Wójt planował zakupić działkę obciążoną hipoteką

Przedstawiamy Państwu relację z ważnych, naszym zdaniem, dla mieszkańców Gminy, burzliwych obrad poniedziałkowej LVII sesji Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. W chwili pisania tego tekstu (czwartek 20 września br.), nie było zamieszczone pełne nagranie z tej sesji na stronie internetowej Urzędu w zakładce: Rada Gminy Jedlnia-Letnisko – Relacje filmowe z sesji i komisji, pomimo że działalność organu stanowiącego – Rady Gminy Jedlnia-Letnisko jest jawna.

Tematyka LVII sesji, wystąpienia mieszkańców, którzy uczestniczyli w obradach oraz wystąpienie Pani Marzeny Wiosny-Michałek Radnej Powiatu Radomskiego, Przewodniczącej Komisji Kultury, Sportu i Edukacji oraz członka Komisji Budżetu Powiatu Radomskiego oraz stan przygotowania projektów uchwał przez Wójta w zakresie obrotu nieruchomościami obrazują błędy i brak wiedzy w tym zakresie. Tę sytuację powinni poznać wszyscy mieszkańcy Gminy, tym bardziej, że właśnie to mogło stanowić przyczynę zwlekania z publikacją nagrania szerokiej opinii publicznej.

W dniu 17 września 2018 r., po licznych perturbacjach, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się LVII sesja Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Przewodnicząca Rady otworzyła obrady o godz. 9:00. W imieniu radnych przywitała zebranych, Wójta wraz ze współpracownikami, sołtysów oraz obecnych na sali obrad gości. Następnie stwierdziła, że zgodnie z listą obecności na sali obrad znajduję się 14 radnych, tak więc wszystkie projekty uchwał umieszczone w porządku obrad Rady mogą być procedowane.

Radni przyjęli zaproponowany porządek obrad z małą korektą dokonaną na wniosek Przewodniczącej – uzasadniony prośbą gości obecnych na sali obrad i chcących na wstępie zabrać głos. Radni zgodzili się by, zmienić kolejność procedowania w taki sposób, by najpierw rozpatrywany był pkt 3, a następnie punkt 2 zaproponowanego porządku obrad, który radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.

Porządek obrad po zmianie obejmował następujące kwestie:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Interpelacje i zapytania radnych oraz mieszkańców.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Jedlnia-Letnisko.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Jedlnia-Letnisko.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Jedlnia-Letnisko działki położonej w miejscowości Antoniówka stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową 25/17.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z członkostwa w doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego w doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko.
 9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz mieszkańców.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie sesji.

W pierwszej kolejności głos zabrali przedstawiciele mieszkańców ulicy 11 listopada w Jedlni-Letnisku, kierując zapytanie do Wójta, dlaczego ten w wypowiedziach publicznych udostępnionych do wiadomości w Internecie podaje nieprawdziwe informacje w sprawie ich interpelacji o wykonanie progów zwalniających na tej ulicy. Ponownie argumentowali swoją decyzję w tej sprawie wskazując na zagrożenie, jakie powoduje brak progów zwalniających oraz złe rozwiązanie w zakresie organizacji ruchu, które ma ogromny wpływ na życie ich rodzin, a w szczególności stwarza bezpośrednie zagrożenie życia dla dzieci. Padło wprost zadane pytanie czy Wójt będzie realizował zadnie, które do wykonania określiła mu Rada Gminy podczas poprzedniej 56. sesji Rady Gminy. Mieszkańcy nie otrzymali na nie jednoznacznej odpowiedzi. Natomiast ze strony Wójta nadal padały liczne argumenty, które nie wskazywały jednoznacznie na chęć poparcia tych starań.

Następnie Przewodnicząca udzieliła głosu radnej Powiatu Radomskiego. Pani Marzena Wiosna–Michałek, dziękując za możliwość zabrania głosu na sesji, poinformowała radnych i mieszkańców o zadaniach, które podczas mijającej kadencji zostały wykonane
w Gminie Jedlnia–Letnisko z jej inicjatywy oraz z udziałem radnych gminnych. Wymieniła następujące zadania:

– utworzenie Filii Urzędu Pracy, zadanie to zostało zrealizowane dzięki staraniom i pracy Pani Marzeny Wiosny-Michałek,
– wykonanie zadań w inwestycjach drogowych na łączną kwotę 5,5 mln zł sfinansowanych przez Powiat Radomski tj.: most w Piotrowicach, droga powiatowa odcinek z Piotrowic do Myśliszewic i drugi odcinek drogi powiatowej Myśliszewice/Groszowice kościół wraz z chodnikiem dla pieszych; droga powiatowa pierwszy odcinek Czarna/Cudnów i drugi odcinek Cudnów/Słupica (do szkoły). Dodała, również, że wykonanie tych inwestycji było możliwe dzięki dobrej współpracy z radnymi Karolem Rzeszowskim i Katarzyną Baran.

Radna Marzena Wiosna-Michałek podziękowała Przewodniczącej Rady za współpracę w zakresie realizacji programów edukacyjnych, informacyjnych i promocji Gminy Jedlnia-Letnisko na forum Powiatu Radomskiego. Podała przykłady bezczynności i braku woli współpracy ze strony Wójta Gminy z Powiatem Radomskim tj.: brak decyzji w sprawie jakiegokolwiek dofinansowania zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych biegnących przez teren Gminy Jedlnia-Letnisko (za wyjątkiem dofinansowania dokumentacji), brak zgody na kolportowanie gazetki wydawanej przez Powiat Radomski informującej mieszkańców Gminy Jedlnia-Letnisko o działaniach Powiatu na rzecz mieszkańców Gminy i innych ważnych inicjatywach oraz inne przykłady braku współpracy.

W ramach interpelacji głos zabrały również:

Radna Renata Pasek – po raz kolejny poruszyła kwestie dotyczące braku skutecznych działań Wójta w sprawie tzw. drogi granicznej w Rajcu Szlacheckim. Wskazała, że ponownie złożyła pismo w tej sprawie poparte licznymi podpisami mieszkańców. Mówiła o ogromnym niebezpieczeństwie, jakie stwarza brak należytego zadbania o życie i funkcjonowanie rodzin w tamtym rejonie Gminy Jedlnia-Letnisko. Obietnice wybudowania tej drogi padają z ust Wójta od początku objęcia przez niego urzędu i do chwili obecnej nic w tej sprawie konkretnego się nie dzieje. Radna Renata Pasek zapytała również, kiedy Wójt podejmie konkretne działanie w sprawie uruchomienia lokalnego połączenia autobusowego na trasie krajowej 12 z miejscowości Rajec Szlachecki i Lasowice do miasta Radomia. Sprawa tego połączenia wielokrotnie była podnoszona przez Radną w okresie urzędowania obecnego Wójta i ciągle była przez niego ignorowana bądź zbywana jednym zdaniem: „Rozmowy w tej sprawie trwają i są bardzo trudne” (na dowód pytania radnej Pasek i odpowiedzi Wójta, np. sesja Rady Gminy nr 52, 53 z 2018 r. „Rok szkolny już się rozpoczął, Panie Wójcie a rozwiązania tego problemu nie widzimy. Na poprzedniej sesji zobowiązał się Pan publicznie wobec mieszkańców. Problem nadal istnieje i nadal czeka na rozwiązanie” – stwierdziła Radna Pasek.)

Radna Katarzyna Baran – zapytała o przetarg na zadanie finansowane z udziałem środków zewnętrznych, których grozi utrata. Chodzi o plac zabaw dla dzieci i urządzenia siłowni napowietrznej. Istnieje duże zagrożenie wykonania tego zadania. Zwróciła wagę na kwestie związane z kosztami wykonania zadania, które po przetargu są w innej wysokości niż środki zabezpieczone przez Radę Gminy w budżecie oraz na obowiązujący termin jego realizacji i związaną z tym terminem koniecznością rozliczenia zadania. Wezwała Wójta do podjęcia skutecznych działań w tym zakresie, by zaistniałe zagrożenia nie były przyczyną utraty finansowania zewnętrznego dla zadania i w efekcie brakiem jego realizacji.

Przewodnicząca Rady Gminy Bożena Grad – wypełniając przyrzeczenie wobec mieszkańców Rajca Szlacheckiego, którzy zgłosili się podczas dyżuru z interwencją w sprawie rozwiązania problemu drogi gminnej w Rajcu Szlacheckim (działka 384/1) stanowiącej drogę dojazdową do posesji, poinformowała Radę o bezskutecznych, jak dotychczas, staraniach mieszkańców, którzy wnioskują do Wójta o podjęcie działań związanych z poprawą stanu nawierzchni tej drogi. Mieszkańcy proszą, by Rada Gminy ujęła to zadanie w budżecie. Jednocześnie informują, że w funduszu sołeckim na 2019 rok przeznaczyli kwotę około 19 000 zł na to zadanie inwestycyjne. Przewodnicząca Rady poinformowała, że w tej sprawie zostanie skierowany przez nią wniosek do projektu budżetu na 2019 rok, o czym mieszkańcy zostaną poinformowani na piśmie.

Następnie Przewodnicząca Bożena Grad wezwała Wójta do opublikowania na stronach Urzędu wszystkich protokołów i uchwał z zebrań sołeckich sołectwa Siczki dotyczących zadań inwestycyjnych finansowanych z funduszu sołeckiego. Wskazała na nieprawdziwe informacje podawane przez Wójta publicznie w sprawie zadań inwestycyjnych prowadzonych w sołectwie Siczki, dotyczących oświetlenia ulic. Proces regulacji stanów prawnych ulic w Siczkach oraz ich komunalizacji, a następnie oświetlenia, wymiany lamp na ledowe trwa już od czterech lat – Czyżby Wójt o tym nie wiedział? Przewodnicząca Rady poinformowała, że mieszkańcy Siczek uczestniczą w tym procesie w sposób aktywny. To oni podczas kolejnych zebrań sołeckich odbytych w kolejnych latach trwającej kadencji w głosowaniu jawnym zadecydowali jakie zadania będą realizowane Przewodnicząca zapytała Wójta czy pełniąc swoją funkcję nie zauważył wykonania zadań dotyczących oświetlenia w Siczkach i podała liczne przykłady zadań już wykonanych w ramach funduszu sołeckiego Siczek. Są to m. in.: oświetlenie ul. Tulipanowej, doświetlenie i wymiana lam na ledowe na ulicy Głównej, doświetlenia i wymiana lamp na ledowe wzdłuż ul. Kozienickiej (zadanie tegoroczne) oraz wymiana lam na ledowe na ul. Kwiatowej.

Podawanie przez wójta do publicznej wiadomości tylko ul. Kwiatowej jako zadania wykonanego w Siczkach jest klasycznym przykładem manipulacji informacjami przez Wójta – dodała. Wskazała również, że zgodnie z decyzją Rady Gminy z poprzedniej 56. sesji, proces oświetlenia ulic związany z bezpieczeństwem mieszkańców Gminy Jedlnia-Letnisko będzie nadal prowadzony. Rada Gminy bowiem nie wyraziła zgody na wniosek Wójta w sprawie zdjęcia 100 0000 zł z tego zadania z tegorocznego budżetu Dodała, że wymiana oświetlenia na ledowe, to również wymierna oszczędność wydatków z budżetu Gminy, o czym Wójt powinien wiedzieć. W dalszej części obrad Przewodnicząca Rady poinformowała, że Wójt Gminy nie wykonuje postanowień uchwały Rady w zakresie promocji związanych z zapewnieniem przedstawienia dokonań organu stanowiącego i podjętych przez ten organ uchwał w mijającej kadencji w bezpłatnym biuletynie informacyjnym „Głos Gminy Jedlnia-Letnisko” w miesiącach wrzesień i październik 2018 r. Wójt łamie również postanowienia uchwały Rady Gminy w zakresie określenia całości zakresu tematycznego audycji radiowych emitowanych w miesiącach wrzesień i październik 2018 r. na antenie Radia Plus, informujących o dokonaniach Rady Gminy w mijającej kadencji w ten sposób, że w wyznaczonych w załączniku do umowy z Radiem Plus terminach września br. w nagraniach audycji występuje sam, pomijając Radę Gminy.

Przewodnicząca poinformowała o braku współpracy ze strony Wójta w zakresie realizacji zlecenia związanego z zakupem książek dla radnych Młodzieżowej Rady Gminy jako formy podziękowania za ich pracę w Radzie i bardzo duże zaangażowanie w realizację programów na rzecz mieszkańców (np.: organizacja Dnia Samorządności Młodych, program „Oswoić Jesień”, lekcje historii pt.: ”Od Solidarności do samorządności”, uroczystości związane z upamiętnieniem Żołnierzy Wyklętych itd.). Wniosek w tej sprawie uzgodniony z Panią Skarbnik został przez Przewodniczącą Rady złożony zgodnie z zobowiązującym trybem i do dnia dzisiejszego tj. 17 września br.nie jest podpisany! Rada Gminy zapewniła środki finansowe na jego realizację. Przewodnicząca Rady dodała również, że propozycja Wójta, by sfinansować zakup książek ze środków na promocję, którą otrzymała w dniu dzisiejszym bez odpowiedniego projektu uchwały zapewniającej sfinansowanie zakupu to kolejny przykład braku profesjonalnego współdziałania z Radą Gminy!

Kolejnym punktem posiedzenia Rady Gminy było sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej. Przewodnicząca Rady oddała głos Wójtowi, który zamiast informować radnych i mieszkańców o zdarzeniach ważnych dla funkcjonowania Gminy i realizacji zadań inwestycyjnych, które miały miejsce pomiędzy kolejnymi sesjami Rady, wygłaszał własne komentarze związane z wypowiedziami radnych, mieszkańców i gości wypowiadających się podczas interpelacji i zapytań. Przewodnicząca Rady trzykrotnie wezwała Wójta do wypowiadania się na temat ujęty w omawianym punkcie porządku obrad. Poinformowała również, że jeśli Wójt nadal będzie łamał obowiązujący w tym zakresie Statut, odbierze mu głos. Ponieważ kolejne wezwanie nie przyniosło skutku, Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek w sprawie ogłoszenia 15 minutowej przerwy w obradach Rady. Większością głosów radni poparli wniosek. Ogłoszona została 15 minutowa przerwa w obradach Rady Gminy.

Po 15 minutach Przewodnicząca wznowiła obrady LVII sesji Rady Gminy. Poinformowała, w związku z nieobecnością na Sali obrad Wójta, że będzie realizowany kolejny punkt porządku obrad tj. punkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Jedlnia-Letnisko – działki 39/7.

Przedmiotem uchwały miało być wyrażenie zgody na zakup nieruchomości tj. działki 39/7 w miejscowości Piotrowice (łącznik pomiędzy ul. Piotrowicką a Staroradomską na styku miejscowości Jedlnia–Letnisko i Piotrowice). Zakup dotyczył działki o powierzchni 101 m z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej. W toku dyskusji, w której uczestniczyli radni Renata Pasek, Jadwiga Drózd, Robert Borkowski, Bożena Grad, Katarzyna Baran i inni radni, wyjaśniono przebieg postępowania:

Działka 39/7 została wydzielona z działki 39/3. Wydzielenia dokonała Gmina Jedlnia-Letnisko. Rzeczona działka przylega do działki nr 38/1, która stanowi drogę gminną. W końcu 2016 r. Gmina w przetargu wybrała firmę, aby ta wyasfaltowała działkę nr 38/1 stanowiącą drogę gminną. Pomimo, iż w warunkach przetargu Gmina wyraźnie określiła, że obsługa geodezyjna zadania należy do obowiązku firmy, która wygra przetarg, firma, która wygrała przetarg, wykonała to zadanie w przebiegu po tzw. ”śladzie zajeżdżonym”. Jak się później okazało, przy „okazji” zaasfaltowała części działek nr 39/2 i 39/3 stanowiących własność osób fizycznych, które sąsiadują z drogą gminną. Świadczy to o tym, że firma ta nie wypełniła obowiązku przetargowego i nie wykonała obsługi geodezyjnej polegającej na wytyczeniu prawidłowego przebiegu drogi. A więc to firma wykonawcza winna zapłacić, w ramach nienależytego przedmiotu wykonania umowy (tu drogi), odszkodowanie właścicielom działek sąsiadujących, których grunty zostały zaasfaltowane. Pytania: jak działał inspektor nadzoru z ramienia Gminy, który dopuścił do takiego naruszenia prawa własności właścicieli działek sąsiadujących z drogą? Czy właściwie wykonał zlecone mu zadanie nadzorowania prac, za które to czynności Gmina mu zapłaciła niemałe pieniądze?

Urzędnicy gminni wiedzieli ponoć o tym naruszeniu w czasie wykonywania nakładki asfaltowej i ponoć mieli ustną zgodę właścicieli nieruchomości sąsiednich na wyasfaltowanie części swoich nieruchomości. Tym bardziej budzą zdziwienie próby uregulowania prawnego tej sprawy dopiero w dniu 26.03.2018 r. W tym dniu, na sesji Rady Gminy uchwałą nr LI/316/2018 w zmianach Uchwały Budżetowej na rok 2018 w załączniku nr 3 pod nazwą: Plan wydatków inwestycyjnych zostało wprowadzone nowe zadanie w dziale 600 rozdziale 60016 §6050: wydzielenie i wykup części działek nr 39/2 i 39/3 w miejscowości Jedlnia-Letnisko z planowaną kwotą 30.000 zł, na zasadzie tzw. ”wrzutki”.

Co urzędnicy gminni wraz z Wójtem robili w tej sprawie od listopada 2016 roku do marca 2018 roku? Z wyjaśnienia składanego przez kierownika Wydziału Inwestycji w trakcie trwania LVII Sesji Rady wynika, że taki sposób wykonania drogi pozwolił na zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi. Jest to, delikatnie mówiąc, „zasłona dymna” mająca ukryć prawdziwy fakt niedopełnienia podstawowych obowiązków, za którą kryje się brak nadzoru Wójta nad działalnością Urzędu i podległymi mu pracownikami. Potrzebę poprawy bezpieczeństwa w tamtym rejonie Gminy Jedlnia-Letnisko radni popierają, natomiast mają zastrzeżenia do trybu postępowania i jego skutków finansowych, które zaproponował Wójt w projekcie odpłatnego nabycia tej działki przez Gminę.

Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały, po jego odczytaniu, pod głosowanie. >W tym momencie Radca Prawny zgłosiła autopoprawkę do procedowanej uchwały związaną z wadliwą podstawą prawną zawartą w projekcie uchwały. Uchwała nie została podjęta. Powodem decyzji Rady Gminy był brak należytego zadbania o interes prawny i finansowy Gminy.

Następnie Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Sekretarzowi Gminy, który poinformował, że posiada pisemne oświadczenie Wójta, którego treść, jego zdaniem, może wpłynąć w istotny sposób na dalszy przebieg sesji. Przewodnicząca poprosiła o odczytanie oświadczenia. Sekretarz Gminy, w imieniu Wójta, oczytał oświadczenie mówiące o tym, że Wójt opuszcza LVII sesję Rady Gminy i nie będzie uczestniczył w obradach ponieważ, jak stwierdził w oświadczeniu, uniemożliwiono mu zabranie głosu podczas realizacji punktu 3. porządku obrad – sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

Przewodnicząca zapytała: kto w takim razie reprezentuje Wójta jako wnioskodawcę projektów uchwał ujętych w porządku obrad. Przez dłuższą chwilę, ani Sekretarz Gminy a Radca Prawny nie byli w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.

Radna Renata Pasek dopytała: czy na zgłoszoną przez Radcę Prawnego autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie nabycia działki 39/7 wnioskodawca wyraża zgodę. Po namyśle Radca Prawny stwierdziła, że Sekretarz Gminy ma kompetencje
w zakresie reprezentowania Wójta jako wnioskodawcy podczas obrad LVII Sesji Rady Gminy. Przewodnicząca Rady jeszcze raz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nabycia działki 39/7 wraz ze zgłoszoną autopoprawką. Rada Gminy podtrzymała swoje stanowisko i uchwała nie została podjęta.

Kolejnym puntem obrad był projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Jedlnia-Letnisko tj. działki nr 345/21 o pow. 2569 m. W toku bardzo burzliwych obrad ustalono następujące fakty:

Działka ta leży w otoczeniu zalewu pomiędzy kładką rowerową, a mostem kolejowym, przylega do rzeki Gzówki, z dwóch stron przylegają do niej działki gminne, z trzeciej strony nieruchomość prywatna. Działka nie ma dostępu do drogi publicznej i sklasyfikowana jest jako grunty zadrzewione i zakrzewione. Jednym słowem są to grunty podmokłe nie nadające się na użytkowanie budowlane ani też rekreacyjne. Zakup tej nieruchomości jest w tej chwili nieuzasadniony ekonomicznie, nie ma ani jednej racjonalnej przesłanki, która mogłaby uzasadnić to nabycie. Opowiadanie Radnego Mieczysława Kaima i innych pomysłodawców tego zakupu, że nabycie tej nieruchomości jest konieczne aby móc skutecznie aplikować o środki zewnętrzne przeznaczone na rozwój turystyki i rekreacji, w Gminie jest wątpliwe. Przekonywanie i zapewnianie radnych, że jakoby w 2019 r. będą duże środki dostępne w ramach LGD na to działanie, również wydaje się wątpliwe. Tym bardziej zastanawiający jest fakt, że jak zdołała ustalić grupa radnych, działka ta jest obciążona hipoteką przymusową na kwotę główną ponad 23.000zł plus odsetki od lutego 2015 r. o obciążeniu hipotecznym nieruchomości wnioskodawcy. Ani wójt, który podpisał projekt uchwały i skierował go pod obrady Rady, ani przedstawiciele Urzędu Gminy nie posiadali żadnej wiedzy na ten temat!!!

Obecni na sesji przedstawiciele Wójta potwierdzili ten fakt, odpowiadając na zadane wprost pytanie w tej sprawie przez Przewodniczącą Rady Gminy. Tej wiedzy nie posiadał również, jak stwierdził, Kierownik Inwestycji Urzędu Gminy. Z informacji przekazanych przez pracowników Urzędu radni dowiedzieli się, iż właściciel nieruchomości wystąpił z propozycją jej sprzedania Gminie za cenę 50.000 zł. Gmina po przeprowadzonych negocjacjach wstępnych była skłonna zapłacić 40.000 zł. Radni nie dali wiary tym wyjaśnieniom. Uchwała nie została podjęta, gdyż proponowany zakup kosztowałby podatników łącznie ponad 70 000 zł !!!!

W kolejnych punktach ujętych w porządku obrad radni podjęli uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Jedlnia-Letnisko działki położonej w miejscowości Antoniówka stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową (dz. 25/17) oraz uchwały w sprawie odwołania radnego Jana Krakowiaka z członkostwa w doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko w związku ze złożoną rezygnacją i uzupełnili skład osobowy doraźnej Komisji Statutowej Rady powołując do jej składu radną Jadwigę Drózd.

Na tym posiedzenie LVII sesji Rady Gminy Jedlnia-Letnisko zakończono.

Grupa radnych gminy Jedlnia-Letnisko

Ten wpis został opublikowany w kategorii Publicystyka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

19 odpowiedzi na „Wójt planował zakupić działkę obciążoną hipoteką

 1. brodacz pisze:

  Leśnowolski się popłakał i strzelił focha na Radę Gminy! Prawdziwie profesjonalny urzędnik. Trzeba go wybrać na kolejną kadencję 🙂

  A dlaczego Radni nie piszą, że Leśnowolski chciał działać na szkodę Gminy Jedlnia-Letnisko i niegospodarnie dać zlecenie na remont gminnych dróg z wolnej ręki za 80 zł/m2, tymczasem w postępowaniu przetargowym złożono ofertę na niecałe 52 zł/m2? Czyli kto miał rację radna Pasek, czy ten niedouczony, działający na szkodę gminy wójt?

  http://jedlnia.biuletyn.net/?rejz=2&id=2860

  I pytanie kto ciągle chce działać na szkodę gminy, czyli nas wszystkich i ciągle che ją okradać naciąganymi i bezpodstawnie zawyżonymi zamówieniami publicznymi?

  Za cztery tygodnie musimy to zmienić!!!

 2. Mieszkaniec Kolejowej pisze:

  Popieram Piotra Lesnowolskiego i jego działania. Dzięki jemu Jedlnia stała się piękniejsza. Odnowione ulice, ścieżka nad zalewem, tereny przy targu, ul.Radomska z którą zawsze był problem, oświetlenie i asfalt na bocznych ulicach, ułatwienia w urzędzie, parking oraz zagospodarowany teren pod gminą. Jedlnia głosuje na Piotra mimo tych wszystkich szkalowan i pomowien.

 3. aldona pisze:

  No, zmieńmy, najlepiej na PiS.

 4. waldek pisze:

  Może niech wójt już sobie odpocznie. Czas na zmianę. Czas na osobą kompetentną, czas na p. Renatę Pasek

 5. Rlta pisze:

  Do Mieszkanca. Czlowieku jakie pomowienia ? Czytaj ze zrozumieniem , przecie to fakty przytaczane..tak bylo na ostatniej sesjl

 6. Victoria pisze:

  Państwo ,,RADNYCH” i STRONNIKÓW wójta,
  czemu dopiero teraz na ,,TE błędy się HULTA ”
  Pani Baran i Pasek przez dwie kadencje ,
  a gdzie Pani DOhTÓR wykształcenia i inwencje

  Czy to dlatego , że minęła kadencja KLAKIERÓW ,
  nie wszyćko my ,, załatwili według własnych celów” 🙂
  Więc pozwólcie wyborcy Nasze Dzieło Skończyć ,
  by przejść do HIST/e/RII i GMINĘ WYKOŃCZYĆ .

  A że CEL uświęca środki , to /X/ POBŁOGOsławią
  te NASZE WYBORCZE WYCHODKI !!!

 7. Karol Wrochna pisze:

  Ostatnie wydarzenia pokazują, że czas na zmianę. Czas na Renatę Pasek, czas na jakość i skuteczność w działaniu. 😉
  Mieszkańcy Gminy są już zmęczeni ciągłymi historyjkami i absurdami. Czas na nowe rozdanie.

 8. Mieszkaniec? pisze:

  Przypominam niektórym, że wójt jest wójtem Gminy Jedlnia-Letnisko a nie Jedlni-Letnisko. Wydaje się, że znajomość topografii gminy jest mizerna u włodarza. Wydaje się, iż jedyną perfekcyjną umiejętnością jest promowanie siebie, siebie i tylko siebie… no i tych, którzy startują z jego komitetu (wykształcenie, w porywach średnie, by nie pisać zawodowe) ?

 9. Mieszkanka pisze:

  A co powiecie teraz na to, że ludzie którzy otwarcie deklarują niechęć do PiS-u startują z ich ramienia. Dla mnie jest to niewiarygodne. Pani Pasek jako kandydat na Wójta z większą roztropnością powinna się przyjrzeć swoim kolegom i koleżankom z listy.

 10. Szczery pisze:

  Oddam głos na Panią Renate chociaż bardzo nie po drodze mi z pisem. Czytając komentarze obrońców wójta chce się płakać jak niski poziom prezentują niektóre osoby. Zero wiedzy, ładu a i z konstruowaniem zdań są mega problemy xD Muszę uważać żeby przypadkiem nie zrobili screena tego co napisałem xD w sumie zrobiły ich już tyle że miejsca w tel już chyba dawno nie ma.

 11. aldona pisze:

  Zwolnić Leśniego!
  Gonić Misiewiczów!
  Oddam głos na Bobrowskiego.

 12. X pisze:

  No nie, już przestańcie z tym gloryfikowaniem p. Pasek….. Czym p. Pasek może sie pochwalić? Jakież to zasługi ma dla lokalnej społeczności?

  Zresztą widzę, że skupila wokół siebie samych najlepszych…

  Pani Grad już zdążyła wszystkie zasługi przypisać sobie… Dziwne tylko, że tyle lat po drodze jej było z Wójtem i sama otwarcie krytykowała i p. Pasek i resztę opozycyjnych Radnych. Teraz nagle wraz p. Baran tak zmieniły front? Nagle p. Pasek stała się sojusznikiem…. Nie zastanawia Was ta zmiana? Nie piszcie tylko proszę, że lepiej późno niż wcale…

  Czy naprawdę nie zauważacie zmiany w naszej Gminie? Nie tylko w Jedlni, ale i pozostałych miejscowościach Gminy. Nie jest tak jak za Rzeczkowskiego…., który głownie inwestował w Natolin…

  Skąd przekonanie, że p. Pasek nie będzie (analogicznie do Rzeczkowskiego) patrzyła głównie na swoją miejscowość? Obiecać w kampani można wszystko….. A jak będzie z realizacją?

  A w swoim zapleczu ma całą rzeszę często zmieniających poglądy….

 13. Karol Wrochna pisze:

  Do X… Renata jest osobą wiarygodną. Ma doświadczenie samorządowe i wie jak zarządzać.

  Stosowanie argumentu, że będzie jak za Rzeczkowskiego – to dość słaby kaliber.

  Pani Przewodnicząca i Pani Baran spojrzały szerzej w odpowiednim momencie. Dlatego dojrzały prawdziwe oblicze naszego gospodarza.

  Ostatnie ataki potwierdzają, że zaplecze Renaty jest silne. W przeciwnym razie tych ataków by nie było.

 14. Rlta pisze:

  Nc Pani Pasek rzeczywiscie jest wiarygodna.Juz zapomnieliscie jak popierala i bronila Rzeczkowskiego? To dopiero wiarygodnosc

 15. X pisze:

  No tak. Wiarygodna, kompetentna, uczciwa, ma doświadczenie samorządowe, wie jak zarządzać – same konkrety…

  Jeżeli jest jej zaplecze jest tak mocne to dlaczego nie startuje w ramach swojego KW tylko w ramach PIS??? I nie pisz, że PIS lokalnie to co innego… To jest dopiero wiarygodność… Jeszcze parę lat temu otwarta krytyka wejścia partii na pole samorządowe, a teraz start w ich barwach… Czy p. Pasek i jej kandydaci też w porę spojrzeli szerzej? Czy może najzwyczajniej wiedzą, że przegrają i dlatego nagly zwrot, teraz juz partie w wyborach samorządowych są ok, a i Panie z przeciwnych stron zawarły taki sojusz…

  Panie Grad i Baran, no tak w pore spojrzały szerzej i dojrzały oblicze gospodarza, to jest dość słabe tłumaczenie….Nie widziały go przez tyle lat….

 16. Victoria pisze:

  Cóś mi się wydaje , gdy x tu przybywał ,
  ,,WSIEM ‚ już wiadomo ,że przez lata kiwał !!!
  Sądząc można po OKLEPANEJ już treści ,
  gdzie tylko Rzeczkę ,Grad i Pasek umieścił .

  Resztę wPIS u stanowią oklepane OKULNIKI,
  stad widać jak na dłoni te wójcine wyniki !!!
  Zabrakło miejsca ,,dlaSIĘ” -skutecznej Baran,
  próbuje się na NICH ślizgać niczym głupi waran.

  A że są to ,,kobitki ,powiedział bym-do rzeczy ”
  ,miast ich ZASPOKOIĆ ,to na nich ZŁORZECZY 🙂

 17. edgar pisze:

  Dziś zobaczyłem jak dobry gospodarz z bilbordow mówi „DZIAŁAM ” . Moim zdaniem zapomniał dopisać -na szkodę gminy. Może mu już funduszy wyborczych zabrakło…… no ale to tylko moje skromne zdanie

 18. czytelnik pisze:

  Dla wiedzy. Kiedy masz zamiar kupić nieruchomość gruntową, dowiedz się jakie wpisy znajdują się w jej księdze wieczystej. Pobierz wypis z księgi i wszystko będziesz wiedział. Wtedy nie stracisz.

 19. Mieszkaniec? pisze:

  W naszej gminie jest baśniowo jak u Andersena tylko dlaczego jedno opowiadanie wydaje się być użyte? – „król jest nagi”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *