójtowało dwie kadencję to ustawowa przerwa. Koniec wójtowania i tyle. Do tego wybory nowych wójtów jeszcze jesienią tego roku. Czy ten zakaz dotyczyć będzie poprzednika, niewiadomo.
  Szanowna Victorio co to będzie.

 15. Victoria pisze:

  Nie ma,co się boczyć ,
  czas tak szybko leci .
  Są dwa domy kultury,
  przyda się też trzeci 🙂

  Przecie gminne ścieżki ,
  w GĘBIE /x/ powstawały.
  Kłamstwa naszego wójta,
  SIĘGAJĄ POWAŁY !!!

  Podobnie ,,się mają”
  KANALIZACJE z GAZEM
  Dać /x/ następną kadencję.
  niech zrobi INNYM RAZEM .

  Myślę,że tym razem
  WYBORCA się /?/ wygłupi.
  Dać ,,chłopinie” szansę,
  niech dalej GMINĘ ŁUPI 🙂

  Myślę, że już teraz

 16. Kazik z Groszek pisze:

  Imprezy są a drogi nieposypane, na butach niemożna się utrzymać od Staroradomskiej do asfaltu w Groszowicach. Śpią urzędnicy? Pobudka

 17. Victoria pisze:

  Miał,być , to komentarz
  do wpisu wrzosowiaka.
  Problemy wciąż narastają,
  CZYTELNIKU :będzie draka!!!

  Draka i ulubione przez/x/
  PROCESY SĄDOWE.
  Jak wyjdzie z tego GMINA
  wciąż ,,ZACHODZĘ w GŁOWĘ.

  Tak dużo problemów ,
  wójt trzyma się dobrze.
  SMRÓD na /x/ ZAMARZŁ,
  NI SŁOWA o BOBRZE .

  O bobrze FILIPIE,
  przycichł,sławny ociec.
  Co się z nimi stało ?
  JEDNAK TRUDNO DOCIEC 🙂