Oświadczenia radnych pomówionych przez wójta

Oświadczenie Bożeny Grad

W związku z opublikowaniem przez Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko Piotra Leśnowolskiego nieprawdziwych informacji o jakiejś znanej tylko wójtowi „prywacie”, która była moim udziałem w mijającej kadencji i która to „prywata” spowodowała, że nie zostałam zaproszona do dalszej współpracy w komitecie wyborczym wójta, niniejszym oświadczam, że:

 1. Pełniąc zaszczytną funkcję radnej i reprezentując swoich wyborców z sołectw Antoniówka i Siczki oraz funkcję przewodniczącej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko – nigdy nie uprawiałam żadnej „prywaty”.

 2. To ja nie zgłosiłam chęci udziału w nadchodzących wyborach samorządowych w komitecie wyborczym Wójta, o czym na spotkaniu klubu radnych „Razem dla Gminy” poinformowałam publicznie przewodniczącego Klubu Pana Jana Krakowiaka i pozostałych radnych. Związku z tym nie oczekiwałam żadnego zaproszenia do dalszej współpracy, na którą nie wyraziłam zgody.

 3. W związku z pomówieniem o „prywatę” w załączeniu do niniejszego oświadczenia przedstawiam mieszkańcom Gminy listę przedsięwzięć, których byłam pomysłodawcą, oraz współfinansującym i które dzięki współpracy z wieloma osobami udało mi się zrealizować w Jedlnia-Letnisko w mijającej kadencji 2014-2018.

 4. W załączeniu przekazuję również moją rezygnację z udziału w Klubie „Razem dla Gminy”.

Chce również oświadczyć, że byłam inicjatorem innych przedsięwzięć związanych z rozwojem naszej Gminy, które nie zostały zrealizowane tylko i wyłącznie z powodu niezrozumiałego dla mnie i dla wielu innych osób oporu Wójta.

 

Przedsięwzięcia zrealizowane w kadencji 2014-2018

Lp.

PRZEDSIĘWZIĘCIE

I.

Infrastruktura techniczna

1. Komunalizacja Regulacje stanu prawnego dróg gminnych i przejęcie dróg na stan majątku Gminy – Siczki, Antoniówka oraz obszar całej Gminy
2. Oświetlenie ulic Projekty oświetlenia Siczki, Antoniówka. Wymiana lamp na oświetlenie ledowe – sprawne zarządzanie funduszem sołeckim
3. Gazyfikacja Siczki (zakończone), Antoniówka
(w trakcie realizacji);
4. Kanalizacja Siczki, Antoniówka – w trakcie realizacji
5. Bezpieczeństwo mieszkańców Rozwiązania drogowe na trasie 737 w obrębie Siczek i Antoniówki
(rondo i ciągi piesze w Siczkach – porozumienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich na wykonanie projektu technicznego rozwiązania wraz
z pozwoleniem na budowę oraz projekt porozumienia w sprawie kontunuowania przedsięwzięcia w kierunku Antoniówki).
II.

Infrastruktura społeczna

I. Powołanie Młodzieżowej Rady Gminy
1. Zorganizowanie cyklu tematycznego wykładów i prelekcji pt.:
Od Solidarności do Samorządności dedykowanego młodzieży i mieszkańcom Gminy
2. Zorganizowanie wraz z Młodzieżową Radą Gminy lekcji historii pt.: „Niepokorni
i Niezłomni”
poświęconych postaciom Żołnierzy Niezłomnych Zagończykowi, Ince.
3. 1050 Rocznica Chrztu Polski – zorganizowanie wraz z Młodzieżową Radą Gminy uroczystości podczas okolicznościowej sesji Młodzieżowej Rady Gminy poświęconej Rocznicy oraz uroczystości w kościołach parafialnych
w Jedlni-Letnisko i w Groszowicach we współpracy ze szkołami z terenu Gminy
(uroczysty montaż słowno-muzyczny poświęcony Rocznicy)
4. Utworzenie Dnia Samorządności Młodych – trzy edycje Dnia Samorządności Młodych zorganizowane w szkołach w Jedlni-Letnisko,
w Myśliszewicach i w Natolinie we współpracy z Dyrektorami Szkół, koordynatorami Młodzieżowej Rady Gminy i radnymi.
5. Utworzenie kapituły i odznaczenia „Serce za serce”, którą radni Młodzieżowej Rady Gminy przyznają osobom szczególnie zaangażowanym
w sprawy młodych.
6. Warsztaty samorządowe dla radnych Młodzieżowej Rady Gminy – powołanie i prowadzenie warsztatów połączonych z sesjami Młodzieżowej Rady Gminy
7. Program „Oswoić jesień”inicjatywa utworzenia programu i jego realizacja wraz z Młodzieżową Radą Gminy jako programu Rady dedykowanego seniorom naszej Gminy.
8. Organizacja sesji wyjazdowych Młodzieżowej Rady Gminy związanych z programem „Oswoić Jesień” oraz upamiętnienia żołnierzy wyklętych.
III.

Projekty zewnętrzne z instytucjami

1. Współpraca z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym
Opracowanie koncepcji Zintegrowanego Produktu Turystycznego Gminy Jedlnia-Letnisko;

Stworzenie koncepcji szlaku historyczno-kulturowo-turystycznego przebiegającego przez sołectwa Gminy jako osi Produktu Turystycznego Gminy Jedlnia-Letnisko wraz z zestawem ścieżek pieszych i rowerowych biegnących przez sołectwa Gminy

Zorganizowanie uroczystej sesji Rady Gminy Jednia-Letnisko – posumowanie współpracy związanej
z utworzeniem Zintegrowanego Produktu Turystycznego – prezentacja opracowania przez wykonawców przedstawicieli UTH- Radom, studentów kierunku Turystyka i rekreacja.

Opracowanie koncepcji marki turystycznej Gminy Jedlnia-Letnisko

Zorganizowanie seminarium tematycznego poświęconego pracom nad koncepcją Zintegrowanego Produktu Turystycznego z udziałem JM Rektora Uczelni Prof. Zbigniewa Łukasika, radnych, przedstawicieli ROF i przedstawicieli stowarzyszeń działających na terenie Gminy

Przyjęcie przez Radę Gminy Jedlnia-Letnisko w formie uchwały wspólnego stanowiska w sprawie realizacji przedsięwzięć ujętych w projekcie współpracy z UTH- Radom

I Forum Przedsiębiorców
w Gminie Jedlnia-Letnisko „Przedsiębiorcy 2020”
Przeprowadzenie badań ankietowych
w zakresie uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości oraz turystyki
i rekreacji oraz prezentacja wyników badań przez pracowników naukowych UTH Radom realizujących projekt podczas
I Forum Przedsiębiorców „Przedsiębiorcy 2020”oraz na międzynarodowych konferencjach naukowych w Polsce i poza jej granicami. Wynik badań stanowią istotny element publikacji naukowych
w czasopismach naukowych oraz promocji Gminy.
II etap badań ankietowych związanych
z rozpoznaniem preferencji zagospodarowania czasu wolnego przez osoby w wieku emerytalnym – w trakcie realizacji.
2. Współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej

w zakresie upamiętnienia postaci żołnierzy wyklętych oraz organizacja uroczystości okolicznościowych związanych z upamiętnieniem świąt narodowych i ważnych w historii Polski dat związanych ze 100-leciem Odzyskania Niepodległości przez Polskę (IPN Odział Gdańsk, IPN Odział Białystok, IPN Odział Kielce , IPN Odział Lublin oraz Radom)

Uroczystości upamiętnienia postaci postaci ppor. Danuty Siedzikówny ps. „Inka”, bohaterskiej sanitariuszki 5.Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, podkomendnej słynnego pułkownika Zygmunta Szendzielarza. Antoniówka, Groszowice

Upamiętnienie postaci Majora Franciszka Jaskulskiego ps. Zagończyk zorganizowanie lekcji historii pt. Niepokorni i Niezłomni poświęconej postaci mjr Zagończyka dedykowanej młodzieży, którą poprowadził dr Ryszard Śmietanka- Kruszelnicki autor książki „Komendant Zagończy” – pracownika IPN Oddział Kielce

Organizacja wraz z harcerzami Prelekcji „Polonia restituta” wygłoszonej przez
dr. Piotra Szubarczyka IPN Oddział Gdańsk

3. Współpraca z Przedsiębiorstwem Lasy Państwowe w zakresie upamiętnienia postaci „Inki” Udział rodziny „Inki” w uroczystości upamiętnienia postaci Dantuty Siedzikówny ps. „Inka” Antoniówka, Groszowice
4. Współpraca z Jedleńskim Szczepem Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Niezłomni” Organizacja Prelekcji „Polonia restituta – dr. Piotra Szubarczyka IPN Gdańsk

Organizacja zbiórki srebra „Serce dla Inki”

Uroczystości upamiętnienia postaci Dantuty Siedzikówny ps. „Inka”

Antoniówka – kamień wraz z pamiątkową tablicą poświęconą „INCE”

Organizacja Dnia Żołnierzy wyklętych wraz z umieszczeniem pamiątkowej tablicy ze Srebrnym sercem dla Inki w kościele parafialnym w Groszowicach

Zorganizowanie wyjazdu harcerek
X Jedleńskiej Drużyny Harcerek „Panny Niezłomne” im. ppor. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” i udział w na uroczystościach związanych z upamiętnieniem „Inki”
w
Narewce – rodzinnej miejscowości „Inki”

5. Współpraca z księdzem
dr. Jarosławem Wąsowiczem SDB, autorem książki: Danuta Siedzikówna ps. „Inka”(1928-1946).
Pamięć i tożsamość”,
Udział w Kapitule ogólnopolskiej akcji Serce dla Inki

Publikacja II tomu książki Pamięć
i tożsamość
zawierającej opis uroczystości upamiętnienia postaci „Inki” w Gminie Jedlnia-Letnisko

6. I Form Przedsiębiorców „Przedsiębiorcy 2020” Organizacja i prowadzenie
I Forum Przedsiębiorców
„ Przedsiębiorcy 2020”
w Jedlni-Letnisko – liczny udział przedsiębiorców w I Forum oraz Instytucji wspierających przedsiębiorczość
7. Współpraca z Pallotyńskim Centrum Rehabilitacyjno-Pielęgnacyjne im. Św. Wincentego we Wrzosowie Organizacja Dnia Babci i Dziadka, organizacja warsztatów manualnych dla pensjonariuszy Centrum, organizowanie koncertów z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy
8. Współpraca ze Stowarzyszeniem Jedlnia Dzieciom Organizacja I Dnia Samorządności młodych oraz balu karnawałowego dla dzieci.
9. Współpraca z Klubem Seniora i Zespołem Ale Babki Udział Klubu Seniora we wszystkich przedsięwzięciach społecznych organizowanych w ramach festynów rodzinnych „Czas na rodzinę” i programu „Oswoić jesień”
10. Współpraca z dyrektorami Szkół z terenu Gminy Organizowanie wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy, pomoc przy funkcjonowaniu Młodzieżowej Rady Gminy i realizacji jej programu. Współpraca przy organizowaniu uroczystości patriotycznych.
11. Współpraca ze Społecznym Opiekunem Miejsc Pamięci Narodowej w Gminie
Jedlnia-Letnisko – Panem Jerzym Chrzanowskim
Organizacja wybranych uroczystości patriotycznych w Gminie Jedlnia-Letnisko
IV.

Promocja Gminy oraz promocja sołectw

1.

Festyny rodzinne pod wspólną nazwą „Czas na rodzinę

Pomysłodawca festynów. Festyny odbywają się w poszczególnych sołectwach Gminy. Współorganizator festynów
w Antoniówce, Siczkach.
2. Dożynki gminne Czynny udział w organizacji udziału
w dożynkach sołectw: Siczki, Antoniówka, Dawidów oraz Rajec Poduchowny.
3. Udział w Konferencji pt. Firmy rodzinne szansą polskiej gospodarki w Toruniu Promocja I Forum Przedsiębiorczości
w Gminie Jedlnia-Letnisko podczas Konferencji oraz w mediach
V.

Inicjatywy legislacyjne porządkujące funkcjonowanie
Rady Gminy i organu wykonawczego – wójta Gminy

1.

Aktualizacja statutu Gminy Jedlnia-Letnisko

2.

Aktualizacja statutów sołectw Gminy

3.

Opracowanie zasad komunalizacji ulic

4.

Opracowanie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Jedlnia-Letnisko

5.

Opracowanie zasad prac komisji problemowych Rady Gminy Jedlnia-Letnisko

6.

Opracowanie zasad prac Rady Gminy i komisji problemowych Rady Gminy nad uchwalaniem budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko

7.

Opracowanie zasad prac Rady Gminy i Komisji problemowych Rady Gminy przy absolutorium

8.

Opracowanie zasad prac Rady Gminy Jedlnia-Letnisko na sesjach Rady Gminy oraz zasad prowadzenia sesji Rady w sposób przejrzysty i profesjonalny.

9.

Opracowanie statutu Młodzieżowej Rady Gminy

10.

Opracowanie zasad zarządzania funduszami sołeckimi, w tym w szczególności konsolidacja funduszy sołeckich w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć infrastrukturalnych o społecznych np.:

konsolidowanie środków funduszu sołeckiego sołectw: Antoniówka, Dawidów, Rajec Poduchowny w celu sfinansowania uporządkowania terenu po byłej Szkole Podstawowej i stworzenia w tym miejscu placu zabaw dla dzieci oraz wybudowania świetlicy środowiskowej (sfinansowanie projektu świetlicy i zagospodarowania całości terenu);

konsolidowanie funduszy sołeckich sołectw: Antoniówka, Dawidów, Siczki – organizowanie Bali Karnawałowych dla Dzieci.

VI.

Inne wybrane inicjatywy dedykowane mieszkańcom sołectw Antoniówka, Dawidów, Siczki, Rajec- Poduchowny

1.

Coroczne warsztaty dla Dzieci z okazji Dnia Matki

2.

Organizowanie wyjazdów dzieci na poranki teatralne do
CAL Pionki

Opisane inicjatywy mogły zostać zrealizowane dzięki ogromnemu wsparciu sołtysów sołectw Antoniówka, Dawidów, Rajec Poduchowny, Siczki oraz Rajec Szlachecki, Rad Sołeckich tych sołectw, pomocy radnych, którzy wspólnie ze mną realizowali przedsięwzięcia, mieszkańców sołectw oraz licznych sponsorów.

– którym za współpracę serdecznie dziękuję.

Jedlnia–Letnisko, 19 sierpnia 2018r.

Bożena Grad
Radna sołectw Siczki, Antoniówka
Przewodnicząca Rady Gminy Jedlnia-Letnisko

______________________________________________________________

Oświadczenie Katarzyny Baran

W związku z opublikowaniem nieprawdziwej informacji na stronie KWW ” Razem dla Gminy” poniżej przestawiam swoje stanowisko:

Zgodnie z art. 23.1 ustawy o samorządzie gminnym „ Radny obowiązany jest kierować dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia.”

Oświadczam, że sprawując mandat radnej wszystkie niżej wymienione działania i inwestycje w miejscowości Cudnów i Maryno były realizowane w interesie mieszkańców, dla poprawy ich bezpieczeństwa i życia. Inwestycje te były zgłaszane przez mieszkańców, o czy świadczy prowadzona korespondencja z Urzędem Gminy m.in.:

 1. Odwodnienie drogi gminnej przez odbudowę rowów wraz z przepustami w Cudnowie – tzw. Czworaki;

 2. Wznowienie granic nieutwardzonych dróg gminnych w Cudnowie oraz ich częściowa budowa i podbudowa;

 3. Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w Cudnowie ( w kierunku wysypiska, cmentarza, zatoki autobusowej);

 4. Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Cudnów, który Wójt obiecał przed I kadencją;

 5. Budowa zatoki autobusowej w Cudnowie oraz transport zbiorowy;

 6. Projekt Sali gimnastycznej w Słupicy w kadencji 2010-2014;

 7. Budowa Sali gimnastycznej w Słupicy;

 8. Zaprojektowanie placu zabaw w miejscowości Cudnów;

 9. Odwodnienie drogi gminnej w Cudnowie tzw. Warszawskiej;

 10. Odwodnienie dróg w Marynie;

 11. Projekt i realizacja oświetlenia w Marynie;

 12. Projekt kanalizacji w Cudnowie i Marynie;

 13. Projekt drogi powiatowej odcinek Słupica – Czarna w okresie 2014-2015;

Oprócz w/w zadań z pełną odpowiedzialnością oświadczam, że przyczyniłam się do wszystkich zrealizowanych inwestycji gminnych akceptując wszystkie propozycje inwestycyjne oraz przesunięcia budżetowe.

W związku z zaistniałą sytuacją, jako radna najdłużej współpracująca z Wójtem Piotrem Leśnowolskim (okres 2011-2018) nie wyrażam chęci dalszej współpracy co jest jednoznaczne, że z dniem dzisiejszym występuję z Klubu „ Razem dla Gminy”.

Jako radna jestem gwarantem bezinteresownej pracy na przecz poprawy warunków życia całej społeczności, a w szczególności w miejscowości Cudnów i Maryno, a informacja Wójta Piotra Leśnowolskiego dotycząca mojej osoby na stronie KWW „ Razem dla Gminy” jest po prostu kłamstwem.

Jedlnia–Letnisko, 20 sierpnia 2018r.

Katarzyna Baran

______________________________________________________

Oświadczenie Karola Rzeszowskiego


IMG_20180827_0001

IMG_20180827_0002

IMG_20180827_0003

Ten wpis został opublikowany w kategorii Oświadczenie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

4 odpowiedzi na „Oświadczenia radnych pomówionych przez wójta

 1. wrzosowiak pisze:

  Oczekujemy komentarza wójta na temat w/w oświadczeń bo jak oczekiwał otrzymał je na piśmie.
  Ale dla poprawy jego samopoczucia prezentuję :
  Informację ze stron internetowych gmin : Jedlnia-Letnisko i Gózd.
  W Gminie Jedlnia –Letnisko wójt organizuje regaty żeglarskie a Gminie Gózd wójt Paweł Dziewit informuje, że w dniu 28.08.2018 r. w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.
  W roku 2018 gmina Gózd realizuje łącznie 8 zadań drogowych na łączną kwotę: 5 086 965,11 zł, z czego aż 3 353 806,00 zł to środki pozyskane z zewnątrz.
  Tam remontują i budują drogi a u nas w gminie zadania priorytetowe wójta to zawody i sołeckie festyny . W gminie Jedlnia –Letnisko przy tulu zmianach kadrowych nie miał kto przygotować wniosków o dofinasowanie zadań w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Ważniejsze dla wójta było powołanie komitetu obchodów 100 – lecia Niepodległości RP i pisanie scenariuszy i jadłospisów dla uczestników imprez w każdym sołectwie . Ocenę efektów działań wójtów pozostawiam czytelnikom tej strony. Mamy czas do wyborów.

 2. Victoria pisze:

  Znów oglądam widok Gminy ,
  przez pryzmat/3/,,przyjaciół z boiska”
  Którym IDEA NEPOTYZMU i ŁGARSTWA,
  jest im SZCZEGÓLNIE BLISKA !!!

  Uczcili rocznicę chwilami zadumy ,
  tylko dlaczego ,,NA KLISZY ”
  Niczym na słynnym filmie :
  ,,15 ,10 do Yumy ”

  Choć WYDAWAĆ się może,
  .że nieszczęście spaja .
  ALE WIEM NA PEWNO ,
  że ten spektakl – TO JAJA 🙂

 3. Władek pisze:

  Wydaje mi się, że Pani Przewodnicząca trochę za dużo chce współpracować z młodzieżą. Młodzież niech zajmie się na razie nauką w szkołach, od czego są nauczyciele? chyba od tego aby przybliżali historię Polski, oraz niezłomnych bohaterów walczących o wolność naszego kraju… Młodzież niech się uczy, a na politykę przyjdzie dla nich czas jak będą trochę starsi…

 4. Nie zgadzam się z panem. Młodzież (niepełnoletnia) powinna mieć możliwość nie tylko uzyskania wiedzy o systemach politycznych, ideologiach ale też i mieć możliwość uczyć się, na czym polega partycypacja, demokratyczne podejmowanie decyzji, umiejętność formułowania postulatów politycznych i brania odpowiedzialności za przestrzeń publiczną.

  To nie jest tak, że młodzież (z chwilą uzyskania pełnoletności) płynnie przejdzie od przyswajaczy wiedzy do aktywnych uczestników życia społecznego.

  Zresztą jak pokazuje rzeczywistość, choćby ostatnie zebranie wiejskie w Jedlni, na którym nie było żadnej osoby poniżej 40 roku życia, również i starsza młodzież (i w ogóle młodzi ludzie) nie interesuje się życiem publicznym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *