Regulamin

Regulamin Niezależnego Portalu Obywatelskiego jedlnia.org.pl

I. Definicje

Wydawca – Paweł Kończyk, prowadzący Niezależny Portal Obywatelski www.jedlnia.org.pl, ul. Staroogrodowa 5, 26-630 Jedlnia-Letnisko, czasopismo ukazujące się w wersji elektronicznej, wpisane do rejestru dzienników i czasopism postanowieniem Sądu Okręgowego w Radomiu, Wydział I Cywilny z dnia 31 maja 2011 r., sygn. akt: I Ns. Rej. Pr 11/11, będący jednocześnie redaktorem naczelnym przedmiotowego czasopisma.

Administrator – Wydawca oraz osoby upoważnione do administrowania Serwisem i jego rozbudowy, działające na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Usługodawcę.

Administratorami danych osobowych są:
Paweł Kończyk – adres zamieszkania: ul. Staroogrodowa 5, 26-630 Jedlnia-Letnisko, adres e-mail: kontakt@jedlnia.org.pl
Radosław Wdowski – adres zamieszkania: ul. Żeromskiego 1a, 26-630 Jedlnia-Letnisko, adres e-mail: wdowski.radoslaw@gmail.com
Karol Wrochna – adres zamieszkania: ul. Reymonta 15, 26-630 Jedlnia-Letnisko, adres e-mail:
karolwrochna@gmail.com

Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu. Użytkownikami Serwisu mogą być:
a. pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych;
b. małoletnie osoby fizyczne, które ukończyły 13 rok życia oraz pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą przedstawiciela ustawowego.

Regulamin – niniejszy dokument, regulujący zasady korzystania z Serwisu.

Serwis – Niezależny portal obywatelski Jedlnia.org.pl znajdujący się pod adresem http://www.jedlnia.org.pl.

Prawo autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83 ze zm.).

Licencja – niewyłączna, nieodpłatna licencja udzielana Usługodawcy na korzystanie z treści chronionych przepisami prawa, dotyczących praw własności intelektualnej, w szczególności chronionych na podstawie Prawa autorskiego. Zasady udzielania licencji określone są w Regulaminie.

II. Techniczne warunki korzystania z serwisu

 1. Serwis umożliwia dostęp do oraz dodawanie informacji dotyczących społeczności lokalnej Jedlni-Letnisko.
 2. Aby korzystać z Serwisu Użytkownik musi posiadać dostęp do Internetu oraz przeglądarkę internetową. Serwis jest kompatybilny z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi.
 3. Optymalna rozdzielczość wyświetlania strony Serwisu wynosi 1020 x 800 pikseli (lub wyższa).
 4. Do kontaktu z Administratorem Użytkownik powinien posiadać adres e-mail i prawidłowo skonfigurowany dostęp do programu właściwego do obsługi poczty elektronicznej.

III. Ogólne warunki korzystania z serwisu

 1. Administrator umożliwia Użytkownikom dostęp do treści opublikowanych w Serwisie i funkcjonalności Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego.
 2. Użytkownik może korzystać z większości funkcjonalności Serwisu, a to dostępu do aktualności i artykułów oraz możliwości komentowania artykułów bez konieczności dokonywania rejestracji w Serwisie.
 3. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników jest bezpłatne.
 4. Korzystanie z Serwisu, przykładowo poprzez wprowadzenie treści komentarza do Serwisu, oznacza akceptację Regulaminu oraz Informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
 5. Działania, które mogą zakłócić, destabilizować, bądź utrudnić funkcjonowanie Serwisu są zabronione. Jeżeli takie działania zostaną stwierdzone, Administrator ma prawo ograniczyć prawo do korzystania z Serwisu Użytkownika dopuszczającego się przedmiotowych działań.
 6. Treści zamieszczane przez Użytkownika w serwisie nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, w szczególności nie mogą naruszać praw własności intelektualnej, dóbr osobistych oraz prawa do wizerunku osób trzecich.
 7. Zakazuje się rozpowszechniania w serwisie treści bezprawnych, w szczególności nawołujących do popełnienia czynu zabronionego, propagujących dyskryminację narodowościową, rasową, etniczną, religijną itp., lub naruszających dobra osobiste osób trzecich. Zakazuje się również rozpowszechniania treści pornograficznych, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje oraz rozsyłania niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., nr 144, poz. 1204), a także informacji kwalifikowanych jako spam.
 8. Zakazane jest wykorzystywanie Serwisu do prowadzenia działalności marketingowej, w szczególności promocji lub reklamy innych stron internetowych, reklamy podmiotów świadczących usługi lub oferujących sprzedaż towarów przez Użytkowników.
 9. W Serwisie zabronione jest używanie wulgaryzmów oraz obrażanie innych Użytkowników.

IV. Użytkownik

 1. Użytkownik ma możliwość bezpłatnego dodawania komentarzy do artykułów i aktualności opublikowanych w Serwisie.
 2. W celu opublikowania komentarza w Serwisie, Użytkownik obowiązany jest do podania podpisu, który będzie widoczny dla innych Użytkowników, oraz adresu e-mail, który nie będzie udostępniany innym Użytkownikom, zaś dostęp do adresu e-mail podanego przez Użytkownika podczas dodawania komentarza będzie widoczny jedynie dla Administratora.
 3. Podczas korzystania z Serwisu, w zakresie o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej Użytkownik nie może wykorzystywać Serwisu do promowania jakichkolwiek usług i towarów, w tym również do promowania w celach komercyjnych innych stron internetowych.

V. Ochrona prywatności

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników: a) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest jego prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); b) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest jego prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); c) w celach ogólnych statystycznych (program Google Analytics).
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: numer IP, adres e-mail, imię i nazwisko.
 3. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów: organom państwa polskiego na ich wniosek, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane bezterminowo.
 6. Użytkownikowi przysługuje:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do usunięcia danych,
  d) prawo ograniczenia przetwarzania danych,
  e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  f) prawo do przenoszenia danych,
  g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 7. W celu wykonania swoich praw Użytkownik powinien skierować żądanie pod adres e-mail: kontakt@jedlnia.org.pl. Przed realizacją uprawnień Użytkownika Administratorzy Serwisu będą musieli zidentyfikować Użytkownika.
 8. Podanie przez Użytkownika danych jest dobrowolne
 9. Jeżeli Użytkownik nie poda swoich danych, nie będzie mógł opublikować swojego komentarza lub też skontaktować się z Administratorami za pomocą formularza kontaktowego.

VI. Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa zastrzeżone. W szczególności wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne, tekst, oprogramowanie, bazy danych i inne elementy Serwisu w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, podlegają ochronie prawnej w zakresie praw autorskich i pokrewnych przysługujących Administratorowi lub innym uprawnionym podmiotom. Zawartość Serwisu nie może być kopiowana, przetwarzana i modyfikowana w celach innych niż użytek osobisty Użytkownika, ani też udostępniana osobom trzecim. Serwis może zawierać fotografie, elementy graficzne, lub inne utwory w rozumieniu Prawa autorskiego, do których prawa autorskie posiadają Użytkownicy lub osoby trzecie.
 2. Użytkownik zapewnia, że zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie treści nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich majątkowych lub osobistych, praw własności przemysłowej, praw do baz danych. Jednocześnie Użytkownik zamieszczając w Serwisie treści mogące być kwalifikowane jako utwór w rozumieniu Prawa autorskiego, zapewnia, że posiada autorskie prawa majątkowe do zamieszczanych w Serwisie utworów chronionych prawem autorskim, w szczególności fotografii, w zakresie pozwalającym na zgodne z prawem i niniejszym Regulaminem zamieszczenie treści w Serwisie oraz na zgodne z prawem udzielenie Licencji na korzystanie z treści przez Administratora oraz, że udzielenie Licencji i korzystanie przez Administratora z treści zgodnie z warunkami Licencji w żaden sposób nie naruszy praw osób trzecich.
 3. Z chwilą zamieszczenia treści w Serwisie Użytkownik udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści zamieszczonych w Serwisie zgodnie z niniejszym Regulaminem, na następujących, znanych w chwili udzielenia Licencji, polach eksploatacji:
  a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy utworu;
  c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b. – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 4. Zakres Licencji wskazany w ust. 3 powyżej obejmuje prawo Administratora do korzystania z treści w ramach Serwisu – w celu zapewnienia funkcjonowania, promocji i reklamy Serwisu i treści zamieszczonych w Serwisie przez osoby trzecie oraz informowania o działalności Serwisu – także po rezygnacji Użytkownika z korzystania z prowadzonego przez Administratora Serwisu oraz po usunięciu z Serwisu treści Użytkownika.
 5. Administrator ma prawo do korzystania z treści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 6. Licencja jest udzielana na czas nieoznaczony.
 7. Administrator ma prawo udzielania dalszych licencji na korzystanie z treści w granicach posiadanej Licencji.
 8. Jeżeli Użytkownik zamieścił w Serwisie treść zawierającą wizerunek osoby trzeciej, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada upoważnienie tej osoby do wykorzystania jej wizerunku, a zamieszczenie treści w Serwisie, udzielenie Licencji na rzecz Administratora oraz korzystanie przez Administratora z treści zgodnie z warunkami Licencji w żaden sposób nie naruszy praw tej osoby.
 9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora za wszelkie szkody jakie Administrator poniósł w związku z zamieszczeniem w Serwisie treści opublikowanych przez Użytkownika oraz korzystaniem przez Administratora z treści na warunkach Licencji udzielonej przez tego Użytkownika.

VII. Zablokowanie i usunięcie konta oraz zablokowanie dostępu do treści i usunięcie treści z Serwisu

 1. Administrator ma prawo zablokować bądź usunąć konto Zarejestrowanego Użytkownika, lub zablokować bądź usunąć treści umieszczone przez Użytkownika w Serwisie (komentarze itp.) który nie przestrzega Regulaminu, przepisów prawa, lub zachowuje się w sposób utrudniający innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu.
 2. Administrator ma prawo weryfikacji zgodności treści publikowanych w Serwisie z warunkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.
 3. W przypadku gdy treści publikowane w Serwisie nie spełniają wymogów wskazanych w Regulaminie, Administrator może zablokować dostęp do opublikowanej treści lub usunąć treści z Serwisu.
 4. W przypadku otrzymania przez Administratora urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych opublikowanych przez Użytkownika w Serwisie, oraz w przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności treści z wymogami niniejszego Regulaminu, w szczególności co do prawdziwości lub aktualności treści opublikowanych przez Użytkownika w Serwisie, oraz co do posiadania przez Użytkownika praw do treści zamieszczonych w Serwisie, Administrator ma prawo do podjęcia następujących czynności:                                                                                          a. wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia z Serwisu nieprawdziwych treści bądź dokonania aktualizacji treści, pod rygorem, zablokowania dostępu do zamieszczonej w Serwisie treści lub usunięcia treści z Serwisu; lub
  b. wezwania Użytkownika do niezwłocznego przedstawienia Administratorowi swojego stanowiska i ewentualnych dowodów legalności działania Użytkownika w Serwisie, w związku z otrzymaniem przez Administratora wiarygodnej wiadomości o bezprawności treści opublikowanych w Serwisie, pod rygorem usunięcia treści z Serwisu; lub
  c. natychmiastowego zablokowania dostępu do zamieszczonej w Serwisie treści lub usunięcia treści z Serwisu.
 5. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej Administrator wykonuje uprawnienia, o których mowa w ust. 4 powyżej, według własnego uznania, tzn. Administrator nie ma obowiązku uprzedniego wezwania Użytkownika do określonych działań wobec zablokowania dostępu do treści lub usunięcia treści z Serwisu.
 6. Administrator niezwłocznie zawiadomi Użytkownika drogą e-mailową lub poprzez kontakt za pośrednictwem Serwisu o zamiarze zablokowania dostępu do treści lub usunięcia treści z Serwisu, w sytuacji otrzymania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych opublikowanych przez Użytkownika w Serwisie i podjęcia przez Administratora zamiaru zablokowania dostępu do treści, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
 7. Wiarygodne wiadomości o bezprawnym charakterze danych opublikowanych przez Użytkownika w Serwisie mogą być zgłaszane w trybie przewidzianym dla reklamacji, o którym mowa w pkt. VIII niniejszego Regulaminu, drogą mailową, na adres: kontakt@jedlnia.org.pl

VIII. Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo zgłoszenia Administratorowi zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu oraz problemów, związanych ze świadczonymi usługami.
 2. Reklamacje składa się drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@jedlnia.org.pl.
 3. Składana reklamacja musi zawierać:
  a. dane kontaktowe w postaci adresu e-mail lub numeru telefonu zgłaszającego reklamację;
  b. dokładne wskazanie treści lub usługi której dotyczy reklamacja;
  c. dokładne wskazanie powodu zgłoszenia reklamacji, w tym w szczególności treści, które naruszają prawa zgłaszającego reklamację, wraz z wymienieniem sposobu i zakresu tego naruszenia lub problemu z działaniem usługi;
  d. w razie możliwości wskazanie i przedstawienie posiadanego przez zgłaszającego reklamację dowodu na zasadność reklamacji.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Administratora w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia jej zgłoszenia.
 5. Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa mogą zostać pozostawione bez rozpoznania.
 6. Za reklamację nie uważa się sugestii zmian w zakresie oferowanych funkcjonalności, w szczególności propozycji ulepszeń Serwisu.
 7. Administrator ma prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Serwisu.

IX. Odpowiedzialność

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników Serwisu oraz osób trzecich, w tym za wykorzystanie przez Użytkowników lub osoby trzecie dostępnych w Serwisie danych innych Użytkowników lub osób trzecich niezgodnie z celem działania Serwisu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji zakresu oferowanych funkcjonalności, dostarczonych Użytkownikom narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich danych zgromadzonych w bazie, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych powyżej czynności żadne roszczenia.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu powstałe z przyczyn nie leżących po stronie Administratora, w tym za usunięcie danych zapisanych na Kontach Użytkowników oraz za ewentualne szkody powstałe w wyniku tych zakłóceń. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania z Serwisu w trakcie przerw technicznych, związanych z rozbudową lub wprowadzaniem zmian w funkcjach Serwisu.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których prawa (w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie majątkowe lub osobiste) zostały zagrożone lub naruszone poprzez zamieszczenie w Serwisie jakichkolwiek treści. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik, który zamieścił daną treść.
 5. W przypadku otrzymania przez Administratora urzędowego zawiadomienia lub wiarygodniej wiadomości o bezprawnym charakterze danych rozpowszechnianych przez Użytkownika i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych lub usunięcia danych zgodnie z obowiązującymi przepisami, Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych lub ich usunięcia.
 6. Wszelkie informacje zamieszczone w Serwisie mają wyłącznie niewiążący charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń względem Administratora.

X. Przepisy końcowe

 1. Regulamin oraz zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w każdej chwili, bez konieczności wyjaśnienia przyczyn.
 3. Jeżeli Administrator dokona zmiany Regulaminu, jest on zobligowany do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Użytkowników. Powiadomienie następuje poprzez publikację tekstu jednolitego Regulaminu w Serwisie.
 4. Używanie Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z zaakceptowaniem wprowadzonych zmian.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Netykieta

Netykieta to zbiór zasad przyzwoitego zachowania w Internecie, swoista etykieta obowiązująca w sieci.

Dotyczy ona w szczególności dyskusji i forów internetowych. Pamiętaj: w Internecie obowiązują te same zasady, co w „realu”. Jedyna różnica polega na tym, że na forum internetowym najczęściej zwracamy się do siebie per „ty”, natomiast w realnym życiu niekoniecznie.

Tak jak na jakimkolwiek spotkaniu organizowanym np. w szkole istnieją zasady, których przestrzeganie jest niezbędne, by jego uczestnicy mogli coś z niego wynieść, tak samo zasady te funkcjonują w Internecie. Tak samo jest na naszym portalu.

NASZE ZASADY:

1. Publikując komentarz pamiętaj, by był on zgodny z elementarnymi zasadami kultury i poszanowania dóbr osobistych osób trzecich.

2. Szanuj innych użytkowników forum!
Pamiętaj: każda osoba ma prawo do własnego zdania. Walcz na siłę argumentów, a nie na argument siły.

3. Nie używaj brzydkich wyrazów!
Aplikacja WordPress, w oparciu o którą powstał niniejszy portal, chroni użytkowników forum przed wulgarnym słownictwem. Próba obejścia zabezpieczeń poprzez pomysłowy dobór słów skończy się usunięciem wpisu zawierającego wulgaryzm.

4. Zabrania się powielania na forum linków, które zawierają treści szkodliwe dla dzieci i młodzieży i/lub są przeznaczone jedynie dla osób dorosłych!

5. Nie dodawaj wpisów zawierających jedynie wielkie litery. W Internecie jest to uważane za krzyk. Używaj mądrze znaki zapytania i wykrzykniki – nie musisz kończyć zdania siedmioma wykrzyknikami, by inni dyskutanci zauważyli, że treść, którą podałeś/-aś, jest dla Ciebie ważna.

6. Nie wklejaj długich cytatów i fragmentów z innych stron internetowych! Jeśli powołujesz się na jakieś źródło, podaj do niego link. Cytaty składające się z wielu tysięcy znaków są na forum zwykłym spamem.

7. Staraj się to, co masz do przemyślenia, zamieścić w jednym lub dwóch komentarzach w danym wątku i czekaj na odpowiedź innych użytkowników. Dodawanie pięciu komentarzy pod rząd to spamowanie forum utrudniające wymianę poglądów.

8. Nie trolluj.
Trollowanie (trolling) to antyspołeczne zachowanie charakterystyczne dla forów dyskusyjnych i innych miejsc w Internecie, w których prowadzi się dyskusje. Polega na zamierzonym wpływaniu na innych użytkowników w celu ich ośmieszenia lub obrażenia (czego następstwem jest wywołanie kłótni) poprzez wysyłanie napastliwych, kontrowersyjnych, często nieprawdziwych przekazów czy też poprzez stosowanie różnego typu zabiegów erystycznych. WIĘCEJ o TROLLOWANIU TUTAJ

9. Zabrania się używania nicków podobnych do funkcjonujących na forum, zwłaszcza gdy celem tego działania jest ośmieszenie użytkownika oryginalnego nicka bądź wprowadzenie w błąd uczestników dyskusji. Takie działanie będzie traktowane jako trolling.

10. Zabronione jest podszywanie się pod innych użytkowników forum lub realnie istniejące osoby fizyczne. Używanie imienia i nazwiska w nicku jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy osoba o takim imieniu i nazwisku jest rzeczywistym autorem komentarza.

Możliwość komentowania jest wyłączona.