SKO uchyla decyzję wójta Leśnowolskiego w sprawie Radia Plus

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu uchyliło zaskarżoną przeze mnie decyzję wójta Piotra Leśnowolskiego o odmowie udostępnienia mi informacji dotyczącej umowy między gminą a Radiem Plus. W uzasadnieniu Kolegium stwierdziło, że wójt naruszył aż sześć artykułów kodeksu postępowania administracyjnego, w tym trzy w sposób istotny. Wójt będzie musiał ponownie rozpatrzeć mój wniosek, przeprowadzając wyczerpujące i rzetelne postępowanie dowodowe.

SKO podzieliło mój pogląd, iż przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). W tym kontekście, aby utajnić jakąś informację publiczną, muszą jednocześnie być spełnione dwa warunki: wola przedsiębiorcy wraz z istnieniem przesłanki, że ujawnienie informacji zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy. Takie przesłanki muszą być rzeczywiste i precyzyjnie określone.

Tymczasem wójt, odmawiając mi informacji dotyczącej umowy zawartej między gminą a Radiem Plus, w ogóle nie badał, w jaki sposób ich ujawnienie wpłynie na interes przedsiębiorcy.


Artykuły kpa naruszone przez wójta Leśnowolskiego:

Art. 7.
W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży
praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.

Art.8.
§ 1. Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób
budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania.
§ 2. Organy administracji publicznej bez uzasadnionej przyczyny nie odstępują od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym.

Art. 11.
Organy administracji publicznej powinny wyjaśniać stronom zasadność przesłanek, którymi kierują się przy załatwieniu sprawy, aby w ten sposób w miarę możności doprowadzić do wykonania przez strony decyzji bez potrzeby stosowania środków przymusu.

Art. 77.
§ 1. Organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy.

Art.80.
Organ administracji publicznej ocenia na podstawie całokształtu materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona.

Art. 107. § 3.
Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne – wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.

Teraz wójt musi rozpatrzeć ponownie mój wniosek o udostępnienie kwoty, podanie informacji, czego dotyczy oraz ujawnienie treści umowy z Radiem Plus. Jeśli i tym razem postanowi wydać decyzję o odmowie jej udostępnienia, zasłaniając się tajemnicą przedsiębiorcy, musi przeprowadzić wyczerpujące i rzetelne (wójt lubi to słowo) postępowanie dowodowe oraz wskazać konkretne argumenty, że ujawnienie umowy naruszy interes Radia Plus. Sama wola właścicieli radia oraz zapis w umowie z gminą nie wystarczą, by informację utajnić.

Zobacz uzasadnienie do decyzji SKO w Radomiu:

Zobacz też:

Ten wpis został opublikowany w kategorii Publicystyka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Comments Closed

13 odpowiedzi na „SKO uchyla decyzję wójta Leśnowolskiego w sprawie Radia Plus

 1. Wstyd na powiat pisze:

  Haha pozdrowienia dla prawników pracujących dla urzędu za duże pieniadze. W tym urzędzie sami fachowcy. Żenada

 2. waldek pisze:

  Brawo panie wójcie. Brawo dla pani prawnik. Ale ona nie jest winna, dostała jak sądzę polecenie, aby tak zrobić. Pan płaci więc wymaga. Śmiech mnie ogarnia pusty kiedy w pamięci wraca mi obraz pana wójta, z nadęciem i powagą gaworzącego w radiu, o tym jaką to przykłada wielką wagę do profesjonalizmu urzędniczego. Prowadź nas wodzu dalej, twój profesjonalizm jest nieskończony.

 3. wrzosowiak pisze:

  Ciekawe aneksy i zlecenia
  Wójt podpisał w dniu 27.02.2018r. z Zakładem Usługowo Remontowo – Budowlanym Andrzej Skrok, ul. PKC 7 m. 22, 26-600 Radom Aneks nr 1 do umowy RIGP.272.13.2017 – wykonanie robót dodatkowych i zaniechanych- rozbudowa ZSO w Natolinie
  zgodnie z umową 21 750,00 zł/brutto 40/RIGP/2018. Proponuje aby dociekliwi mieszkańcy odszukali w wykazie umów za rok 2017 umowę na którą powołuje się wójt . O ile znajdziecie w/w wykazie umowę na rozbudowę ZSO w Natolinie to stwierdzicie ,że te wykazy to jedna wielka lipa. Ta umowa ma po prostu inny numer ewidencyjny. Zgodnie z uzasadnieniem do aneksu wójt płaci wykonawcy za wykonanie robót zaniechanych .Podpiszemy umowę – nie wykonamy prac ale gmina Jedlnia -Letnisko i tak zapłaci za ich zaniechanie .

  Przypominam jaki był przedmiot umowy w zamówieniu

  1. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ZSO w Natolinie poprzez dobudowanie pomieszczeń dydaktycznych zgodnie z SIWZ, opisem technicznym, specyfikacją techniczną, przedmiarem robót i rysunkami.
  2. Zakres prac obejmuje kompleksowe wykonanie robót określonych kosztorysem ofertowym /przedmiarem robót/, projektami technicznymi, dokumentacją przetargową oraz inne prace konieczne do wykonania nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu rzeczowego i finansowego przedmiotu umowy.

  Zamawiający w warunkach umowy zastrzegł ograniczenie a nie rozszerzenie zakresu.

  Projekt jest a wykonanie na życzenie co tam przetarg przecież możemy zapłacić więcej co na to inni oferenci. Wygrywa się przetarg oferując niską cenę wiedząc ,że i tak dostanie się dodatkowe prace . Proszę prześledzić to bardzo ciekawe postępowanie przetargowe .

  W dniu 11 grudnia 2017 wójt zawarł umowę nr.280 /RIGP/2017 z podmiotem na wykonanie remontu elewacji w budynku po posterunku policji w Jedlni – Letnisko za kwotę 30 148,39 zł z terminem wykonania do 15 grudnia 2017 r. Pytanie czy elewacja jest w budynku czy na budynku. W ciągu 5 dni wykonano remont elewacji – to jest rekord świata lub wielka lipa na papierze. W/g strony internetowej ekologia .pl/ pogoda w tym okresie w Radomiu zimowa a temperatura kształtowała się w zakresie od -3 do 3 stopni Celsjusza tak wiec według zleceniodawcy i inspektora nadzoru jeśli taki był powołany to były idealne warunki do wykonania elewacji .
  Analizując postępowania przetargowe odkryjecie tajemnice inwestycyjne tej gminy i gdzie i jak wydaje się pieniądze podatników.Wiecie dlaczego z gminy uciekają pracownicy bo boją się ze takie działania mogą stanąć przed obliczem rzecznika dyscypliny finansowej .

 4. Wstyd na powiat pisze:

  @ wrzosowiak albo prokuratury 🙂 toż to taki ulubiony budynek wójta

 5. Ziggy pisze:

  wrzosowiak

  Tak jak napisałeś: wygrywa się przetarg oferując niską cenę, wiedząc, że i tak dostanie się dodatkowe prace. Wygrywa ten, kto ma wygrać. W sumie zarabia tyle, ile chciał zarobić. Trudno w takim przypadku zakładać, że zarabia tylko wykonawca. Do tego nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, nie ma ustalonych priorytetów działania (najważniejszy teraz jest park na wsi za 300 tys. zł na gruncie wydzierżawionym od PKP na 10 lat). Jak się już robi to wszędzie inaczej – inne lampy, inne chodniki, taki miszmasz. Rzuca się jakiś pomysł, szumnie ogłasza w gazecie i radiu, robi się projekt, wydaje kasę, potem dokumentacja trafia do szafy. Nie ma myślenia perspektywicznego, jest tylko tu i teraz. Do tego dużo przegranych spraw sądowych – w sądach administracyjnych, w sądach pracy, nieudane próby założenia spraw karnych przeciwnikom, którzy mówią jak jest. A przecież gminę kosztuje to nie tylko pieniądze ale i czas, który wójt mógłby spożytkować na inne sprawy np. na dopracowanie wniosków o środki unijne.

  Szkoda tej gminy i jej mieszkańców.

 6. czytelnik pisze:

  Szanowna Victorio, W naszej Jedlni zaczyna się coś zdumiewającego i niedobrego. Nie ma ani jednego kandydata na urząd wójta. Zadnego zgłoszenia. Być moze jest to taktyka okopania. No to może by tak na koniec kwietnia się odkopać i zaprezentować. Wyborcy podatnicy czekają na kandydatów do wójtowania.

 7. Victoria pisze:

  Szanowny Czytelniku ,nie prowokuj gdyż najważniejszą rzeczą jest rozliczenie tych dwóch kadencji ,,superwójtka”

  Najgorsze jest ,to że Gmina powinna przynajmniej na jedną kadencję zatrudnić dwóch Wójtów,równorzędnych :
  – jednego od kierowania bieżącego – niewiele do roboty ,bo ,,pinindzy nima,”
  -a drugiego do rozliczenia dwóch kadencji poprzednika.
  Ten drugi będzie miał roboty HUK.
  pozdrawiam

 8. Ziggy pisze:

  W pierwszej swojej kadencji Leśnowolski jechał na pieniądzach unijnych pozyskanych jeszcze przez Rzeczkowskiego, które wpływały do urzędu już za jego następcy. Takim sztandarowym produktem tamtej epoki był deptak na ul. Nadrzecznej. Wkład Leśnego to zmiana nawierzchni asfaltowej na masę żywiczną, za co zresztą groziła naszej gminie utrata dotacji ale Brymora poprzez swoje kontakty uratował kasę. Dużo Leśnemu dała też rozpoczęta jeszcze przed wyborami przebudowa ul. Radomskiej, którą udało się zrobić dzięki kontaktom z Ruszczykiem. W urzędzie pracowali wtedy jeszcze specjaliści, którzy jakoś trzymali to wszystko w ryzach, podczas gdy Leśny zajmował się autopromocją oraz walką z przeciwnikami w Radzie Gminy i poza nią.

  Ale w drugiej kadencji wszystko się rypło. Srodków unijnych nie ma, specjaliści z urzędu uciekli, kontakty też się urwały. Cierpliwość mieszkańców, którzy kilka lat temu wpłacili 700 zł prywatnej firmie i wciąż czekają na kanalizację, powoli się kończy. A pieniędzy nie ma. Co inteligentniejsi radni z obozu wójta zaczynają się powoli ewakuować, co sprawia, że wójtowi trudno będzie stworzyć sensowną listę kandydatów do rady gminy.

  Leśnowolski wpadł jeszcze na pomysł, że uratuje go Centrum Kultury oraz Biuro Obsługi Mieszkańca. Myślał, że, tak jak dawniej, przekona ludzi do swoich idei (przynajmniej Jedlnię i Groszki), że mu przyklasną, dadzą się ponieść futurystycznym planom, a to wszystko połączone z super-obchodami 100-lecia Odzyskania Niepodległości da mu przepustkę do kolejnej kadencji. I się przeliczył. bo ludzie zobaczyli go takim, jakim jest naprawdę: człowiekiem oderwanym od rzeczywistości, który, forsując swoje wizje, nie liczy się z nikim.

 9. Victoria pisze:

  Pisać na pewno trzeba ,
  gdyż większość tego nie widzi,
  pisać warto jak czujesz /x/ ,
  gdy wielu smrodu się nie brzydzi !!!

 10. Zoska pisze:

  Zawsze wiedziałam że król jest nagi. Dziwię się tylko byłemu przewodniczącemu, że jeszcze na oczy nie przejrzał i podejmuje próby reanimacyjne. Szkoda energii. Mysle, że do jesieni jeszcze przeczytamy tu parę kwiatków obyśmy butów nie pogubili

 11. Mieszkaniec? pisze:

  Sądzę, że jest kandydat-ka na wójta. Szkoda, że przegrała w ostatniej kadencji, ale cygan tylko raz przejdzie przez wieś.

 12. Victoria pisze:

  Panie wójcie !!!
  Pisać ,aby pisać,to waści przesłanie ,
  [ ] łosiem ,nie pościelesz swe nowe posłanie.

  W kwietniu w [ ] łosiu piszesz o zeszłym roku ,
  ani zaś słowa o kluczowym wyroku.
  Nie piszesz o innych odbytych już sądów ,
  takim pijarem nie obronisz swych/x/ rządów.

  Rządów nieudolnych , przesączonych brudem,
  starając się zachwycić /x/ legendarnym cudem.
  Przy braku pieniędzy ,budujesz 🙂 Domu Kultury
  czymże zakleisz wszystkie GMINNE DZIURY ?

 13. edgar pisze:

  Na targi dziś gadali, ze podczas budowy sali sportowej w Słupicy ta sama firma co tam wykanczala to i wójta w domu podłogi wymieniala…. ciekawe? !