Wójt gminy Jedlnia-Letnisko bez absolutorium

Wójt Piotr Leśnowolski nie otrzymał od Rady Gminy Jedlnia-Letnisko absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017. Do podjęcia uchwały w tej sprawie zabrakło 1 głosu. Wcześniej radni zatwierdzili jego sprawozdanie finansowe za 2017 rok. Wójt zakwestionował ustalenia Jadwigi Drózd dotyczące kosztów eksploatacji i utrzymania gminnych samochodów służbowych, przy okazji pozwalając sobie na zjadliwe ataki personalne wobec radnej. Nie wyjaśnił jednak, skąd się wzięły nieprawidłowości w kartach drogowych i nie przedstawił żadnych innych dokumentów potwierdzających, że dokumentacja kosztów eksploatacji i utrzymania gminnych samochodów służbowych jest prowadzona w gminie prawidłowo.

Prezentacja wykonania budżetu i opinia RIO

Wójt Leśnowolski zaprezentował na slajdach najważniejsze dane dotyczące budżetu gminy w 2017 roku oraz budżetów wcześniejszych. Przytoczył również opinię RIO (odczytaną później przez Katarzynę Baran), która pozytywnie oceniła wykonanie budżetu gminy i nie wniosła żadnych uwag.

– Taka realizacja budżetu świadczy o tym, że finanse publiczne są w dobrych rękach, cokolwiek byście państwo nie mówili i nie próbowali przelać na papier. Jeżeli kogoś nie przekonują liczby, slajdy i opinia RIO to ja naprawdę nie jestem w stanie nic więcej zrobić. Dziękuję wszystkim moim współpracownikom – podsumował swoje wystąpienie Leśnowolski.

Argumenty radnych opozycji

W imieniu grupy 6. radnych (którzy potem głosowali przeciwko uchwale w sprawie udzielenia absolutorium) głos zabrała Renata Pasek, która w kilkunastu punktach przedstawiła argumenty przeciwko absolutorium. Punkty te w części dotyczącą samego wykonania budżetu, w części są oceną rządów wójta Leśnowolskiego.

Stanowisko grupy Radnych Gminy Jedlnia- Letnisko
w celu uzasadnienia
nieudzielenia Absolutorium Wójtowi Gmin
y

Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem RIO absolutorium wiąże się nie tylko ze ścisłą oceną wykonania budżetu, ale tu cytat: „Ocenie winny być również poddane kryjące się za pozycjami budżetowymi określone zadania, na przykład inwestycyjne, remontowe, socjalne itp. Dokonywana w ramach rozpatrywania kontrola w ramach budżetu przez organ stanowiący jest więc kontrolą wykonania zadań jednostki samorządu terytorialnego przy uwzględnieniu następujących kryteriów: zgodności z prawem, zgodności dokumentów ze stanem faktycznym, celowości i gospodarności”.

My niżej podpisani Radni Rady Gminy Jedlnia-Letnisko zarzucamy Wójtowi Gminy, że nie działał zgodnie z prawem, nie wykonał budżetu w sposób celowy i gospodarny ponieważ:

 1. Brak przedłożenia Radzie Gminy projektu uchwały określającej wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie na terenie Gminy działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt. Uchwała winna spełniać warunki art. 7 ust. 3 ucip.
 2. Powierzenie wyłapywania i przetrzymywania bezdomnych zwierząt podmiotom nie posiadającym zezwolenia na prowadzenie takiej działalności na terenie Gminy oraz nie spełniają warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.08.1998r w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt.
 3. Wydatkowanie w roku 2017 kwoty 56.000 zł na pokrycie kosztów odławiania i utrzymania bezdomnych zwierząt przyjętych z terenu Gminy należy uznać za wydatki poniesione niezgodnie z prawem, ponieważ zostały zrealizowane na rzecz podmiotu nieposiadającego wymaganego zezwolenia Wójta oraz nie spełniającego warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.08.1998r w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (wystąpienie pokontrolne NIK Delegatura w Szczecinie- LSZ.411.004.06.2016K/15/003).
 4. Brak zrealizowanego zadania z funduszu sołeckiego w 2017 r. pod nazwą „Dofinansowanie budowy placu zabaw dla dzieci we Wrzosowie na kwotę 10.794,64 zł, pomimo iż w tabeli nr 3 (Dział 926) stanowiącej załącznik do sprawozdania rocznego z planu i wykonania zadań inwestycyjnych wynika, iż zadanie zostało wykonane. Ten plac fizycznie nie istnieje! Nie powstał do dnia dzisiejszego.
 5. Nie wykonano planowanego zadania inwestycyjnego w zakresie oświetlenia dróg (Dział 900 Rozdział 90015 §6050 tj. projekt i budowa oświetlenia w miejscowości Wrzosów ul. Na Skraju, droga powiatowa Piotrowice – Myśliszewice.
 6. Nie wykonano planowanego zadania inwestycyjnego w zakresie projektu i budowy dróg (Dział 600 Rozdział 60016 § 6050) tj. projekt i budowa dróg gminnych w miejscowości Jedlnia-Letnisko ul. Dzierżona, Tartaczna, Brzozowa, Grunwaldzka, Kościuszki, Wojciechowskiego. W uzasadnieniu Wójt podaje informację, że w związku z niekorzystnymi rozstrzygnięciami przetargowymi zadania te są przesunięte na rok 2018. Komunikat ten nie dotyczy ulic Kościuszki, Wojciechowskiego i Dzierżona w Jedlni-Letnisko, gdyż przetarg na budowę tych ulic został rozstrzygnięty w 2016 r. i podpisana umowa nr 198/RIGP/2016 z firmą” Zyko-Dróg Radom z terminem wykonania do 28.12.2016 r. Jak wynika z opisu wykonania budżetu za 2016 r. (opis do załącznika inwestycyjnego, pkt.14 ”Projekt i budowa dróg gminnych ………. W roku 2017 kontynuowana ul. Aleksandrowska oraz pozostałe odcinki ul. 1000–lecia, ul. Dzierżona, ul. Tartaczna, ul. Brzozowa, ul. Grunwaldzka, ul. Kościuszki. Zadania trwające” (koniec cytatu). Wobec powyższego należy stwierdzić, że nie wykonano zadań w 2016 r. i nie wykonano ich również w 2017 r. Dlaczego nie wykonano ulic: Kościuszki, Wojciechowskiego i Dzierżona, skoro była zawarta umowa na ich wykonanie w 2016 r., co z zapisami i karami za nie wykonanie przedmiotu umowy?
 7. W przedmiocie dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi krótkie zestawienie na 2017 r.:
  – planowane dochody (wpłaty od mieszkańców) – 650 000 zł,
  – dochody wykonane – 632 041 zł,
  – wydatki poniesione – 935 806 zł – brakująca różnica pomiędzy dochodami a wydatkami – 303 765 zł.
  Dochody otrzymane od mieszkańców na ten cel winny bilansować się z wydatkami na wywóz. Zgodnie ze stanowiskiem RIO gospodarkę odpadami można finansować tylko z opłat ponoszonych przez mieszkańców. W naszej Gminie wpłaty mieszkańców za wywóz odpadów to tylko 67,5 % kosztów wywozu, co prawda pozostałe 32,5 % również pochodzi z naszych kieszeni, tj. naszych podatków. Dysproporcja pomiędzy dochodami a wydatkami powiększa się co roku. Co robi Pan Wójt w tej kwestii – nic! kompletnie nic! Nie ma żadnego pomysłu na zbilansowanie tych kwot. Pytanie do wójta: co dalej? Ile mieszkańcy zapłacą za odbiór odpadów w 2018 roku? Z prostej analizy wynika, że będzie to podwyżka o 100 % w stosunku do opłat 2017 roku.
 8. Opracowanie projektów kanalizacji dla całej gminy w jednym roku mając świadomość, że każdy projekt jest ważny 3 lata bez zabezpieczenia źródeł finansowania realizacji tych projektów to jaskrawy przejaw niegospodarności. Jeżeli wykonanie kanalizacji w miejscowości Siczki pochłonie 4 750 000 zł, a zaprojektowano kanalizację w 15 miejscowościach, to z oszacowania wynika, że na każdy kolejny rok przewidziane jest do rozpoczęcia realizacji budowy kanalizacji 5 miejscowości ze średnimi nakładami od 10 do 15 mln rocznie, aby projekty się nie przedawniły. Tymczasem suma wydatków na wszystkie inwestycje w roku 2017 wyniosła 6 883 243 zł. Należy w tym miejscu zadać pytanie panu Wójtowi: czy ma realny plan ze wskazaniem na źródła pochodzenia środków finansowych, z których sfinansuje i wykona zaprojektowaną w ten sposób kanalizację? Według naszej oceny zostało wydane w budżecie 500 000 zł w sposób nieracjonalny i daleki od gospodarności.
 9. Częste reorganizacje w UG Jedlnia-Letnisko oraz zmiany personalne na najwyższych stanowiskach, takich jak sekretarz gminy, skarbnik gminy, nie przynoszące dobrych efektów pracy, powodujące dezorganizację i całkowity brak nadzoru merytorycznego. Zmiany na kluczowych stanowiskach pracy: sekretarz, skarbnik, wymiany na stanowiskach kierowniczych np. do spraw oświaty czy spraw inwestycji. W chwili obecnej brak kierownika d/s inwestycji. Ta ciągła wymiana kadry, liczne procesy sądowe jedynie obciążające budżet gminy poprzez wypłatę na rzecz zwolnionych pracowników ugód sądowych (w ostatnim czasie kwota 9 000 PLN), odpraw (w ostatnim czasie kwota 8 651 PLN) czy wyrok Sądu Pracy z dnia 10.05.2017 r. (dotyczy tylko jednego pracownika: kwota 46.440 PLN + odsetki ustawowe od dnia 7 maja 2015 roku), zwroty kosztów procesów sądowych (dotyczy tylko jednego pracownika 2 700 PLN), z tytułu nieuiszczonej opłaty od pozwu (dotyczy tylko jednego pracownika 2 322 PLN).
 10. Zatrudnienie kierownika GOPS , który nie spełniał kryterium w ogłoszeniu. W dniach 12-15 grudnia 2017 została przeprowadzona przez kontrolerów z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, której pokłosiem jest Wystąpienie Pokontrolne Wojewody z 23 stycznia 2018 r. Wojewoda Mazowiecki stwierdził, że nowo zatrudniony Kierownik GOPS nie posiada wymaganego 3-letniego stażu pracy w pomocy społecznej. „Brak u Pani co najmniej 3 letniego stażu pracy w pomocy społecznej określonego w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ponieważ okresu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Radomiu nie można zaliczyć do stażu pracy w pomocy społecznej” – czytamy w dokumencie. Odpowiedzialnością za nieprawidłowości w zatrudnieniu nowego kierownika GOPS Wojewoda obarcza Wójta Gminy Jedlnia Letnisko: „Za stwierdzone nieprawidłowości w zakresie Pani zatrudnienia na stanowisku kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlni–Letnisko odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy Jedlnia–Letnisko”.
 11. Gmina ma również zwrócić Wojewodzie 14 515,06 zł wraz z odsetkami jak za zaległości podatkowe w związku z nieprawidłowym wydatkowaniem w 2017 r. dotacji w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Kontrola wykazała liczne nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z programem, prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych, a także naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zwrócono także uwagę na fakt, że pomoc w zakresie dożywiania powinna być realizowana także w okresie ferii i wakacji.
 12. Brak publikacji oświadczenia majątkowego kierownika inwestycji Mariusza Ruszkowskiego (dane osobowe osoby składającej oświadczenie majątkowe są jawne) na zakończenie jego pracy w UG w 2017 r.
 13. Procesy sądowe z mieszkańcami i koszty obciążające UG z tego tytułu. Brak wykonywania wyroków sądowych i niegospodarność z tego tytułu.
 14. Brak merytorycznego nadzoru nad pracą UG. Nieaktualne zarządzenia, nieaktualizowana strona BIP, częste aneksowanie umów (gdzie znacznie wzrastają koszty po każdym podpisanym aneksie), dzielenie inwestycji na mniejsze etapy, ogłaszane przetargi bez podania terminów składania ofert, brak publikacji na BIP planu zamówień publicznych, publikacje funduszu sołeckiego na stronach urzędu zakończono na roku 2015.
 15. Zupełny brak nadzoru merytorycznego i absolutną dezorganizację pracy UG uwidacznia kontrola przeprowadzona w zakresie eksploatacji samochodów służbowych. W obszarze tym można zauważyć liczne nieprawidłowości związane z rozliczaniem, eksploatacją, obiegiem dokumentów w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług, brak aktualnego Zarządzenia Wójta w sprawie ustalenia zasad i obowiązujących wzorów dokumentów używanych w rozliczeniach zużycia paliw i materiałów służących eksploatacji pojazdów służbowych. W protokole z przeprowadzonego badania dokumentacji kosztów eksploatacji i utrzymania gminnych samochodów wskazano na: nieprawidłowe wypełnieni dziennych kart drogowych, udowodniono iż jeden kierowca kieruje dwoma samochodami jednocześnie w tym samym czasie , brak nadzoru nad czasem pracy kierowcy, brak rzetelności w odniesieniu do zapisów w kartach drogowych – wpisywanie w karty dowolnej, hipotetycznej a nie rzeczywistej liczby przejechanych [km], brak odnotowania napraw w karcie drogowej jak również tankowania. Brak publikacji oświadczenia majątkowego Kierownika inwestycji na zakończenie pracy w UG
 16. Opublikowane oświadczenie majątkowe wójta gminy pana Piotra Leśnowolskiego za rok 2017 zawiera nieprawdziwe informacje dot. dochodów uzyskanych w roku 2017 z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Gminy i ewentualnych innych dochodów uzyskanych z tytułu działalności zarobkowej, jeśli takowe miały miejsce. Wójt ma obowiązek ujawnienia takich informacji, zgodnie z art. art. 24h ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym.
 17. Zakup działki we Wrzosowie po cenie wyższej niż była wskazana w ogólnodostępnym ogłoszeniu na stronie internetowej allegro.pl. Co dalej z zakupioną nieruchomością we Wrzosowie? Gmina zaciągnęła kredyt – dokonano zakupu i cisza. Nasz włodarz miał walczyć jak lew o finanse gminy, zbijając cenę o 37 tys. zł – z 260 tys. do 223 tys. zł. Miało to tym większe znaczenie, że zakup działki ma być dokonany z kredytu. Tymczasem jeszcze 3-4 tygodnie wcześniej właściciel działki chciał ją sprzedać za 220 tys. zł, a więc o 3 tys. zł mniej niż cena którą wydatkowała gmina.
 18. Utajnianie zapisów w umowach z Radiem Plus Radom zawartych w 2017 oraz w 2018 roku, uniemożliwiające pełną kontrolę ze strony Rady Gminy sposobu wydatkowania przez Wójta środków w ramach promocji gminy.
 19. Brak pozyskiwania środków unijnych na inwestycje (np. targowisko, kanalizacja) za przygotowanie wniosku o dofinansowanie Ryneczku czyli targowiska wydatkowano prawie 7,5 tyś zł, a gmina dostała zero dofinansowania. Przy budowie targowiska w Jedlni Letnisko można było uzyskać zwrot środków w wysokości 63,6 proc. kosztów kwalifikowanych. Koszt realizacji inwestycji wyniósł około 1,5 mln zł.
 20. Powtarzające się i nierozwiązywane problemy z dostawą wody.
 21. Brak regulacji w zakresie formy prawnej władania nieruchomościami komunalnymi przez jednostkę organizacyjną Gminy pn. „Gminny Ośrodek Kultury” (ustalenia kontroli RIO).

Podpisali:
Renata Pasek
Jerzy Szczęsny
Karol Rzeszowski
Robert Borkowski
Jadwiga Drózd
Lech Zgutka

Próba dyskredytacji argumentów opozycji

Po odczytaniu stanowiska radnych głos zabrał radny Mieczysław Kaim twierdząc, że uzasadnienie dotyczy oceny rządów a nie wykonania budżetu, a radna Pasek rozpoczęła kampanię wyborczą od oczerniania gminy.

W odpowiedzi Renata Pasek stwierdziła, że 10 punktów uzasadnienia bezpośrednio dotyczy wykonania budżetu. – Wszystko, co napisaliśmy w uzasadnieniu, to są fakty. Nie rozpoczęłam kampanii i nikogo nie atakuję – stwierdziła.

Na odniesienie się przez wójta Leśnowolskiego do punktów „budżetowych” naciskała przewodnicząca Bożena Grad.

Leśnowolski podczas swojego wystąpienia nie podważył argumentów przedstawionych przez Pasek, próbował natomiast w różny sposób je bagatelizować i umniejszać. Tłumaczył się na przykład, że złamanie procedury budżetowej wynikało z tego, że gmina ogłaszała przetarg na dane zadanie inwestycyjne do końca roku, licząc na to, że jakaś firma się zgłosi i je wykona.

Głosowania

Rada Gminy udziela absolutorium bezwzględną większością ustawowego składu rady. Rada liczy 15 osób, zatem potrzebnych było 8 głosów. Za udzieleniem Piotrowi Leśnowolskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok głosowało 7 radnych, przeciwko było 6, a 2 wstrzymało się od głosu. Zatem uchwała w tej sprawie nie została podjęta.

Za absolutorium głosowało większość radnych związanego z wójtem klubu „Razem dla Gminy”: Beata Bartkiewicz, Monika Ciupińska, Monika Dąbrowska, Mieczysław Kaim, Jan Krakowiak, Piotr Piaseczny i Monika Podsiadła. Przeciwko absolutorium głosowali radni opozycyjnego klubu „Przyjazna Gmina”: Robert Borkowski, Jadwiga Drózd, Renata Pasek, Jerzy Szczęsny oraz Lech Zgutka, a także Karol Rzeszowski. Wstrzymali się od głosu: Bożena Grad i Katarzyna Baran.

Bożena Grad poinformowała, że jej stanowisko wynika z wątpliwości, jakie w niej wzbudził raport Jadwigi Drózd.

Rada Gminy większością 9 głosów podjęła natomiast uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania wójta z wykonania budżetu za 2017 rok i sprawozdania finansowego za 2017 rok.

Dostosowanie pensji wójta do nowych przepisów

Rada Gminy podjęła decyzję o ustaleniu pensji wójta, dostosowując ją do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 maja 2018 roku. Po zmianach od 1 lipca pensja wójta wyniesie w sumie 9 520,00 zł brutto. Jest to najwyższa dopuszczalna przez nowe przepisy pensja. Składają się na nią:

 • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4 700,00 zł
 • dodatek funkcyjny w wysokości 1 900,00 zł
 • dodatek specjalny w wysokości 30 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. 1 980,00 zł
 • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego tj. 940,00 zł

Nowy skarbnik gminy

Wójt Leśnowolski przedstawił kolejnego skarbnika Beatę Maciąg, dziękując jednocześnie za pracę dotychczasowej skarbnik Agnieszce Zarębie.

Obrona przez atak z przerostem formy nad treścią

Emocje podczas obrad towarzyszyły już w momencie dyskutowania absolutorium. Gdy doszło do omawiania raportu Jadwigi Drózd, te jeszcze wzrosły. Z tym, że odpowiedzialny za to był jeden aktor, wójt Piotr Leśnowolski.

Leśnowolski rozpoczął od przypomnienia przysięgi radnego. Nie uchronił się od zjadliwych personalnych ataków na Jadwigę Drózd, której zarzucił, iż jej analiza przerosła ją intelektualnie. Wójt nie odniósł się jednak do treści większości zarzutów podanych w raporcie Jadwigi Drózd. Nie wyjaśnił, jak to możliwe, że ten sam kierowca używał dwóch samochodów w tym samym czasie albo jechał jednym samochodem w tym samym czasie ale dwiema różnymi trasami, czy jest prowadzona książka wykonanych napraw, karty serwisowe lub istnieją zlecenia napraw samochodów. Skupił się za to na formie, kwestionując analizowanie dokumentów o charakterze wewnętrznym wytworzonych przez jego własny urząd.

– Karty drogowe w Urzędzie Gminy w Jedlni-Letnisku stanowią dokumenty o charakterze wewnętrznym i dotyczą wyłącznie kwestii organizacji pracy, głównie w zakresie rozliczania czasu pracy pracowników uprawnionych do używania pojazdów służbowych przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych związanych z wyjazdami służbowymi i delegowaniem do pracy poza siedzibę urzędu w czasie innym niż czas pracy urzędu, a więc pracownika kierowcy zatrudnionego na etacie. Są więc podstawą do powierzenia pracownikowi samochodu służbowego i mogą mieć jedynie znaczenie w sprawie odpowiedzialności materialnej pracownika za powierzone mienie. Kierowca wypełnia tylko istotne, przydatne dla urzędu gminy dane na karcie, a więc imię, nazwisko, marka i numer rejestracyjny pojazdu, stan początkowy, końcowy licznika, przebieg kilometrów, zużycie paliwa – stwierdził.

Wójt chciał zaszokować i zaszokował. Tyle, że osiągnął odwrotny skutek niż zamierzał. Sprawa miała trafić do komisji rewizyjnej, w której w całości zasiadają radni lojalni wobec wójta. Tymczasem radni doszli do wniosku, że jakiekolwiek ustalenia poczynione przez komisję rewizyjną, a więc przez organ wewnętrzny gminy, odczytane mogą zostać jako niemerytoryczne lub polityczne. Lepiej zatem, żeby ustaleniami Jadwigi Drózd od razu zajęli się specjaliści z zewnątrz, tzn. z Regionalnej Izby Obrachunkowej, unikając oskarżeń o nierzetelność lub brak odpowiedniej wiedzy.

Ponadto Jadwiga Drózd zapowiedziała skierowanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury.

Wójt nie widzi trzeciej drogi

Pod koniec sesji przewodnicząca Bożena Grad odczytała oświadczenie opozycyjnego klubu „Przyjazna Gmina” wzywające wójta Piotra Leśnowolskiego do złożenia uzupełnienia do jego oświadczenia majątkowego, w którym znajdą się wreszcie informacje o uzyskiwanym przez niego wynagrodzeniu oraz do jego publikacji w BIP.

O braku takiej informacji pisaliśmy tutaj.

Wójt w odpowiedzi stwierdził, że niczego nie ukrywa, brak informacji o jego dochodach w oświadczeniu majątkowym jest wynikiem błędu i złożył już na ręce wojewody mazowieckiego stosowny dokument w tej sprawie. Ironizował również, twierdząc, że zainteresowani mają dwie drogi do uzyskania informacji na temat jego wynagrodzenia: 1) składając wniosek o udostępnienie informacji publicznej 2) analizując karty płac, które zostały opublikowane w BIP.

Wójt nie wspomniał o zamieszczeniu dokumentu w BIP, co ma obowiązek uczynić. Czekamy na publikację.

PK

Poniżej filmy z obu poniedziałkowych sesji:


Ten wpis został opublikowany w kategorii Relacja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Comments Closed

23 odpowiedzi na „Wójt gminy Jedlnia-Letnisko bez absolutorium

 1. Victoria pisze:

  Panie Kończyk
  portal ten przyczynił się sprawie .
  PATRZĄC na ręce władzy i PISZĄC ,
  diagnozuje i ogranicza co nieco zabawę!!!

  Ja też będę dalej pisał wciąż krytycznie,
  choć nie jestem mityczna WERNYCHORA ,
  mając świadomość wybranego CELU.
  oraz tego :że TA WŁADZA JEST/x/ CHORA !!!

 2. Anka pisze:

  Coś tu jest nie tak z tymi kartami drogowymi. Za kadencji poprzedniego Wójta też ten sam kierowca o ile pamięć mnie nie myli (a nie myli) miał coś za uszami jeżeli chodzi o paliwo i części samochodowe- sprawa nawet miała finał w sądzie. Czyżby ten sam wykorzystał zdobyte doświadczenie w sposobie kreatywnego rozliczania kart drogowych, no ale kto mu te karty rozliczał, kto potwierdzał wyjazdy, przecież z kimś jeździł, kogoś woził. Jeśli tak to np. jak to możliwe żeby w ciągu jednego dnia pracy być prawie w tym samym czasie w Warszawie i Krakowie, załatwić sprawy urzędowe w obydwu przypadkach i jeszcze szczęśliwie wrócić -jest lepszy niż kierowcy BORU i to bez stłuczki szacun>>>he,he. Może by to ktoś wyjaśnił bo coś tu nie gra..!

 3. edgar pisze:

  Czyżby i do naszej gminy nadchodzila dobra zmiana? Wójt zamieni gabinet w Jedlni na pokoik w pensjonacie na koziej górze…. buhaha

 4. Mieszkaniec pisze:

  Tak to prawda coś tam takiego było że miał sprawę w sądzie a drugiemu który teraz jeździ poginęły karty jak się miał rozliczyć jeden szkoli drugiego i tak się kręci

 5. CEBEA pisze:

  Dodałbym do tego dziwne zbiegi okoliczności. Samochód wójta zepsuty i jednocześnie psują się dwa busy. Takie to silne oddziaływanie ma wójt na majątek gminy.

 6. Homeland pisze:

  Tak tak ktoś coś słyszał ktoś coś wie….nie pier…jak nie macie dowodów a za pomówienia możecie sobie przeje..chac cfaniaki nieudane

 7. CEBEA pisze:

  ha ha ha. Słucham relacji z sesji. Wójt tłumaczy się z zarzutów. Odp na pkt 1- Rzeczkowski dawał nagrody w 2010. Odp na pkt 2- V-ce wójt wziął nagrody. Odp o środkach na targowisko: To było tak obwarowane , że nie mogliśmy dostać dofinansowania. Dzięki temu, że nie pozyskaliśmy środków wydatki na targowisko były niższe bez dofinansowania.(brawo) I…… nagrody nagrody tym razem za 2011. Słuchając wójta mam wrażenie, że jego jedynym osiągnięciem jest…….to, że Rzeczkowski dawał nagrody.

 8. Zuma pisze:

  Skoro pozyskanie środków na targowisko było tak obwarowane, że nie mogliśmy dostać dofinansowania, to po co wynajął firmę i zapłacił duże pieniądze za napisanie wniosku o dofinansowanie? Narracja mu się posypała.

 9. Victoria pisze:

  Jeśli jakieś stwierdzenia są pomówieniami ,
  to badający sprawę znajdzie cóś,,za USZAMI ” 🙂
  Wątek w czasie badania sprawy się rozwinie ,
  sąd natomiast rozstrzygnie już o drugiej WINIE .

  Szkopuł z tym straszeniem bywa byle JAKI ,
  Te wszelkie ,,nieprawości ” wymagają DRAKI!!!
  Więc wreszcie dobre działania naszej OPOZYCJI ,
  które nie zmienią jej oceny i wyborczej pozycji ?

  Choć może się mylę w stosownej ocenie ,
  wiedząc że w służbie społ. tak dbali o MIENIE ?
  Działania całej Rady były pod czyjeś dyktando
  odnoszę wrażenie ,że głosując byli jedną B..DĄ

  Więc lepiej PÓŹNO niż WCALE rzekła panna,
  tracąc cnotę w swym czterdziestym karnawale 🙂

 10. Ziggy pisze:

  Słyszeliście o gościu, który „sprzedał” Kolumnę Zygmunta w Warszawie? Zastanawialiście się pewnie, jak to możliwe, że przekonał jakiegoś frajera, by dał się oszukać i zapłacił mu pieniądze.

  Otóż komunikacja werbalna stanowi tylko 7 proc. przekazu. Cała reszta to komunikacja niewerbalna. Nieważne jest to, co mówimy, tylko jak mówimy, nasz ton głosu, umiejętność jego modelowania, pewność siebie, postawa ciała, mimika twarzy. Dlatego są ludzie, o których się mówi, iż potrafią sprzedać wszystko. Każdy produkt i każdą ideę.

  Nie wiem czy Leśnowolski ma wrodzony talent czy ćwiczył. Może jedno i drugie. Ale wójt gminy Jedlnia-Letnisko wie, jak używać komunikacji niewerbalnej. I wielu mieszkańców, którzy zresztą nie mają możliwości dokonać szybkiej weryfikacji tego, co mówi wójt, daje się na to nabrać.

  Dlatego Leśnowolski nigdy nie zgodzi się na debatę wyborczą z żadnym kandydatem na wójta, a już najbardziej nie z kimś, kto wie, jak wygląda stan finansów i zarządzanie gminą. Bo to jest sytuacja, której wójt nie mógłby w pełni kontrolować, bo musiałby prowadzić dialog a nie przemawiać do tłumu z Sową zarządzającym mikrofonem i dbającym o to, by nikt wójta nie wyprowadził z równowagi. Leśnowolskiego można pokonać wiedzą i metodą zdartej płyty, wracając cały czas do kłopotliwego dla niego pytania, od którego on ucieka i przytaczając fakty.

 11. Milena pisze:

  Dlatego Gradowa nie publikuje swojego oświadczenia majątkowego i radnych? Nic nie zakryje jej arogancji z początku kadencji, prostactwa na zebraniu sołeckim w Siczkach, czy absurdalnych zabaw w sołectwach. Do garów nie do rady.

 12. oooo pisze:

  O widzę że nasz władca zaszczycił swoją obecnością na temat Bodzenki. Teraz jeszcze kolej na Baranka.

 13. Victoria pisze:

  Mam pytanie:
  Czy jest jakiś przepis prawny mówiący o terminie umieszczania protokołów z sesji i komisji .
  Na dzień dzisiejszy ostatni protokół z marca , a przecie już jest lipiec. Nic dziwnego, że dużo się mówi a mało robi.
  Wczoraj na propagandowym biegu bohaterami/aktorami byli chrzan z synem ,leśny oraz :

  Szczególnie widoczny był gebells gminnej propagandy ,
  szkoda że nie było więcej przedstawicieli naszej B..DY.
  Było hucznie ,były wymieniane notabli zasługi ,
  w jakim charakterze dryndał tam ten ,,długi ” ?

 14. waldek pisze:

  Szkoda, że przy tym człowieku wciąż trwa i trwa mać duet skądinąd rozsądnych ludzi z herbem w tle. Panowie postawcie na kogoś innego, ten koń jaki jest każdy widzi, on już daleko nie zajedzie. A szkody narobił dużo i ludźmi poniewiera (ł). Sumienia będziecie mieli czyste. Bo inaczej to wstyd będzie wielki.

 15. wrzosowiak pisze:

  Farsa na sesji Rady gminy
  Oglądałem film z Sesji rady gminy – wypowiedź wójta na temat oświadczenia majątkowego utwierdziła mnie w przekonaniu ,że ma on problem z czytaniem ze zrozumieniem tekstu lub z prostego lenistwa nie czyta dokumentów – które podpisuje . Ignorant do N potęgi . Ale oceńcie to sami bo według mnie taki proceder staje się dla naszej gminy bardzo niebezpieczny. Sprzeda coś z majątku gminy nie czytając umowy . A następnie wspaniałomyślnie utajni umowę na wniosek strony kupującej .

 16. Wiktor pisze:

  Krzaku/Victoria nasz gminny poeta także włączył się w bieg, obalając w krzakach dwie setki. Nawet włączyły się do kibicowania. Wiec pisze dla sztuki, bo sensu to nie ma. Jest rok 100 lecia obchodów niepodległości i pięknie że w naszej gminie są jeszcze ludzie, ktorym sie chce coś robić wiecej, niż obalać setki w krzakach jak Krzak. Pozdrawiam Wiktor

 17. Ziggy pisze:

  Ludzie, którzy coś robią w gminie, robią za gminne pieniądze. A Victora, jeśli jakąś flaszkę obalił, to przecież obalił za swoje a nie gminne.

 18. edgar pisze:

  A wójt przez te dwie kadencje to ile obalił małpka i golonek na zakaske? Skąd mu takie brzucho wyrosło ?

 19. zbigniew pisze:

  Odpowiadam. Chłopina głoduje to i z głodu ten brzuch mu tak wywaliło że żadna marynarka się na nim nie dopina 🙂

 20. Victoria pisze:

  Alęsz dobrze się stało,
  jest odzew= czyli zabolało.
  Pewnie jeszcze lepiej zaboli ,
  jak społeczeństwo kli/cz/kę /roz-li/

  A /x/ pogłaska wystający brzuszek
  i z mocy prawa pogłaska pępuszek.
  Moje wywody mogą być bez sensu,
  a jak ma się do gminnego kredensu ,

  Zasilanego suto z naszych podatków,
  jak będzie się czuł brzuszek ,
  gdy skromna obniżona pensyjka ,
  ograniczy rozrzutność wydatków .

  Nie będzie państwowego menu,
  nie będzie na festynach i przyjęciach
  DARMOWEJ NAPITKI i ŻARCIA ,
  a także OBRYWÓW z gminnego rozwarcia!

 21. Victoria pisze:

  A w ogóle ten @ ,no ten Wiktor,
  mierzył mnie błędnym wzrokiem
  Próbował chyba STRASZYĆ,
  jak kiejś spaleniem i podbitym ŁOKIEM !!!

 22. Victoria pisze:

  Biorąc pod uwagę te moje twierdzenia,
  staram się zrozumieć te wynaturzenia,
  Które pozwalają politykierom się byczyć,
  pospolitych złodziei nie można rozliczyć !!!

 23. czytelnik pisze:

  Czytając komentarze Victorii to trzeba powiedzieć, że jest to osoba niezmiernie utalentowana i uzdolniona z ogromną wiedzą. Do tego wysoka kultura i inteligencja.
  Komentarze znakomite, postać również.