Rada Gminy wyraziła zgodę na kredyt i pożyczkę. Kilka projektów uchwał zdjętych z porządku obrad

Podczas dzisiejszej sesji radni jednogłośnie podjęli uchwały „pożyczkowe”. Zgoda zarówno na zaciągnięcie kredytu bankowego celem spłaty poprzednich zobowiązań jak również na zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji wynika ze stanu finansów gminy, co było dyskutowane na komisji budżetowej przed sesją ogólną. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki w trybie bezprzetargowym został zdjęty z porządku obrad z przyczyn formalnych – pojawił się mieszkaniec zainteresowany jej kupnem po cenie wyższej niż ustalona z mieszkańcem reprezentowanym przez Kazimierza Wlazło.

Projekt w sprawie Statutu SP ZOZ w Jedlni-Letnisku zdjęty z porządku obrad

Obecny na początku sesji dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisko Waldemar Przybyłowicz poprosił o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie Statutu SP ZOZ, ponieważ nie został on w wystarczającym stopniu skonsultowany z Radą Społeczną SP ZOZ. Rada społeczna ma doprecyzować kilka dodatkowych kwestii i wypracować tekst jednolity statutu. Jego wniosek został jednogłośnie przyjęty.

Wniosek wójta o przesunięcie środków budżetowych

Wójt Piotr Leśnowolski złożył wniosek o zdjęcie 230 tys. spośród planowanych 300 tys. zł na modernizację pl. 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Jedlni-Letnisko znajdującego się przy dworcu PKP. Kwotę tą wójt chciał przeznaczyć na zakupienie dla mieszkańców pojemników na śmieci w kolorze brązowym, o pojemności nie większej niż 80 litrów.

Katarzyna Baran zgłosiła wniosek, by gmina zakupiła dla mieszkańców pojemniki 120-litrowe, gdyż taki postulat zgłaszają mieszkańcy z jej okręgu wyborczego.

Rada Gminy zgodziła się na przesunięcie środków. Zostaną one przeznaczone na wywóz odpadów w II półroczu 2018 roku, inaczej gmina musiałaby podnieść mieszkańcom opłaty za wywóz śmieci, gdyż wpływy od mieszkańców z tego tytułu nie pokrywają kosztów.

Nie będzie sprzedaży działki w trybie bezprzetargowym

Zdjęty z porządku obrad został również projekt uchwały w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki położonej w miejscowości Jedlnia-Letnisko oznaczonej jako działka nr ew. 548/17 o powierzchni 0,0320 ha, stanowiącej własność gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała stała się bezprzedmiotowa, gdyż – jak stwierdziła przewodnicząca Bożena Grad – pojawił się mieszkaniec zainteresowany kupnem działki, który zadeklarował, iż może zaoferować za nią wyższą cenę niż mecenas Kazimierz Wlazło. W związku z powyższym procedowanie nad wyrażeniem zgody na sprzedaż działki panu Wlazło w rybie bezprzetargowym byłoby działaniem na szkodę gminy.

Radni jednogłośnie poparli skorygowany porządek obrad.

Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej

– To nie pan Kazimierz Wlazło jest zainteresowany kupnem działki – zagrzmiał wójt Leśnowolski na początku sprawozdania. – Zainteresowany działką jest sąsiad, które de facto ją użytkuje. Kancelaria pana Wlazły zwracała się do niego jedynie z pismem czy jest zainteresowany kupnem działki.

W dalszej części wójt poinformował, jaki jest status własności i stan prawny związany z placem 100-lecia Odzyskania Niepodległości, na którym były planowane inwestycje w wysokości 300 tys. zł, a które w wyniku nacisków radnych mają zostać zmniejszone do 70 tys. zł.

Leśnowolski stwierdził, że ma już wszystkie pozwolenia na budowę sieci kanalizacyjnej, która była projektowana w naszej gminie. Jednocześnie, po zapytaniu radnej Drózd, poinformował, że przedawnia się ona po 3 latach.

Wójt zapewnił, że lada moment rozpocznie się etap V budowy kanalizacji w Jedlni-Letnisko.

Dzisiaj następuje przekazanie placu budowy na ul. Brzozową, Grunwaldzką i Tartaczną. Trwają prace związane z budową chodnika w Lasowicach.

Wójt poinformował o piśmie Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, w którym ta informuje, iż skierowano do prac dwa zadania dotyczące gazyfikacji gminy Jedlnia-Letnisko: 1) opracowanie dokumentacji projektowej sieci gazowej w miejscowości Antoniówka i Wrzosów 2) gazyfikacja miejscowości Lasowice i Myśliszewice.

Interpelacje i zapytania radnych oraz mieszkańców

Monika Dąbrowska: 1) Czy udało się podjąć rozmowy z PKP na temat remontu kładki nad torami? 2) Jaki jest etap rozmów z władzami wojewódzkimi na temat remontu drogi wojewódzkiej nr 699 w południowej części Jedlni-Letnisko?

Odpowiedzi wójta: 1) Kładka PKP – temat jest zgłoszony. Na razie PKP nie ma w planie remontu tego obiektu. 2) Droga wojewódzka nr 699 – w dalszym ciągu czekamy na operat wodno-prawny z Warszawy.

Renata Pasek: 1) Autobus Rajec Szlachecki – wciąż wracam do tego tematu. 2) Wzrasta częstotliwość wypadków na krajowej 12. Poproszę o większy lobbing w sprawie budowy sygnalizacji świetlnej na krajowej 12. 3) Mieszkańcy Jedlni-Letnisko sygnalizują, że wzrasta częstotliwość kradzieży rowerów w okolicach poczty i budynku szkoły. Czy zainstalowane tam kamery działają? Czy monitoring jest sprawny? 4) Fundusz sołecki Rajec Szlachecki i chodnik – na jakim etapie jest realizacja? 5) Firma odbierająca odpady zostawia ludziom informację, że mogą odkupić pojemniki za 100 zł lub 80 zł, w zależności od ich wielkości. Część pojemników stanowi zresztą własność mieszkańców. Czy gmina jest w stanie oddzielić, uporządkować kwestię własności pojemników? Czy była prowadzona jakaś inwentaryzacja w tej sprawie?

Odpowiedzi wójta:
1) Autobus – dwa tygodnie temu wpłynęło do mnie pismo podpisane przez kilkudziesięciu uczniów szkoły w Natolinie w sprawie autobusu. Miałem spotkanie z dyrektorem radomskiego MZDiK – wydłużenie linii 17 do 4,5 km do Fuego absolutnie nie wchodzi w grę, gdyż zaburzyłoby to rozkład autobusu. MZDiK musiałby skierować na tę linię dwa dodatkowe autobusy a to nie wchodzi w grę. Po drugie: MZDiK mi powtarza, że jeżeli autobusy ich linii jeżdżą poza teren miasta Radomia (np. 26), to dzieje się tak tylko dlatego, że wcześniej nie ma pętli autobusowej. Zaproponowałem dyrektorowi, żeby uruchomić nową linię na odcinku ul. Struga (vis a vis stacji benzynowej Orlen) – okolice restauracji Fuego. Ma to skalkulować.
2) Sygnalizacja świetlna – rozmowy na ten temat trwają. Podobnie jak na temat innych spraw. Bezpieczeństwo w Jedlni-Letnisko – rozmawiam z MZDKiW w sprawie zainstalowania oświetlenia na ul. Radomskiej w okolicach szkoły.
3) Nie ma sensu inwestować w dotychczasowy monitoring, bo jest on stary. Zastanawiamy się nad zakupem nowego monitoringu. Chcemy też monitorować cały czas pl. Wolności wraz z wejściem na targowisko. Szkoła w Jedlni-Letnisko ma monitoring, on jest teraz modernizowany.
4) O wykonanie funduszu sołeckiego w Rajcu Szlacheckim muszę zapytać Anetę Mosionek.
5) Mamy zestawienie, jakie pojemniki mieszkańcy odkupili od poprzedniej firmy odbierającej odpady tj. od firmy Almax. Mieszkańcy, którzy są właścicielami pojemników, powinni zadbać o swoją własność. Informacje o możliwości wykupienia pojemników przez mieszkańców zostawione przez firmę sprzątającą nie były konsultowane z urzędem gminy.

Beata Bartkiewicz: Pytam o studnię, którą miała wykorzystać gmina w celu poprawy ciśnienia wody w sieci wodociągowej. Proszę o przybliżenie tej kwestii.

Jadwiga Drózd: 1) Wnioskuję o ponowne wniesienie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony nad zwierzętami bezdomnymi, zdjętej na poprzedniej sesji. 2) Wnioskuję o zamieszczenie na stronie BIP Informacji o Planie Postępowania przy Udzielaniu Zamówień Publicznych w roku 2018. Jest to wymóg ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Odpowiedzi wójta: Pani złożyła, wiemy, o co chodzi.

Robert Borkowski: 1) Słyszałem, że będzie problem z uruchomieniem studni w Gzowicach. Chciałbym uzyskać jakieś informacje na ten temat. 2) Kwestia oświetlenia drogi powiatowej z Piotrowic do cmentarza w Myśliszewicach. Czy jest już jakiś wykonawca wyłoniony?

Odpowiedzi wójta: 1) Studnia – 23 kwietnia zwróciłem się do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o wykorzystanie i udostępnienie informacji geologicznej dotyczącej otworu studziennego Maryno II. 11 maja otrzymałem całą dokumentację. Wynika z nich, że studnia jest bardzo dobrej jakości, tyle że są to stare badania z 1982 roku. Jesteśmy w tej chwili na etapie wykonywania operatu wodno-prawnego. Jeśli o studnię w Gzowicach to jest ona gorszej jakości, bo zawiera wody popłuczynowe. Te wody trzeba by było gdzieś odprowadzić. 2) Ogłosiliśmy przetarg na oświetlenie – żaden wykonawca się nie zgłosił. Niestety, wykonawcy często nie przystępują do drobnych robót. Teraz wybierzemy oferenta na podstawie negocjacji.

Jerzy Szczęsny: Co dalej z ul. Poranną w Sadkowie?

Odpowiedzi wójta: Czekam na porozumienie z prezydentem miasta Radomia.

Katarzyna Baran: 1) Na jakim etapie wyglądają działania na rzecz wykonania podbudowy dróg gminnych w miejscowości Maryno? 2) Mieszkańcy Słupicy zgłaszają konieczność naprawy drogi gminnej w Słupicy, przy wyjeździe z drogi powiatowej w kierunku pani Fabiszewskiej. 3) Mieszkańcy proszą o interwencję w sprawie ciśnienia wody. Czy jest możliwość podpięcia mieszkańców Cudnowa i Maryna do ujęcia wody w gminie Pionki?

Odpowiedzi wójta: 1) Okazało się już ogłoszenie w tej sprawie. 2) Sprawa jest nam znana. 3) Nie można podpiąć mieszkańców Cudnowa i Maryna pod gminę Pionki, gdyż gminie Pionki brakuje wody i nie wyrażają na to zgody.

Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

Projekt uchwały zakłada zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2,06 mln zł, który w całości ma zostać przeznaczony na spłatę poprzednich zobowiązań.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę.

Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ma wynieść 3,73 mln zł. Ma ona zostać przeznaczona na dwa zadania inwestycyjne:

1) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów, Jedlnia-Letnisko oraz Kieszek w gm. Pionki w kwocie 2,92 mln zł;
2) Projektowanie i budowę kanalizacji w Jedlni-Letnisko – strona południowa etap V w kwocie 1,44 mln zł.

Pożyczka ma wpływać do budżetu gminy w latach 2018-2019. Jest ona w części umarzalna (w wysokości od 30 do 50 proc.) – stwierdziła skarbnik gminy Agnieszka Zaręba.

Robert Borkowski wyraził troskę o to, z jakich środków gmina będzie realizować budowę kolejnych etapów kanalizacji, gdy już skończą się środki z WFOŚiGW.

Przewodnicząca Rady Gminy Bożena Grad zapytała wójta, czemu na liście terenów inwestycyjnych znalazł się Kieszek położony w sąsiedniej gminie. Wójt poinformował, że teren sąsiedniej gminy wykorzystujemy tylko do budowy sieci głównej, żeby połączyć z siecią posesje znajdujące się na terenie naszej gminy. W tym celu z gminą Pionki zostało zawarte stosowne porozumienie.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę.

Powołanie doraźnej komisji statutowej do aktualizacji statutów sołectw i statutu Gminnej Biblioteki Publicznej

Klub „Razem dla Gminy” zgłosił do komisji Katarzynę Baran i Jana Krakowiaka. Klub „Przyjazna Gmina” zgłosił Renatę Pasek. Rada Gminy jednogłośnie zatwierdziła te kandydatury.

Komisja ma obradować do dnia 31 października 2018 roku, a więc prawie do końca kadencji tej Rady Gminy.

Sprawozdanie z ocen zasobów pomocy społecznej za rok 2017

Radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie.

Sprawy różne

Przewodnicząca Bożena Grad poinformowała, że zaplanowała sesję absolutoryjną na 25 czerwca 2018 roku.

Z kolei 28 maja w godz. 12.00 – 15.00 ma się odbyć posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy w ramach IV Dnia Samorządności Młodych.

Dyskutowano również na temat możliwości uruchomienia na terenie gminy Karty Dużej Rodziny.

FILM:


Ten wpis został opublikowany w kategorii News. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Comments Closed

16 odpowiedzi na „Rada Gminy wyraziła zgodę na kredyt i pożyczkę. Kilka projektów uchwał zdjętych z porządku obrad

 1. czytelnik pisze:

  Nieruchomość gruntowa jeżeli jest własnością gminy może być sprzedana w drodze przetargu. Kto da więcej.
  Jak się chciało pieniądze z poza budżetu gminy, a nie potrafiło się napisać projektu, to trzeba było do Wrzosowiaka.
  Teraz to tylko się modlić,żeby nie napadało za dużo bo znowu będzie w Jedlni śmierdziało. Coli zrobi swoje.

 2. wrzosowiak pisze:

  Obiecanki -cacanki – bo mieszkańcy w to uwierzą.
  Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
  Uzasadnienie do pożyczki podczas sesji :
  Pożyczka ma wpływać do budżetu gminy Jedlnia –Letnisko w latach 2018-2019. Jest ona w części umarzalna (w wysokości od 30 do 50 proc.).
  Kompletna bzdura bo na
  Stronie Beneficjenta – WFOŚiGW w Warszawie
  na dzień 21.05.2018 r. jest informacja :
  „Podstawową formą dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie są pożyczki o preferencyjnym oprocentowaniu.
  Pożyczki udzielane ze środków Funduszu mogą podlegać częściowemu umorzeniu (maksymalny poziom umorzenia dla poszczególnych zadań nie może przekroczyć 30% kwoty wypłaconej pożyczki).”
  Ktoś tu oszukuje i obiecuje gruszki na wierzbie jak w przypadku dotacji na Ryneczek w Jedlni Letnisko . Wystarczy wejść na stronę WFOŚiGW w Warszawie aby sprawdzić tę informacje. Po prostu rok wyborczy wójt obieca nam wszystko co byśmy chcieli usłyszeć.

 3. Tak stwierdziła pani skarbnik Agnieszka Zaręba w 7 minucie 45 sekundzie tego filmu:

  https://www.youtube.com/watch?v=rmgs9PHwHpc

  W tekście nie pisałem, że to są jej słowa, bo nie przypuszczałem, że tak wysokiej rangi specjalista może się mylić lub celowo wprowadzać w błąd. Tymczasem jest dokładnie tak, jak napisałeś:

  http://www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/obsluga_beneficjentow

 4. Victoria pisze:

  Najgorsze jest to ,że 50O+ umożliwia prowadzenie księgowości kreatywnej,gdyż rzekomo wzrastają dochody
  a od tego liczy się pułap zadłużenia tzw,,bezpiecznego” -pozwalający na dalsze zadłużenia .Poza tym nasz,, geniusz ekonomiczny” – roluje długi przez co kredyt staje się coraz bardziej droższy.
  Rolowanie długów/krótkotrwałe/ma ewentualny sens w zakładzie produkcyjnym ,gdzie sprzedany produkt pokryje oba procenta zadłużeń . Więc rodzi się pytanie ,czy nasza ,,MELIORACJA ,przepraszam kanalizacja/ też i w tym Kieszku /
  przyniesie jakieś dochody ?

  Łoj biedny będzie następca po takim GOSPODORZU !!!

 5. edgar pisze:

  …temu panu to już chyba dziękujemy! !!

 6. gimnazjalista pisze:

  do Victoria
  nie ma innego wyjścia, jak twój start w wyborach na burmistrza! Jesteś alfą i omegą.

 7. Relacja z sesji została zaktualizowana o odpowiedzi wójta i sprawy różne (ostatni punkt sesji).

 8. Jasio pisze:

  A czy karty duzej rodziny już nie przerabialiśmy przed poprzednimi wyborami?

 9. Victoria pisze:

  do gimnazjalista
  ,,Jak nie umiesz latać nie pchaj się za STERY np.SAMOLOTU ”
  Chyba , że zgodnie z kawałem; Ale jest maleńka różnica między naszymi bezpośrednimi przodkami w
  rozwoju człowieka . Lecz może naszym dotychczasowym włodarzom jest do nich bliżej .Więc dlatego siadają ,,za sterami” , będąc niekoniecznie ,,świadomym , swego miejsca w rozwoju 🙂

 10. Szanowna Victurio. A moze by tak. W najbliższą niedzielę na stadionie MOSIR w Radomiu przy ulicy Narutowicza odbędzie się miting lekkoatletyczny z udziałem najlepszych polskich zawodników. Będzie dużo publiczności. Warto żeby te zawody zobaczyli wójt gminy i radni.
  Po takim zobaczeniu to może i na stadionie gminnym nie będzie tylko kopana , ale i lekkoatletyka. A chętnych będzie wielu. Może po takich oględzinach naprawi się zarośniętą bieżnię przy szkole.Przy okazji i zarośnięty kort tenisowy.
  Liczę na dawniejszego przewodniczącego.
  Potem to tylko Wrzosowiak.

 11. wrzosowiak pisze:

  Przeoczenie czy celowe działanie wójta w postępowaniach przetargowych:
  Postępowanie Nr.1
  „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSO w Myśliszewicach”
  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  w postępowaniu pn.:
  „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSO w Myśliszewicach”
  w ramach zadania
  „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w gminie Jedlnia-Letnisko”
  W POSTĘPOWANIU O
  UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE
  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
  o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro
  Znak sprawy: RIGP 271.9.2018
  Zatwierdził, dnia :

  Postępowanie Nr 2
  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  w postępowaniu na:
  „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.”
  W POSTĘPOWANIU O
  UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE
  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
  o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro
  Znak sprawy: RIGP.271.8.2018
  Zatwierdził, dnia :

  Pozycje zatwierdził nie wypełnione , być może nawet wójt nie czytał bo nie podpisał – brak czasu na takie bzdury bo ważniejsze są imprezy integracyjne w sołectwach.
  Pytanie do wójta kto zatwierdził specyfikacje na te zamówienia .
  Brak odpowiedzialnego za treść i realizację zamówienia . Jeśli ustawodawca przewidział taka pozycje w dokumencie to wina być wypełniona .
  Kto będzie w urzędzie nadzorował realizacje inwestycji, które ujęto w Planie zamówień na rok 2018 – bo Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Środków Unijnych – Kierownika brak a konkursu na to stanowisko nie ogłoszono . Być może nowy sekretarz zajmie się inwestycjami tak jak poprzedni :Edukacją, Kulturą i Sportem oraz organizacja imprez promujących wójta.

 12. Victoria pisze:

  Szanowny czytelniku.
  Pomysł dobry,tym bardziej tradycja winna Jedlnię zobowiązywać.Gdyż z Jedlni pochodził Śp. Henio Nowocień -propagator m.in lekkoatletyki ,oraz tu mieszkał nauczyvciel /podaję jego ksywę ,,GRUCHA ” -tak go nazywaliśmy / Dla pomocy i indentyfikacji jego uzupełniam -napisał książkę,którą wydał jego syn .Kto to był ?
  Zresztą Pan Chrzan chwalił się że biegał> Czy biegał ,czy tylko chrzani – nie wiem ,nie pamiętam . Ale teraz pewnie biega do radia i sądu. Każdy ma jakiegoś konika- ,lub inaczej mówiąc ZAJOBA.Przecież, to nasz wiek nas zobowiązuje 🙂

 13. Victoria pisze:

  W uzupełnieniu :
  to za nich Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Radomiu- Wacynie /tzw Byki / odnosiły najlepsze wyniki w kraju .
  Ale cóż łza się w oku kręci :

  Gdzie jest teraz nasza szkoła.
  gdzie ten woźny ,co nie woła?
  Nie ma Gruchy nie ma Henia ,
  a następcy – /x/ od NIECHCENIA .

  W Wacynie nie ma szkoły .
  na Kolonce nie ma bieżni .
  Przy szkole nie ma P. Gosa,
  nasza JEDLNIA NAGA i BOSA !!!

 14. Mieszkaniec pisze:

  Ale mamy piękną kolonke piękne położoną plac zawsze pięknie przygotowany szkoda że tylko Okręgówka ale to pan wójt powinien się wstydzić że zrobił boisko Jodle a nie promuje wyżej tego klubu taka gmina to minimum 4 liga. Ten klub daje promocje większą naszej gminie niż radio plus .A kolonka pamięta o Heniu i co zrobił dla tego pięknego klubu

 15. Victoria pisze:

  Szkoda ,że tamte ,,oszołomy „nie dali sprzedać tego ,,UGORU ” , to tamci wtedy pionierzy-orędownicy sprzedaży mają się gdzie pro/m/ dukować .
  Choć było może fajnie ,jakby przeprosili społeczeństwo,iż nie mieli wtedy racji .Strój pokutny nie jest wymagany 🙂

 16. też czytelnik pisze:

  Czy gmina planuje wyposażyć nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane, czy należy je nabyć we własnym zakresie, skoro nowa specyfikacja przetargowa pojemników nie przewiduje? W następnym tygodniu firma zabiera pojemnik. Worki na takie odpady szczególnie latem?