Niespodzianka na sesji. Radni odrzucają projekty „urzędowe” i przyjmują propozycje Renaty Pasek

Dzisiejsza sesja Rady Gminy przyniosła kilka niespodziewanych rozstrzygnięć. Radni uchwalili granice okręgów wyborczych w wyborach samorządowych na 2018 rok ale według propozycji Renaty Pasek, odrzucając jednocześnie propozycję przygotowaną przez Urząd Gminy. Większość radnych poparła również stanowisko radnej z Rajca Szlacheckiego w sprawie protestu wyborczego mieszkańców Groszowic, wbrew stanowisku wójta i jego radcy prawnego oraz większości członków powołanej w tej sprawie komisji doraźnej. Rada Gminy jednogłośnie odrzuciła uchwałę o wyrażeniu zgody na dzierżawę terenu w Cudnowie spółce FIT RECYKLING Sp. z o. o. Pozostałe uchwały zostały podjęte „planowo” i bez większych emocji.

20180326_120058

Sprawozdanie wójta Leśnowolskiego z działalności międzysesyjnej

Wójt poinformował, że podpisana już jest umowa na budowę kanalizacji w Jedlni-Letnisko – Etap V obejmujący 4 800 mb. w południowo-zachodniej części Jedlni. Inwestycję za kwotę 1,7 mln zł zrealizuje Zakład Instalacyjny Janczes Jan Podymniak Czesław Janicki Sp. J.

W Lasowicach nastąpi przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika o długości 900 m i szerokości 2 m oraz remont drogi na odcinku 500 m. Wartość inwestycji to około 500 000 zł.

Trzy ulice w południowej części Jedlni-Letnisko (ul. Tartaczna, ul. Grunwaldzka i ul. Brzozowa) doczekają się nawierzchni asfaltowej, przy czym ul. Grunwaldzka na razie na odcinku tylko 180 m ze względu na planowane na niej inwestycje gazowe. Inwestycję o łącznym koszcie 440 300 zł wykona firma Zyko Dróg z Radomia.

Interpelacje i zapytania radnych oraz mieszkańców

Renata Pasek zwróciła się do wójta Leśnowolskiego z prośbą o pomoc w sprawie linii „S”, by przewoźnik ją obsługujący mógł zatrzymywać się przy kościele w Rajcu Szlacheckim po obu stronach trasy kozienickiej.

Odpowiedź wójta Leśnowolskiego: Będę rozmawiał z przewoźnikiem ale to nie jest do końca sprawa przewoźnika, gdyż przystanki ustala Urząd Marszałkowski.

Pasek: Czy wójt ma wiedzę o tym, że szkolne autobusy się psują a ich stan techniczny pozostawia wiele do życzenia?

Odpowiedź wójta: Sprawdzę tę informację. Nie mamy jako urząd żadnych sygnałów. Przewoźnik ma określone warunki postawione, także co do jakości taboru, jakim dysponuje. Jeśli ich nie spełnia, Urząd może z nim rozwiązać umowę.

Pasek: Czym kieruje się wójt, wykupując od jednych mieszkańców działki na budowę dróg, a nie czyniąc tego w innych przypadkach, w których poszerzenie drogi również jest potrzebne? Prowadzi to później do konfliktu z mieszkańcami, których wójt podaje do prokuratury?

Odpowiedź wójta: Jeśli chodzi o działki przy Savexie, przedstawię państwu trzy zdjęcia. Zobaczcie państwo, gdzie są wytyczone kołki przez geodetę. Wiedzieliśmy, na czyim gruncie wykonujemy inwestycję. Włożyliśmy w nią spore pieniądze. Chcieliśmy, żeby droga była wykonana w sposób przyzwoity. Po czym pojechał właściciel gruntu i, jak zaorał, to ocenicie państwo sami. Zostało zniszczone mienie gminne i nie mogliśmy postąpić inaczej jak zgłosić tą sprawę.

Bożena Grad do Renaty Pasek: przy przejmowaniu dróg wykorzystujemy procedurę komunalizacji; priorytetem są grunty, które bezpłatnie przekazują nam mieszkańcy, odpłatne przejęcie gruntu na drogę jest możliwe w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym.

Pasek: Czekamy na pomoc i interwencję w sprawie drogi krajowej nr 12.

Odpowiedź wójta: Nic się nie zmienia. Czekamy w dalszym ciągu na odpowiedź. Sprawdziłem, pani pisma rzeczywiście tam są. Powiedzieli, że udzielą nam odpowiedzi ale do dnia dzisiejszego, niestety, jej nie ma.

Pasek: Gmina ma do końca czerwca podpisaną umowę na odbiór śmieci. Co z II półroczem?

Odpowiedź wójta: Zaraz na początku kwietnia ogłaszamy przetarg. Zlecenie odbioru odpadów będzie na półtora roku. Zobaczymy, jak on będzie wyglądał, jeśli chodzi o cenę.

Pasek: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego stwierdził nieprawidłowości przy zatrudnieniu kierownika GOPS-u. Jakie działania podjął wójt w sprawie usunięcia nieprawidłowości?

Odpowiedź wójta: Kierownik GOPS-u jest zatrudniony. W naszej ocenie wszystko odbyło się w porządku.

Odpowiedź radcy prawnego: Została wniesiona skarga strony do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Oczywiście GOPS, jako jednostka, ma swoje uprawnienia.

Monika Dąbrowska: Wiem, że wójt jest w posiadaniu dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 699 [ul. Kolejowa i ul. Piotrowicka w południowej części Jedlni-Letnisko – przyp. red.]. To bardzo ważna sprawa dla mieszkańców tej części Jedlni. Kiedy możemy liczyć na realizację inwestycji?

Odpowiedź wójta: Jest gotowa dokumentacja techniczna. Jest wykonany operat wodno-prawny i do niego n owa instytucja Wody Polskie musi wydać decyzję administracyjną. Z tego, co słyszę, ta instytucja jest jeszcze w reorganizacji. Wniosek do Warszawy został złożony, czekamy. To je st ostatni dokument, żeby złożyć wniosek o pozwolenie na budowę do wojewody.

Jadwiga Drózd: Kiedy ruszy V etap budowy kanalizacji w Jedlni-Letnisko?

Odpowiedź wójta: Umowa jest podpisana. Wykonawca jest związany umową. Na ten rok przeznaczone jest 500 tys. zł ale cena tak się zredukowała, że to zadanie może być wykonane w tym roku i zapłacone z budżetu gminy na 2019 rok, w styczniu.

Katarzyna Baran: Co dalej z instalacją lamp w Cudnowie? Uzyskałam informację z Urzędu, że wzdłuż drogi powiatowej będzie organizowane oświetlenie. Niestety, nie jestem w stanie dotrzeć do źródła tej informacji. Obecne oświetlenie jest niewidoczne w okresie wiosenno-letnim, gdyż zasłaniają je drzewa.

Odpowiedź wójta: Instalacja lamp jest możliwa tam, gdzie przebiega linia energetyczna. Przesunięcie oświetlenia wiązałoby się z wykonaniem nowej dokumentacji technicznej.

Baran: Mieszkańcy Cudnowa zgłaszają, że dawnym wysypiskiem śmieci nielegalnie składowane są odpady.

Paweł Kończyk: Z czyjej inicjatywy gmina utajniła umowę z Radiem Plus Radom? Jeśli była to inicjatywa radia, czemu obsługa prawna urzędu w ogóle dopuściła do zawarcia tej umowy?

Odpowiedź radcy prawnego Anety Guzy-Wójtowicz: W treści umowy znalazł się zapis o objęciu postanowień tej umowy tajemnicą przedsiębiorstwa. Inicjatorem tego zapisu był kontrahent, czyli radio. Z zasady wszystko to, o co pytają mieszkańcy w trybie dostępu do informacji publicznej, jest jawne, poza wyjątkami opisanymi w ustawie. Do tego rodzaju wyjątków zalicza się właśnie tajemnicę przedsiębiorcy. Jeżeli wynagrodzenie i określony czas antenowy są warunkowane negocjacjami z danymi kontrahentami to ja nie widzę powodu do kwestionowania tego zapisu. Wiem skądinąd, że kwestia ta będzie badana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w związku z wniesionym przez pana odwołaniem. Wcześniej Urząd zwracał się do radia, żeby się wypowiedziało czy podtrzymuje to swoje zastrzeżenie, czy też wyraża zgodę na udostępnienie tych informacji przez gminę.

Kończyk: Czy gmina posiada plan B na wypadek przegrania procesów z mieszkańcami o zwrot środków z tytułu partycypacji w inwestycjach gminnych?

Odpowiedź wójta: Urząd nie posiada planu B, bo plan B jest bardzo prosty. Jeśli decyzja będzie taka, jakiej niektórzy się domagają to plan B będzie polegał na tym, że trzeba będzie zdjąć inwestycje, żeby zabezpieczyć środki na wypłaty dla mieszkańców. Po drugie: trzeba będzie wybudować kanalizację wszystkim, którzy jej nie mają, a na ich terenie kanalizacja była budowana. Są dwie sprawy w sądzie, na których się stawiamy i wyjaśniamy sprawę.

Dużo emocji wywołało wystąpienie dwójki mieszkańców naszej gminy, wobec których wójt Leśnowolski złożył doniesienie do prokuratury, nie poczuwając się jednocześnie do winy za wykonane przy granicy ich gruntów inwestycje drogowe. Ze względu na obszerność relacji z dzisiejszej sesji ich historię przedstawimy niebawem.

Nowe okręgi wyborcze

Aktualizacja granic okręgów wyborczych wynika ze zmienionej ordynacji wyborczej. Według nowej ordynacji sołectwa będące w jednym okręgu muszą sąsiadować ze sobą. Nie można też przyłączać części sołectwa do okręgu z innym sołectwem, tak jak to było w przypadku południowo-zachodniej części Jedlni-Letnisko i Wrzosowa.

Propozycja Urzędu Gminy uwzględniała zmiany w przepisach prawa, jednak zawierała błędne informacje dotyczące liczby mieszkańców w podziale na Sadków i Sadków Górki, przyjmując, że w Sadkowie mieszka 816 osób, a w Sadkowie Górki 147. Stąd też, według propozycji urzędowej, Sadków – Sadków Górki – Natolin miały się znaleźć w jednym wielkim okręgu z 1186 mieszkańcami. Projekt zakładał też, że w jednym okręgu znajdą się Antoniówka z Dawidowem, Siczki z Wrzosowem oraz Lasowice, Myśliszewice z Piotrowicami.

Renata Pasek zgłosiła swoją propozycję granic okręgów, zapewniając, że jest ona przeanalizowana pod względem formalno-prawnym i spełnia wymogi ustawy. A także, że zapewnia większą równowagę co do liczby mieszkańców w okręgach. Dane dotyczące liczby mieszkańców wynikają z informacji na stronie BIP urzędu gminy oraz danych podanych przez pracownika USC. Według propozycji Pasek do Antoniówki z Dawidowem miałyby zostać dookoptowane Siczki, Myśliszewice znaleźć się w jednym okręgu z Piotrowicami i Wrzosowem, Sadków Górki z Natolinem a Sadków z Lasowicami. Pozostałe okręgi, w tym w Jedlni-Letnisko, miały pozostać bez zmian.

Stanowisko Renaty Pasek poparli wszyscy sołtysi reprezentujący sołectwa, których objęły proponowane zmiany.

Radni większością głosów, przy 3 osobach wstrzymujących się, niespodziewanie poparli propozycje Renaty Pasek. Okręgi wyborcze wyglądają obecnie następująco:

Document-page-001

Document-page-002

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko

W toku dyskusji radni przyjęli poprawki do propozycji, zgodnie z którymi gmina Jedlnia-Letnisko pokrywa 50 proc. kosztów sterylizacji lub kastracji zwierzęcia mającego właściciela (według pierwotnej wersji było to 15 proc.). Przegłosowali również drugą poprawkę, zgodnie z którą koszt eutanazji ślepych miotów pokrywany jest z budżetu gminy w wysokości 100 proc. (było 50-100 proc.).

Jadwiga Drózd informowała, że Fundacja Straż Ochrony Zwierząt we Wrzosowie, z którą gmina Jedlnia-Letnisko jest związana umową, nie ma zezwolenia na wyłapywanie zwierząt.

Padła propozycja cofnięcia projektu do prac komisji ale nie została uwzględniona, gdyż termin uchwalenia programu mija 31 marca 2018 roku. Program został przyjęty większością głosów (przy głosie wstrzymującym Drózd i Pasek).

Rozpatrzenie protestu wyborczego mieszkańców Groszowic na wybory sołtysa

Przypomnijmy: chodzi o wybory uzupełniające, które odbyły się w dniu 26 stycznia 2018 roku. Poniżej relacja z tego wydarzenia:
Halina Drabik nową sołtyską Groszowic

Głos zabrała Renata Pasek jako przewodnicząca komisji doraźnej powołanej celem rozpatrzenia protestu wyborczego. Pasek poinformowała, że komisja w tej sprawie spotykała się trzy razy. Rozmawiała z radnym Rzeszowskim, z Emilią Romanowską – przewodniczącą zebrania wiejskiego w dniu 26 stycznia 2018 roku oraz z mieszkańcami biorącymi udział w tamtym zebraniu, którzy przybyli na posiedzenie komisji, o którym była podana informacja na stronie internetowej urzędu gminy.

Komisja oceniła, że protest został złożony skutecznie tj. w terminie i spełniał inne wymogi formalne. Na tym skończyła się jednomyślność komisji. Dwoje spośród trojga członków komisji tj. Jan Krakowiak i Mieczysław Kaim uznali protest całkowicie za niezasadny. Odrębne zdanie wygłosiła Pasek, uznając protest za zasadny. Radna stwierdziła, że zajmowała się badaniem zarówno przedstawionych przez mieszkańców zarzutów jak również procedury odnośnie przeprowadzania zebrania wiejskiego i głosowania, które są zawarte w Statucie sołectwa Groszowice.Treść zdania odrębnego Pasek:

Na podstawie przeanalizowanych dokumentów i złożonych wyjaśnień ustalono, że na Zebraniu Wiejskim w Groszowicach, zwołanym przez Wójta w celu wyboru sołtysa w  dniu 26  stycznia 2018r., odbywającym się w drugim terminie, miało miejsce niedopuszczenie Pana Karola Rzeszowskiego do kandydowania w wyborach sołtysa.

W protokole brak jest informacji o przyczynie odrzucenia tej kandydatury. Zachowanie to doprowadziło do naruszenia § 24 Statutu bezprawnie pozbawiając Pana Karola Rzeszowskiego biernego prawa wyborczego.

Odrzucono propozycję kandydatury Pana Karola Rzeszowskiego nie udzielając mu głosu (nie zadano pytania, czy wyraża zgodę na kandydowanie?) zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Sołectwa Groszowice co skutkuje naruszeniem § 26ust.4 Statutu. Pan Karol Rzeszowski mógł w tym miejscu nie wyrazić zgody na kandydowanie lub zgodnie z treścią §18 ust.3 pkt 3 złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w Radzie Sołeckiej. Pozbawienie Pana Karola Rzeszowskiego prawa do kandydowania na sołtysa, bez wcześniejszej możliwości udzielenia mu głosu , by mógł złożyć stosowne wyjaśnienia , było nadużyciem , które w konsekwencji zrodziło konflikt na zebraniu przez co znaczna część obecnych na zebraniu mieszkańców zrezygnowała z dalszego udziału w wyborach sołtysa i nie wzięła udziału w głosowaniu.

Przewodniczący Komisji skrutacyjnej podjął decyzję o  niedopuszczeniu Pana Rzeszowskiego do kandydowania na sołtysa czym dopuścił się przejęcia kompetencji przewodniczącego Zebrania Wiejskiego, co spowodowało naruszenie zapisu §12 ust.5 i 6 w związku z §8 ust. 4 Statutu.

Przewodnicząca Zebrania nie poddała pod głosowanie wniosku o zamknięcie listy kandydatów na Sołtysa, czym naruszyła zapis §26 ust.5 Statutu.

Protokół został podpisany tylko przez Przewodniczącego Zebrania także w miejscu protokolanta. (Zgodnie z § 15 Statutu: Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane. Protokół podpisują: przewodniczący obrad Zebrania Wiejskiego i protokolant).

Świadkowie obecni na zebraniu potwierdzili że Przewodniczący komisji skrutacyjnej nie przedstawił uczestnikom zebrania trybu przeprowadzenia głosowania i warunków ważności głosu, czym naruszył zapis §27ust.5 Statutu.

Zebranie Wiejskie jest prawomocne, gdy mieszkańcy zostali o nim zawiadomieni zgodnie z wymogami Statutu oraz uczestniczy w nim co najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w zebraniu (§25ust.1 Statut sołectwa Groszowice). O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganej liczby mieszkańców, zebranie to zamyka się, a w protokole z zebrania wskazuje się powód jego zamknięcia (§10 ust.5 Statut sołectwa Groszowice). Przewodniczący obrad informuje uczestników Zebrania o wyznaczeniu drugiego terminu tego zebrania, które odbywa się po upływie 15 minut od zamknięcia pierwszego zebrania
w tym samym dniu i miejscu (§10ust.6 Statut sołectwa).

Zebranie Wiejskie które odbywa się w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, jeśli został dopełniony §10 ust.5 Statut sołectwa Groszowice.

Przewodnicząca Renata Pasek zauważa ponadto, że w analizowanych dokumentach istnieją rozbieżności w liczbie osób uprawnionych do głosowania polegająca na podaniu liczby 909 osób w Protokole Zebrania Wiejskiego i  liczby 1144 osób w protokole Komisji skrutacyjnej, co poddaje w wątpliwość, w prawidłowe przeprowadzenie w dniu 26 stycznia Zebranie Wiejskie w celu wyboru sołtysa. O jego wadliwości świadczy również brak listy obecności osób uczestniczących w Zebraniu zwołanym w drugim terminie.

Statut jest aktem prawa miejscowego. Należy tym samym do źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Zarzut istotnego naruszenia prawa można zatem postawić , gdy zostają naruszone zapisy statutu sołectwa.

W świetle powyższego Przewodnicząca Komisji Renata Pasek uznaje, że wniesione przez protestujących zarzuty są zasadne i skutkują nieważnością przeprowadzonych w dniu 26 stycznia 2018r. wyborów Sołtysa sołectwa Groszowice.

Treść całego protokołu:
Protokół nr komisji

Mieczysław Kaim: Zajmowaliśmy się na zebraniach zagadnieniami, którymi nie powinniśmy się zajmować, bo wykraczały one poza treść skargi wyborczej. Dowiedzieliśmy się, że pan Rzeszowski nie dopełnił obowiązku złożenia rezygnacji. Faktem jest, że to przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłosił (nie ma dowodu na to, że to była decyzja), że Karol Rzeszowski nie może kandydować na sołtysa, gdyż jest członkiem rady sołeckiej. Ale żaden z pozostałych członków komisji skrutacyjnej nie zaprotestował na zebraniu wiejskim. W związku z powyższym ta rzekoma „decyzja” przewodniczącego nie jest niezgodna z prawem.

W dalszej części dyskusji doszło do wymiany zdań między Kaimem a Robertem Borkowskim, zdaniem którego radny Rzeszowski mógł złożyć rezygnację z funkcji członka rady sołeckiej na ręce wójta obecnego na zebraniu, gdyby umożliwiono mu zabranie głosu.

Jadwiga Drózd: Na zebraniu panowała anarchia. Przewodnicząca nie panowała nad przebiegiem obrad.

Renata Pasek: Dlaczego część mieszkańców opuściła lokal? Bo byli zdenerwowani tym, że nikt nie zapanował nad zebraniem.

radca prawny Aneta Guza-Wójtowicz: Nie da się na gruncie przepisów prawa (w tym ustawy o samorządzie gminnym) pogodzić funkcji sołtysa z funkcją członka rady sołeckiej. Tak jak wójt nie może być członkiem rady gminy. Nawet jeśli były podczas zebrania naruszenia procedur to muszą to być istotne naruszenia, żeby unieważnić wybory.

sekretarz Emilia Romanowska: Podpisywanie list przez mieszkańców przeciągało się aż do drugiego terminu. Czy mieliśmy sporządzić drugą listę? Ja powiedziałam, że całą procedurę przeprowadza komisja skrutacyjna.

wójt Leśnowolski: Na żadnym tego typu zebraniu nie ma drugich list obecności.

Monika Ciupińska: Pan Karol został kozłem ofiarnym, że też się tak wyrażę.

Po zamknięciu dyskusji doszło do dwóch głosowań. Najpierw Rada Gminy odrzuciła uchwałę stwierdzającą, że do protest mieszkańców jest niezasadny. Następnie przegłosowano uchwałę o uznaniu protestu za zasadny. Stanowisko Renaty Pasek i opozycyjnego klubu „Przyjazna Gmina” poparły między innymi przewodnicząca Bożena Grad i wiceprzewodnicząca Katarzyna Baran.

– Mam nadzieję, że zwycięży demokracja. Mandat demokratyczny musi być silny, nie może być żadnych wątpliwości – podsumowała ten punkt obrad Bożena Grad.

Dzierżawy terenu w Cudnowie nie będzie

Pomimo ożywionej dyskusji w Internecie na temat projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę terenu w Cudnowie spółce FIT RECYKLING Sp. z o. o., na sesji Rady Gminy ta sprawa nie wzbudziła kontrowersji. Wszyscy radni zagłosowali przeciw temu pomysłowi.

Wcześniej Katarzyna Baran odczytała oświadczenie mieszkańców Cudnowa, zaniepokojonych planami wójta gminy.

Na początku sesji wójt Leśnowolski stwierdził, że również jest przeciw ale procedura wymaga od niego skierowania tej sprawy pod obrady rady, czego zresztą robić nie musiał, gdyż Rada nadała mu uprawnienia do zawierania takich umów samodzielnie.

Wójt Leśnowolski popisał się z tej okazji nieznajomością przepisów prawa. Przytoczony w uzasadnieniu do uchwały art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym wskazuje wyraźnie na to, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Spółka chciała wydzierżawić teren na 10 lat, co nie mogło nastąpić bez obligatoryjnej zgody rady.

Ponadto treść projektu uchwały i uzasadnienie do niego wskazuje, iż wójt planował wydzierżawić grunt w Cudnowie, gdyż w projekcie jest mowa o tym, że wyraża się zgodę.

Plac 100-lecia Odzyskania Niepodległości

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę o nadaniu nazwy placowi, który będzie się mieścił między targowiskiem a dworcem PKP, od punktu selektywnego odbioru odpadów (który zostanie przeniesiony w inne miejsce) do placu Piłsudskiego. Będzie on nosił nazwę: plac 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Publicystyka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Comments Closed

28 odpowiedzi na „Niespodzianka na sesji. Radni odrzucają projekty „urzędowe” i przyjmują propozycje Renaty Pasek

 1. W tekście brakuje informacji o odpowiedziach wójta na interpelacje i zapytania radnych oraz mieszkańców ale, ze względu na obszerność relacji z tej przełomowej sesji, znajdzie się ona w drugim rzucie, czyli jutro.

  Wkrótce będzie też relacja o mieszkańcach, których wójt podał do prokuratory.

 2. Qwetty pisze:

  Hahahaha ciekawe jakiedozynki zrobi pan wojt. Znowu kulawych górali weznie zamiast jakies zespol disko polo i garnitur sobie kup bo w tym to jak klaun wygladasz. A wybory tuz tuz

 3. Gamma pisze:

  Jak głosowali Dąbrowska i Krakowiak?

 4. Mieszkaniec? pisze:

  wiadomo jak głosowali… hahaha

 5. waldek pisze:

  Brawo dla przyszłej Pani Wójt. A wielkiemu profesjonaliście już dziękujemy. Nie mogę się też doczekać kogo przedstawi w radiu jako nowego 5 sekretarza. Może jakoś do listopada razem docipią.

 6. Anka pisze:

  A ciekawe kogo teraz namaści na kierownika inwestycji bo poprzedni podobno po paru miesiącach odszedł…..co za plaga w tym urzędzie !!

 7. Dobra Rada pisze:

  Czy to prawda, że na jajeczku radnych z wótjem było tylko 2 panów radnych na K z jego klubu? Okręt tonie? W takim tempie do listopada zostanie tylko samotny, biały żagiel.

 8. Qwetty pisze:

  Ponoc wojt ma iakiegos ormowca. Ma ma kask albo. Czapke na sznurek
  Od snopowiazalki wiazany i i to ma byc kandydat na wojta ha ha ha garnitur. Sobie kup bo jak krasnal wygladasz starczy 8lat okradania gminy. Cos pan zrobil przez 8lat zenada .

 9. Malkontent pisze:

  On znowu knuje. Teraz chce uwalić dwie uchwały przyjęte z inicjatywy Renaty Pasek. W ten sposób ani nie zajmuje się prawdziwą pracą, którą wójt zajmować się powinien, ani też nie potrafi na święta odpocząć od polityki.

  To jest teraz jego podstawowy cel – przytrzeć nosa Paskowej. Mają być okręgi takie, jakie On sobie życzy i żadne inne!

 10. edgar pisze:

  I nie potrafi zadbać o porządek na swoim podwórku. A prawdziwy „dobry gospodarz” potrafiłby. A tu na same święta na radomskiej w centrum Jedlni na chodnikach zalega masa ziemi i piachu. Gdzie niegdzie nawet nie widać kostki. A na jezdni przy kraweznikach możnaby dolki kopać. I to wszystko systematycznie spływa burzówką do rzeczki i zalewu bo napewno tych ilości żadne separatory nie zatrzymają.

 11. waldek pisze:

  Z wielką radością obserwuję jak krok po kroku nadchodzi kres obłudy, arogancji i pychy. Już niedługo w Jedlni będzie nowy wójt. Nie będzie szargania pracowników, kateringów i szastania publicznymi pieniędzmi na pseudo-promocję wielkiego profesjonalisty. No i czekam na wielkie wprowadzenie 5 sekretarza, po tych 4 co nie podołali.

 12. Tadek pisze:

  Polał się wielkopostny hejt. Pracowników to Leśny goni do roboty, bo sie opier. i chodzą na zakupy w godzinach pracy. A sekretarze zamiast ich pilnować to sie spoufalają i caly czas nie ma dyscypliny. Leśnowolski jest wymagającym szefem i kilka osób ma z tego powodu dupiścisk. A Radomska jest wysprzątana.

 13. bua pisze:

  może nie na temat lecz mam pytanie: co się dzieje w związku sygnałami o złączeniu Gminnej Biblioteki z tworzonym nowym tworem pod ogólnym hasłem „Gminny Ośrodek Kultury”? w miejscu po dawnym posterunku Policji(który został zlikwidowany- no właśni w imię czego? zwiększenia bezpieczeństwa? :D) bo z tego co się orientuję to w obecnie planowanym miejscu na bibliotekę po prostu nie ma miejsca na zgromadzony księgozbiór (który jest nota bene nie „dupy nie urywa”….) czyżby Wójt nie był zainteresowany wypełnianiem ciążących na mim ustawowych obowiązków o utrzymywaniu poziomu rozwoju czytelnictwa oraz związanej z tym kultury nie promował tegoż w imię czego?… bo z tego co widziałem to w dawnym budynku po posterunku Policji to nie ma miejsca nawet na oględnie rzecz ujmując na połowę zgromadzonych książek a jeszcze do tego jakaś inna działalność kulturalna? to jak sądzę należy umieścić
  w dziale „humor” pomiędzy działami „tragifarsa” lub „dramat” podjęte w tej kwestii działania prowadzą do praktycznej likwidacji ostatniej istniejącej i co najważniejsze DZIAŁAJĄCEJ placówki szerzej pojętej Kultury
  (nie jestem zorientowany w dokładnej ilości zgromadzonych woluminów lecz nawet „na oko-z grubsza” ilość zgromadzonego do tej pory księgozbioru wypełni z naddatkiem oferowaną przez Wójta powierzchnię po dawnym Posterunku.. a gdzie pozostała działalność? czyli coś kosztem czego?… szeroko pojęta „kultura gminna” która nie działała kosztem działającego ośrodka promowania czytelnictwa ?
  z tego co mnie życie nauczyło:”jak nie wiesz o co chodzi to na pewno chodzi o pieniądze” na czym chce Wójt nasz światły „pszewodnik” po manowcach chamstwa zaoszczędzić? na dostępie do lektury? ten problem jest z tego co obserwuję tylko małym fragmentem piętrzących się w gminie znaków zapytanie, a przypomnę tylko że zbliża się „sezon wyborczy” …. poczekajmy i pomyślmy: „czy na pewno takiego Wójta chcemy mieć?” zaczynam mieć coraz więcej wątpliwości…

 14. edgar pisze:

  Leśny właśnie jest takim dobrym szefem jak Radomska jest wysprzatana. … nie dodać!

 15. lokalny pisze:

  Filip z konopii się odezwał i przybrał dość oryginalny pseudomin Tadek. Ty gościu nie dość że emanujesz złem jak diabeł to wracaj to swej Warszawki i tam wylewaj bóle. Nie jesteś podatnikiem naszej gminy więc nie masz prawa głosu. Twoje życie rodzinne pozostawiłeś tam więc wara i do budy. Ojciec jeszcze ma prawo głosu bo wreszcie pozostawił taxi warszawskie i na stałe mieszka tu i teraz. Coś tam działa i niech tak zostanie. Tobie zaś podziękujemy za kłamliwe zachowanie bo buców nam i cwaniaków pfu warszawskich tu nie trzeba.

 16. Mieszkaniec pisze:

  Ostatnio byłem na PSZOK to tam jest czyściej niż na Radomskiej bo tam bynajmniej koło koszy jest pozamiatane

 17. Mieszkaniec pisze:

  A panowie z białej firmowej fury lansują się jak szef

 18. Zenek pisze:

  Jak by był wymagającym szefem to by pracownicy nie chodzili na zakupy w czasie pracy i porządek był by w urzędzie a tam rządzi kto pierwszy przyjdzie

 19. hahaha pisze:

  Pracownicy to już na mszę dziękczynną zbierają po listopadowych wyborach a urząd będzie nieczynny po ogłoszeniu przegranej pana L. Korki od szampana będą strzelać :). I nie pomogą podwyżki, nagrody i dodatki specjalne.

 20. Malkontent pisze:

  Jest wójtem prawie 7 lat i nadal krzyczy na pracowników, nie mogąc od nich wyegzekwować dyscypliny? To może on się do tej roboty nie nadaje?

 21. waldek pisze:

  A jak tam sprawy sądowe z pracownikami. Dużo ich nawygrywał?

 22. CEBEA pisze:

  Wszystkie przegrał. Gmina płaci odszkodowania, odsetki i sądzi się dalej. Sekretarza nie ma, kierownika referatu oświaty nie ma, skarbnik na wypowiedzeniu, kierownik inwestycji odszedł, spór w gopsie, bunt w radzie gminy. Pozostało zaklinanie rzeczywistości w audycjach radiowych no i przypominanie jak to poprzedni wójt dawał nagrody.

 23. waldek pisze:

  Właśnie słyszałem jak w radiu gaworzył o projekcie wymiany pieców. Projekt jest unijny, jeśli nawet przejdzie to jego realizacją zajmie się nowy wójt w 2019 roku. W 2017 r. gmina mogła pozyskać prawie od ręki pieniądze z funduszu ochrony środowiska, po 5 tysiaków na każdego łebka, ale jaśnie panujący wytłumaczył na sesji radnym, że nie będzie składać wniosku, bo to same problemy z nim są. A teraz jak gorąco pod dupką to będzie do unii składać I jeszcze taka ciekawostka z obszaru dotacji na drogi. Zadanie dla dociekliwych – znajdź wniosek Jedlni L. Czyżby znowu nie było?
  https://www.mazovia.pl/komunikaty–konsultacje-spoleczne/komunikaty/art,2533,wykaz-wnioskow-o-dotacje-ze-srodkow-budzetu-wojewodztwa-mazowieckiego-na-zadania-okreslone-w-ustawie-o-ochronie-gruntow-rolnych-i-lesnych-zlozonych-na-2018-r-z-wyszczegolnieniem-wnioskow-.html

 24. CEBEA pisze:

  Nie będzie żadnych środków unijnych, nie ma na to czasu. Podobno wójt szykuje się już do wyborów. Przepisuje telefon na siebie, naprawia samochód, takie tam przyziemne ludzkie sprawy.

 25. wrzosowiak pisze:

  Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Jedlnia -Letnisko a w niej Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej
  i Środków Unijnych . Referat d/s środków unijnych jest tylko efektów finansowych tej nazwy brak . Zamiast do radia lepiej nauczyć się pisać wnioski . Bo wójt za przygotowanie wniosku o dofinansowanie Ryneczku czyli targowiska zapłacił prawie 7,5 tyś zł a gmina dostała zero dofinansowania . Wójtowie innych gmin piszą dobre wnioski otrzymują dofinansowanie i nie promują się w radiu . A w Jedlni- Letnisko tylko uchwały upoważniające wójta do zaciągnięcia nowych kredytów. Zakładka strony gminy – Projekty Unijne – w trakcie realizacji ostatni wpis z dnia 24 .02 2014.
  Przez cztery lata nie ma o czym pisać po prostu wstyd. Mieszkańcy innych gmin cieszą się że wójt gminy Jedlnia -Letnisko nie składa wniosków bo oni mogą otrzymać więcej środków.
  Mieszkańcy gminy Jedlnia -Letniska – czas na zmiany bo środki z unii czekają.

 26. Molka pisze:

  Kierownika inwestycji juz nie ma tez nie pasowal

 27. asd pisze:

  Z tego wynika że pierwszy etap składania wniosków na wymianę pieców już minoł:

  https://www.funduszedlamazowsza.eu/wp-content/uploads/2017/11/zal-harmonogram-konkursow-na-2018-ver3.pdf

  to raczej po wymianie pieców, wyszło jak zwykle.