Ulice 11 Listopada i Rodziny Piekarskich w miejsce 15 Grudnia i Hanki Sawickiej

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z I części sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 13 lutego 2017 roku. Najważniejszym jej punktem była zmiana nazw dwóch ulic w Jedlni-Letnisko, które kojarzą się z czasami komunistycznymi. W programie sesji było również m. in. przejęcie na własność kilku działek stanowiących drogę dojazdową, przyjęcie planu pracy komisji rewizyjnej na 2017 rok oraz rozpatrzenie skargi na wójta gminy mieszkańca posiadającego działkę przy ul. 15 Grudnia.

Sprawozdanie wójta z działalności międzysesyjnej

Wójt Piotr Leśnowolski poinformował, że Wkrótce na ul. Aleksandrowskiej w Jedlni-Letnisku zostanie położony asfalt.

Gmina jest w trakcie wyłaniania projektanta na zaprojektowanie dokumentacji technicznej nawierzchni asfaltowej ul. Tartacznej, ul. Brzozowej, ul. Grunwaldzkiej i ul. Kościuszki w Jedlni-Letnisku.

Wykonana również zostanie dokumentacja techniczna na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 699 (tj. ul. Kolejową od przejazdu).

Planowane są remonty następujących ulic: ul. 1000-lecia (od ul. Niecałej do mostu), ul. Staroradomskiej do ul. Żwirowej (nawierzchnia asfaltowa) a dalej od ul. Żwirowej do ul. Leśnej (podbudowa).

Trwa budowa jadalni ze świetlicą w Jedlni-Letnisku. Termin wykonania prac jest zakreślony na kwiecień 2017 roku. Koszt wyniesie około 940 tys. zł.

Trwają również prace przy ZSO w Myśliszewicach: dobudowa pokoju nauczycielskiego, wydzielenie korytarza na parterze oraz dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych.

Jest już gotowy projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myśliszewice. Uzyskał on zgodę na budowę. Gotowy jest również projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Siczkach, Wrzosowie i Antoniówce, który w starostwie powiatowym oczekuje na pozwolenie na budowę.

Wójt poinformował, że rok 2017 wiąże się z falą donosów. Jeden z nich do CBA skierował mieszkaniec, który w Jedlni-Letnisko ma działkę, a na stałe mieszka w Katowicach. Do RIO z kolei wpłynęła skarga dotycząca ul. 1 Maja, jakoby wykonana została niezgodnie z prawem, bo jest to ulica leżąca na terenie kolejowym. Donos jest chybiony, bo gmina ma wiele inwestycji realizowanych na terenach kolejowych – stwierdził wójt. Trzeci donos wpłynął do nadzoru budowlanego w celu sprawdzenia dodatkowego oświetlenia ulicznego (iluminacje świetlne) na ul. Radomskiej w Jedlni-Letnisko. Mieszkaniec, który złożył donos, twierdził, że mocowania iluminacji są zagrożeniem życia lub zdrowia dla mieszkańców i nie posiadają odpowiednich certyfikatów. Wójt zdementował to informując, że iluminacje posiadają wymagane certyfikaty i zostały odpowiednio zamontowane.

Interpelacje i zapytania radnych oraz mieszkańców

Radna Jadwiga Drózd: na jakim etapie jest V etap kanalizacji w Jedlni-Letnisko; czy projektowana przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 obejmie również ul. Piotrowicką do końca Jedlni-Letnisko; czy jest możliwe wprowadzenie do budżetu zadania pn. „Oświetlenie ul. Złotej”; czy będzie rozbudowa oświetlenia przy ul. Konopnickiej?

Radna Renata Pasek: co z mikrofonami dla radnych celem poprawy nagłośnienia [odpowiedź natychmiastowa: są]; co dalej z planami budowy chodników przy drodze krajowej nr 12 – jest zagrożenie dla dzieci uczęszczających do szkoły; czy będzie w tym roku rozbudowa szkoły w Natolinie w celu dobudowania nowej sali dydaktycznej dla uczniów; od 9 stycznia do 10 lutego WFOŚ ogłosił nabór na wnioski dotyczące wymiany pieców grzewczych – czy nasza gmina będzie brała udział w projekcie, umożliwiając mieszkańcom dofinansowanie do wymiany pieców?

Radny Robert Borkowski: rodzice dzieci dowożonych do szkoły w Jedlni skarżą się na arogancję kierowcy, który uzależnia ich dowożenie od tego czy droga została odśnieżona – to jest niedopuszczalne; czy była wykonana ekspertyza studni głębinowej w Gzowicach a jeśli tak to jaki jest jej wynik?

Renata Pasek: są problemy z dowozem dzieci niepełnosprawnych przez nową firmę, która posiada autobusy niskopodłogowe – czy wójtowi jest to wiadome?

Maciej Frączek: dlaczego niecała ul. 15 Grudnia w Jedlni-Letnisko została wyasfaltowana; na ul. Radomskiej zostały zaznaczone drzewa, prawdopodobnie do wycięcia – czy jest jakaś interwencja ze strony urzędu gminy, by do tego nie dopuścić; czy została zakupiony agregat prądotwórczy, a jeśli tak, dlaczego nie było odpowiedniego ciśnienia wody przy awarii sieci energetycznej; kiedy zostanie zamontowana lampa przy piekarni na ul. Piotrowickiej?

Frączek skierował również pytanie do przewodniczącej Bożeny Grad: dlaczego nie poinformowała rady gminy o piśmie, które wpłynęło z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego?

Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gginy Jedlnia-Letnisko działek stanowiących wewnętrzną drogę dojazdową położoną w miejscowości Groszowice

Jest to droga nieprzelotowa, przy której mieszka m. in. radny Karol Rzeszowski.

Radna Renata Pasek zwróciła uwagę na to, że w przeszłości nie było chęci ze strony urzędników gminy do przejmowania takich dróg. W odpowiedzi przewodnicząca Bożena Grad stwierdziła, że program komunalizacji gminy był jednym z jej haseł wyborczych i jest realizowany, stąd zmiana podejścia urzędu do tego typu wniosków.

– W takim razie będę zachęcała mieszkańców, żeby składali takie wnioski. Wszyscy powinni być traktowani równo – odpowiedziała radna Pasek.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę.

Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność gminy Jedlnia-Letnisko działki położonej w miejscowości Siczki gmina Jedlnia-Letnisko stanowiącej część wewnętrznej drogi dojazdowej (ul. Jaśminowej)

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę.

Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność gminy Jedlnia-Letnisko działek stanowiących wewnętrzną drogę dojazdową (ul. Wjazdową) położoną w miejscowości Jedlnia-Letnisko

Wątpliwości radnego Borkowskiego wzbudziło to, że droga jest w części niezabudowana i nie spełnia wszystkich wymogów, by została przejęta przez gminę.

Radny Karol Rzeszowski stwierdził, że przejęcie jest zasadne i perspektywiczne, bo w okolicy drogi znajduje się „rozwojowa” dzielnica.

Ogłoszono przerwę. Po przerwie dyskusję kontynuowano.

W efekcie dyskusji radni nie przyjęli uchwały. Radni stanęli na stanowisku, że niezbędna jest rozmowa z mieszkańcem, który jest właścicielem gruntów stanowiących drogę.

Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazw ulic: 15 Grudnia i Hanki Sawickiej, położonych w miejscowości Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko

Projekt uchwały wynika z podjętej przez Sejm RP ustawy w sprawie dekomunizacji ulic. W przypadku naszej gminy nowe prawo objęło konieczność przeprowadzenia zmiany nazw dwóch ulic – Hanki Sawickiej i 15 Grudnia.

Hanka Sawicka (1917 – 1943) była polską działaczką komunistyczną pochodzenia żydowskiego, pierwszą przewodniczącą Związku Walki Młodych, która w 1943 roku poniosła śmierć z rąk Gestapo.

Z kolei 15 grudnia 1948 roku powstała komunistyczna PZPR z połączenia PPR i PPS i z tą datą jest kojarzona ulica w Jedlni-Letnisko.

15 grudnia

Propozycje nowych patronów dla ulic przedstawił Jerzy Chrzanowski, były przewodniczący Rady Gminy a obecnie Społeczny Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej. Zgodnie z nią ul. 15 Grudnia miała zostać przemianowana na ul. 11 Listopada. Zaś ul. Hanki Sawickiej na ul. Rodziny Piekarskich.

Piekarscy to rodzina zasłużona dla naszej gminy i dla ojczyzny. Radna Katarzyna Baran zapoznała radnych na sesji z jej historią (m. in. biografią Jana Piekarskiego).

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Jedlnia-Letnisko

Przewodnicząca Bożena Grad poinformowała, że projekt uchwały powstał z jej inicjatywy, która została poparta przez cała radę gminy. Projekt uchwały jest wynikiem pracy powołanego w tym celu zespołu roboczego. Ma uporządkować kwestie związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę.

Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2017

W pierwszej części przewodnicząca komisji rewizyjnej Jadwiga Drózd odczytała sprawozdanie z prac komisji w 2016 roku (w roku tym komisja odbyła posiedzeń). Radna Drózd poinformowała również, że został sporządzony plan prac komisji na rok 2017.

W części poświęconej dyskusji głos zabrała radna Pasek, która poinformowała, że plan prac komisji, który wpłynął do biura rady gminy 16 stycznia, powinien być zatwierdzony do końca stycznia, aby od początku lutego komisja mogła już obradować według tego planu. Doszło do dłuższej dyskusji w tej sprawie z udziałem przewodniczącej Bożeny Grad i radcy prawnego Anety Guzy-Wójtowicz.

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę.

Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Jedlnia-Letnisko

Jerzy Piesiewicz, który jest posiadaczem nieruchomości przy ul. 15 Grudnia w Jedlni-Letnisko, złożył skargę dotyczącą jakości i terminu robót dotyczących przebudowy nawierzchni ul. 15 Grudnia.

Skargę zbadała komisja rewizyjna. Jej przewodnicząca Jadwiga Drózd poinformowała, że urząd gminy przeprowadził procedurę wyłonienia wykonawcy zgodnie z prawem. Komisja nie posiada instrumentów do tego, by ocenić jakość wykonanych prac, w związku z tym podstawą jej pracy był protokół odbioru robót, z którego wynika, że prace były wykonane prawidłowo.

Do treści skargi odniósł się również wójt Piotr Leśnowolski informując m. in. o tym, że wykonawca dał 4-letnią gwarancję na wybudowaną przez niego drogę.

– Czy rzeczywiście prace związane z budową tej drogi zakończyły się 30 grudnia czy 29 grudnia – zapytał radny Borkowski, odnosząc się do zarzutów podnoszonych w skardze, że protokół końcowego odbioru robót był podpisany wcześniej niż faktycznie zakończone prace.

– Proszę konkretnie odpowiedzieć na pytanie czy prace zostały zakończone 29 grudnia 2016 roku, jak jest w protokole, czy dzień później – zwróciła się z pytaniem do kierownika inwestycji Mariusza Ruszkowskiego radna Pasek.

– Jeżeli w protokole zostało napisane „29 grudnia” to tak pewnie było – odpowiedział Mariusz Ruszkowski.

– Zdjęcie na zawierają daty – stwierdziła Jadwiga Drózd, odnosząc się do dokumentacji przygotowanej przez mieszkańca do skargi.

– Wszystko co robimy jest zgodne z procedurami, szczególnie zaś dbamy o jakość inwestycji – stwierdził wójt Piotr Leśnowolski.

– Dla mnie sprawa jest nadal niejasna – podsumowała dyskusję radna Pasek.

Radni przy 1 głosie wstrzymującym uznali skargę za bezzasadną.

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz mieszkańców

Wójt Piotr Leśnowolski udzielił następujących odpowiedzi:

 • W kwestii etapu V kanalizacji SKO umorzyło postępowanie. Czekamy na zwrot dokumentów z SKO i będziemy składać do starostwa powiatowego wniosek o pozwolenie na budowę.
 • Chcemy zrobić jedną dokumentację obejmującą zarówno remont jak i oświetlenie ul. Piotrowickiej w Jedlni-Letnisko. Niemniej i tak będziemy chcieli zrobić przegląd oświetlenia na tej ulicy, ewentualnie wymienić lampy lub uzupełnić na istniejących słupach.
 • Będę chciał, żeby powstały dwie sale w szkole w Natolinie. A jeśli nie uda się w tym roku to żeby przynajmniej w tym roku został rozpoczęte prace i zakończone w przyszłym.
 • Sprawa z naborem wniosków na piece nie jest taka prosta jak to się przedstawia w mediach. Było spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i oni informowali, że nie finansują już złożonych indywidualnie wniosków przez mieszkańców, tylko za pośrednictwem samorządów gminnych. Wiąże się to z wieloma formalnościami i warunkami oraz koniecznością przygotowywania złożonej dokumentacji, czego WFOŚ robić już nie chce, zwalając to na samorządy.
 • Wiem, że firma dowożąca dzieci niepełnosprawne ma już mniejszy samochód z windą, więc problem jest rozwiązany.
 • Będziemy rozmawiać z przewoźnikiem na temat zachowania kierowcy.
 • W kwestii ekspertyzy studni głębinowej w Gzowicach – proszę o przejście do pani Anety Mosionek. Z tego co mi wiadomo studnie tego typu nie są na tyle rentowne, by zasadna była instalacja wodociągowa.
 • Nie asfaltujemy ulic wybiórczo. Dalsza część ul. 15 Grudnia w stronę zalewu stanowi część prywatnej działki i nie możemy tam położyć asfaltu.

– Z geodezji wynika, że to jest droga gminna. To jednolita działka od ul. Radomskiej do prawie zalewu – do stwierdzenia wójta odniósł się Maciej Frączek.
– Sprawdzę – odpowiedział Leśnowolski.

 • W sprawie dwóch lamp na jednym słupie – będę rozmawiał z radnym.
 • Przy okazji przeglądu ul. Piotrowickiej sprawdzimy czy da się zamontować lampę przy piekarni.
 • W sprawie agregatu prądotwórczego zapytam panią Mosionek.

W dalszej części głos zabrał kierownik inwestycji Mariusz Ruszkowski, który zapowiedział, że urząd ustali, co można zrobić w sprawie budowy chodników przy drodze krajowej nr 12 w Rajcu Szlacheckim.

Udzielając odpowiedzi na pytanie Macieja Frączka przewodnicząca Bożena Grad stwierdziła, że wszelkich informacji na temat pism, które wpłynęły do biura rady gminy, udziela radnym podczas części sesji poświęconej sprawom różnym.

Bożena Grad stwierdziła, że na sesji grudniowej informowała o piśmie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i o tym, że będzie reaktywowana komisja statutowa w celu dopracowania statutu sołectw w części graficznej.

Wiceprzewodniczący Jan Krakowiak stwierdził, że mapa sołectw wymaga doprecyzowania, gdyż przedstawione na niej granice oznaczają obwody geodezyjne, które nie zawsze są zbieżne z granicami sołectw. Prace nad tą kwestią odbędą się w miesiącach wiosennych.

PK

Ten wpis został opublikowany w kategorii News. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Comments Closed

2 odpowiedzi na „Ulice 11 Listopada i Rodziny Piekarskich w miejsce 15 Grudnia i Hanki Sawickiej

 1. A propos planowanych prac nad doprecyzowaniem załącznika graficznego do statutu sołectw. Cieszę się, że pan wiceprzewodniczący Jan Krakowiak wraz innymi radnymi rządzącej większości zrozumieli wreszcie w czym tkwi błąd i że polega on na tym, że w statucie jest mowa o sołectwach, a dołączona do niego jako załącznik mapa pokazuje granice obwodów geodezyjnych.

  Chciałbym tylko nieśmiało przypomnieć, że o tej mapie pisałem już 27 sierpnia 2016 roku. 6 miesięcy temu!

  http://jedlnia.org.pl/2016/08/27/rozpoczynaja-sie-konsultacje-spoleczne-w-sprawie-projektu-statutu-solectw/

  Sebastian Sochaj powiadomił mnie, że przewodnicząca Grad w piśmie do MUW informowała, że podczas konsultacji społecznych żaden z mieszkańców nie sygnalizował problemu dotyczącego mapy. Przewodnicząca nie wspomniała, że problem na samym początku konsultacji był sygnalizowany tu na portalu. Oczywiście w postawie przewodniczącej tkwi pewna konsekwencja – przecież oficjalnie nikt z obozu władzy tego portalu nie czyta. 😉

  No to teraz musicie państwo reaktywować komisję i pracować nad statutem jeszcze raz.

 2. AH pisze:

  No drodzy państwo. Ja bym już zmienił na ul. J. Kaczyńskiego …wodza , umiłowanego naszego jaśnie pana, słońce narodu.