Relacja z sesji Rady Gminy z 6 marca

XXXIV sesja Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z 6 marca 2017 roku odbyła się bez udziału wójta Piotra Leśnowolskiego i trwała niecałe 40 minut. W jej programie znalazły się zmiany w tegorocznym budżecie gminy, została powołana komisja statutowa do opracowania aktualizacji granic terytorialnych poszczególnych sołectw, a także została przekazana do WSA skarga prokuratora rejonowego Radom-Zachód na uchwałę Rady Gminy w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlnia-Letnisko. W trakcie sesji okazało się, że urząd gminy nie złożył kolejnego wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Interpelacje i zapytania radnych oraz mieszkańców

Renata Pasek: – Czy gmina składała wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o środki na usuwanie azbestu? 28 lutego 2017r. skończył się nabór.

Maciej Frączek: – Na jakiej podstawie ma obradować komisja doraźna [ds. granic sołectw – przyp. red.], skoro do tej pory nie zostały uporządkowane sprawy geodezyjne? Kiedy zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami odnośnie zmiany granic obrębów geodezyjnych Siczek i Jedlni-Letnisko? Jest to jeden z warunków, aby myśleć o poprawieniu uchwały, która została przyjęta z błędami.

Przewodnicząca Bożena Grad: – Chcę od razu wyjaśnić, że uchwała nie została przyjęta z błędami. Została uchwalona poprawnie i przeszła przez nadzór. Załącznik graficzny do uchwały nie jest obligatoryjny. On będzie przedmiotem prac komisji ds. sołectw. Oczywistym jest, że jeżeli komisja wypracuje nowy załącznik graficzny, będzie on podany normalnej procedurze, która obowiązuje w gminie.

Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok oraz w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2017-2025

Zmiany w budżecie gminy na 2017 roku dotyczą m. in. zwiększenia wynagrodzeń o 140 tys. zł pracowników zatrudnionych w dwóch projektach dydaktycznych.

Renata Pasek: Pani sekretarz, wchodzą dwa nowe projekty, które będą realizowane w szkołach. Czy pani będzie miała pieczę nad tym, w jaki sposób będą one realizowane? Chciałabym też wiedzieć, dlaczego w międzyczasie zmienił się podmiot, który miał prowadzić lekcje fizyki [pierwotnie zajęcia z fizyki miał prowadzić mąż sekretarz gminy Emilii Romanowskiej – przyp. red.]. Czy będzie nadzór nad podmiotami, które będą przeprowadzać zajęcia dla dzieci, pod kątem odpowiedniego zabezpieczenia dydaktycznego?

Sekretarz Emilia Romanowska: Z ramienia gminy koordynatorem finansowym będzie skarbnik. Natomiast nadzór merytoryczny będą sprawować dyrektorzy szkół. Przy wyborze podmiotów brane są pod uwagę kwalifikacje, w tym kwalifikacje dydaktyczne [nauczycieli, którzy będą prowadzić zajęcia z uczniami – przyp. red.].

Zmiany w obu uchwałach zostały jednogłośnie przyjęte przez Radę Gminy.

Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko do spraw opracowania aktualizacji granic terytorialnych poszczególnych sołectw, wchodzących w skład Gminy Jedlnia-Letnisko

Radca prawny Aneta Guza-Wójtowicz: – Odnosząc się do pytania jednego z mieszkańców wyjaśniam, że w przepisach obowiązującego prawa brak jest definicji wsi, brak jest przepisów określających jak mają przebiegać granice sołectw. Należy to do kompetencji Rady Gminy.

Radca prawny wyjaśniła, że nie należy tego mylić z przepisami określającymi granice obrębów geodezyjnych.

Do doraźnej komisji statutowej zgłoszono następujących kandydatów: Renatę Pasek, Piotra Piasecznego, Jana Krakowiaka. Rada Gminy jednogłośnie zatwierdziła te kandydatury i podjęła stosowną uchwałę w tej sprawie.

Zgodnie z uchwałą komisja statutowa w terminie od dnia 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r. opracuje i przedłoży projekt aktualizacji granic terytorialnych poszczególnych sołectw wchodzących w skład naszej gminy.

Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora Rejonowego Radom – Zachód w Radomiu na uchwałę Nr XXV/156/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlnia-Letnisko

Radni mieli przygotowaną propozycję odpowiedzi, którą przygotowała radca prawny Aneta Guza-Wójtowicz. Zarówno treść skargi jak i treść odpowiedzi na nią jak dotąd nie została udostępniona opinii publicznej. Znają ją jedynie radni i niektórzy urzędnicy gminni.

Przewodnicząca Bożena Grad: – Kontekst jest taki, że przyjęliśmy zasadę, iż w regulaminie dość szczegółowo były opisywane przypadki, łącznie z cytowaniem, rozstrzygnięć ustawowych i rozporządzeń. [Robiliśmy to] po to, żeby w jednym dokumencie było jasne, jaki przepis obowiązuje, jak on brzmi i tak dalej, nie odsyłając do źródła np. do sejmowych aktów prawnych.

Guza Wójtowicz: – Nasz regulamin był chwalony za to, że jest czytelny, jasny i zrozumiały ale ze względu na takie a nie inne trendy związane ze skargami, które wpływają do WSA, również i naszej uchwale postawiono pewne zarzuty naruszeń, które ja nie traktuję jako istotne.

Radni jednogłośnie przyjęli proponowany projekt uchwały.

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz mieszkańców

Na pytanie radnej Pasek czy gmina składała wniosek do WFOŚ o środki na usuwanie azbestu? 28 lutego 2017r., odpowiedzi w imieniu urzędu gminy udzieliła Aneta Mosionek.

Aneta Mosionek – Mamy wnioski od mieszkańców i w tej chwili szykujemy się do…

Renata Pasek: – Termin składania minął 28 lutego.

Mosionek: – Ale to już zamknięty jest nabór?

Pasek: – Tak.

Mosionek: = Ale bywało w poprzednich latach, że wznawiany był konkurs. Nie, wniosek nie został złożony.

Sprawy różne

Przewodnicząca Grad zwróciła się do radnych, szczególnie przewodniczących klubów, o zaktualizowanie dyżurów, podczas których radni będą przyjmować mieszkańców.

Poprosiła również radnych o organizowanie zebrań z mieszkańcami w sołectwach.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Publicystyka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Comments Closed

Możliwość komentowania jest wyłączona.